Forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Canada i fiskevernsonen ved Svalbard.

DatoFOR-1996-07-19-727
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1996 1096
Ikrafttredelse19.07.1996
Sist endretFOR-2005-08-31-945 fra 01.01.2006
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§1, FOR-1977-06-03-6-§3, FOR-1996-07-19-726-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om rekefiske, Canada

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet 19. juli 1996 med hjemmel i forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 og forskrift av 19. juli 1996 nr. 726 om regulering av rekefisket i fiskevernsonen ved Svalbard § 2.
Endringer: Endret ved forskrifter 9. mai 1997 nr. 448, 31 aug 2005 nr. 945.

§ 1.Inntil 2 fartøyer som fører kanadisk flagg, gis adgang til å fiske reker i fiskevernsonen ved Svalbard i totalt 108 døgn pr. kalenderår.

Det totale antall fartøyer og døgn i fisket etter reker i fiskevernsonen og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, kan til sammen ikke overstige antall fartøyer og døgn nevnt i første ledd.

Med antall døgn i rekefisket menes antall døgn i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann inklusive dato for aktiv- og passivmelding.

0Endret ved forskrifter 9 mai 1997 nr. 448, 31 aug 2005 nr. 945 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2.Fartøy som skal delta i fiske etter reker i fiskevernsonen ved Svalbard, må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet.

Fartøy som er registrert for deltakelse etter første ledd, kan skiftes ut med et annet registrert fartøy. Slik melding om utskiftning av fartøy må sendes Fiskeridirektoratet før erstatningsfartøyet starter å fiske.

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere regler om registrering etter denne paragraf.

0Endret ved forskrift 9 mai 1997 nr. 448.
§ 3.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter bestemmelsene i § 8 og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks.