Forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Grønland i fiskevernsonen ved Svalbard.

DatoFOR-1996-07-19-731
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1996 1098
Ikrafttredelse19.07.1996
Sist endretFOR-2005-08-31-949 fra 01.01.2006
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§1, FOR-1977-06-03-6-§3, FOR-1996-07-19-726-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om rekefiske, Grønland

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet 19. juli 1996 med hjemmel i forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 og forskrift av 19. juli 1996 nr. 726 om regulering av rekefisket i fiskevernsonen ved Svalbard § 2.
Endringer: Endret ved forskrifter 9. mai 1997 nr. 452, 31 aug 2005 nr. 949.

§ 1.Inntil 5 fartøyer som fører grønlandsk flagg, gis adgang til å fiske reker i fiskevernsonen ved Svalbard i totalt 450 døgn pr. kalenderår.

Det totale antall fartøyer og døgn i fisket etter reker i fiskevernsonen og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, kan til sammen ikke overstige antall fartøyer og døgn nevnt i første ledd.

Med antall døgn i rekefiske menes antall døgn i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann inklusive dato for aktiv- og passivmelding.

0Endret ved forskrifter 9 mai 1997 nr. 452, 31 aug 2005 nr. 949 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2.Fartøy som skal delta i fiske etter reker i fiskevernsonen ved Svalbard, må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet.

Fartøy som er registrert for deltakelse etter første ledd, kan skiftes ut med et annet registrert fartøy. Slik melding om utskiftning av fartøy må sendes Fiskeridirektoratet før erstatningsfartøyet starter å fiske.

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere regler om registrering etter denne paragraf.

0Endret ved forskrift 9 mai 1997 nr. 452.
§ 3.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter bestemmelsene i § 8 og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks.