Forskrift om regulering av rekefisket i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

DatoFOR-1996-07-19-735
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1996 1100
Ikrafttredelse19.07.1996
Sist endretFOR-2005-08-31-959 fra 01.01.2006
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1978-04-28-20-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om rekefisket ved Svalbard

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet 19. juli 1996 med hjemmel i forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1.
Endringer: Endret ved forskrift 31 aug 2005 nr. 959.

§ 1.Denne forskrift gjelder for fisket etter reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.
§ 2.Bare fartøyer fra land som tradisjonelt har fisket reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann eller i fiskevernsonen ved Svalbard, kan fiske reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Dette er fartøyer fra Canada, Færøyene, Grønland, Island, EU, Russland og Norge. Omfanget av det enkelte lands deltakelse fastsettes særskilt på grunnlag av tidligere fiske.
0Endret ved forskrift 31 aug 2005 nr. 959 (i kraft 1 jan 2006).
§ 3.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter § 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks.