Delegering av myndighet til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern etter lov om brannvern mv.

DatoFOR-1996-08-20-811
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1996 1193
Ikrafttredelse20.08.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§39, FOR-1996-07-19-702
Kunngjort
KorttittelDelegering til DBE etter brannvernloven

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 20. august 1996 med hjemmel i lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern mv og kgl.res. av 19. juli 1996 nr. 702 om delegering av myndighet til Kommunal- og arbeidsdepartementet etter lov om brannvern § 39. 

Kommunal- og arbeidsdepartementets myndighet til å frafalle ilagt tvangsmulkt etter lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern mv § 39, delegeres til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.