Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker.

DatoFOR-1996-09-12-903
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1996 1294
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endretFOR-2013-01-17-61
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-08-05-55-§4-4, LOV-1994-08-05-55-§4-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om smittefarlig materiale

Hjemmel: Fastsatt av Statens helsetilsyn 12. september 1996 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-4 og § 4-1 sjette ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2001 nr. 1541, 17 jan 2013 nr. 61.

§ 1.Formål

Forskriften har til formål å sikre at innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker foregår forsvarlig slik at smittefaren blir så liten som mulig.

§ 2.Virkeområde

Bestemmelsene gjelder for enhver transport og annen håndtering av smittefarlig materiale herunder innpakking, merking, avsendelse, mottak, utpakking og registrering, med unntak av transport og annen håndtering internt i en institusjon.

Bestemmelsene gjelder også innførsel av smittefarlig materiale, herunder transport og annen håndtering i forbindelse med innførsel.

Lik omfattes ikke av forskriften.

Næringsmidler omfattes ikke.

Avfall, herunder problemavfall med mulig smittefare omfattes ikke.

§ 3.Definisjoner

Med smittefarlig materiale menes i denne forskriften materiale som inneholder eller kan inneholde patogener. Med patogener menes mikroorganismer inkludert bakterier, virus, rikettsier, parasitter, sopp, samt rekombinante, hybride eller mutante mikroorganismer, som er kjent eller det er sannsynlig å tro kan forårsake sykdom hos mennesker som utsettes for dem.

§ 4.Ansvar for transport og annen håndtering

Enhver som transporterer eller på annen måte håndterer, jf § 2, smittefarlig materiale skal påse at dette foregår forsvarlig og i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende bestemmelser og retningslinjer på området.

§ 5.Innførsel

Det er forbudt å innføre smittefarlig materiale, jf § 3, som;

-kan inneholde smittestoff som normalt ikke forekommer innenfor landets grenser,

eller

-kan gi årsak til en allmennfarlig smittsom sykdom hos mennesker.
§ 6.Dispensasjon fra innførselsforbudet

Helsedirektoratet kan gi dispensasjon for innførsel av materiale som er forbudt å innføre etter § 5.

Dispensasjon kan gis en institusjon eller et laboratorium for et bestemt tidsrom, for bestemte materialer, eller for en enkelt forsendelse. Helsedirektoratet kan også sette øvrige vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjonen kan tilbakekalles dersom særlige smitteforhold gjør dette nødvendig.

0Endret ved forskrifter 19 des 2001 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2002), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 7.Destruksjon m.m.

Kommunestyret kan bestemme at smittefarlig materiale som ikke er forsvarlig pakket og merket, eller hvor pakken er beskadiget, eller som innføres i strid med bestemmelsene i denne forskrift kan returneres, beslaglegges eller destrueres uten å åpnes. I hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne paragraf, jf smittevernloven § 4-1.

Smittevernlovens § 4-1 øvrige bestemmelser gjelder tilsvarende for vedtak etter denne bestemmelse så langt de passer.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1997.