Forskrift om verdipapirforetaks meldeplikt om transaksjoner i finansielle instrumenter som er gjenstand for omsetning på regulert marked innenfor EØS-området og som er foretatt gjennom filial eller ved grenseoverskridende virksomhet i en annen EØS-stat

DatoFOR-1996-09-26-951
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1996 1468
Ikrafttredelse31.12.1996
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-19-79-§12-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om verdipapirforetaks meldeplikt

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 26. september 1996 med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 12-2 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 okt 2001 nr. 1213, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Virkeområde for forskriften

Verdipapirforetak skal melde fra om alle transaksjoner i finansielle instrumenter som er gjenstand for omsetning på regulert marked innenfor EØS-området og som er foretatt gjennom filial eller ved grenseoverskridende virksomhet i en annen EØS-stat.

Forskriften gjelder ikke for transaksjoner som skal meldes til norsk børs etter børslovens § 4-6, jfr. børsforskriftens kap. 13.

§ 2.Transaksjoner som omfattes av meldeplikten

Meldeplikten omfatter alle transaksjoner i følgende finansielle instrumenter:

1.Aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer.
2.Obligasjoner eller andre gjeldsinstrumenter som kan omsettes på lånemarkedet.
3.Andre verdipapirer som normalt omsettes og som gir rett til å erverve ethvert slikt omsettelig verdipapir som nevnt i nr. 1 ved tegning eller ombytting, eller som gir rett til kontantoppgjør.
4.Termin- eller opsjonskontrakter knyttet til aksjer.
§ 3.Meldingens innhold

Meldingen skal, med det unntak som følger av annet ledd, inneholde:

1.Verdipapirforetakets navn, samt motpartens navn dersom motparten er et verdipapirforetak.
2.Antall, betegnelse og nummer på de finansielle instrumenter transaksjonen omfatter. Dersom instrumentet er gitt ISIN-kode skal denne også oppgis.
3.Dato og klokkeslett for transaksjonen.
4.Kjøps- eller salgskurs for de instrumenter transaksjonen omfatter.

For transaksjoner i finansielle instrumenter som nevnt i § 2 nr. 2 kan melding skje samlet for alle transaksjoner i samme instrument innen samme virkedag. Meldingen skal i så fall inneholde:

1.Verdipapirforetakets navn.
2.Samlet antall, betegnelse og nummer for transaksjoner i samme instrument innenfor en virkedag. Dersom instrumentet er gitt ISIN-kode skal denne også oppgis.
3.Dato for transaksjonene.
4.Gjennomsnittlig kurs/pris for det volum som er handlet i løpet av virkedagen.
§ 4.Hvor melding skal sendes

Transaksjoner som omfattes av denne forskriften, skal meldes til Finanstilsynet.

Melding kan etter nærmere avtale mellom Finanstilsynet og norsk børs, i stedet gis til norsk børs.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 5.Tidspunkt for meldingen

Melding etter denne forskriften skal gis snarest mulig, og senest ved utløpet av neste virkedag.

Melding skal gis samlet, en gang pr. virkedag.

§ 6.Transaksjoner unntatt fra meldeplikt etter denne forskriften

Dersom verdipapirforetaket er pliktig til å gi tilsvarende melding om transaksjonen til de myndigheter markedet hører inn under, enten direkte, gjennom handelssystem, eller gjennom børs eller annet regulert marked, skal melding etter denne forskriften ikke finne sted.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 31. desember 1996.