Forskrift om satsene for beiteavgift. Den norsk-svenske reinbeitekonvensjon.

DatoFOR-1996-09-27-922
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1996 1435
Ikrafttredelse27.09.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-06-09-31-§38
Kunngjort
KorttittelForskrift om satser for beiteavgift

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. september 1996 med hjemmel i Den norsk-svenske reinbeitekonvensjon av 9. februar 1972 § 52 annet ledd og lov av 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeite mellom Norge og Sverige § 38 annet ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Beiteavgiften er i Norge n.kr. 5,65 og i Sverige sv.kr. 7,45 pr. rein uten hensyn til varigheten av oppholdet, samt i Norge n.kr. 2,20 og i Sverige sv.kr. 3,00 pr. rein for hver dag reinen har oppholdt seg i det annet land. Er oppholdet ikke bragt til opphør innen 14 dager etter at reindriftsagronomen/lantbruksnämnden har mottatt melding etter § 51 annet ledd, er avgiften fra og med den femtende dag etter mottagelsen av meldingen henholdsvis n.kr. 4,25 og sv.kr. 5,60 pr. rein pr. dag.

Forskriften trer i kraft straks.