Forskrift om marginsikkerhet ved formidling av lån av finansielle instrumenter og utlån av finansielle instrumenter fra verdipapirforetakets egen portefølje.

DatoFOR-1996-10-14-984
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 1501
Ikrafttredelse31.12.1996
Sist endretFOR-1997-11-07-1149
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-19-79-§8-8, LOV-1985-06-14-61-§4-8
Kunngjort
KorttittelForskrift om marginsikkerhet, låneformidling

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 14. oktober 1996 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-8 første ledd, jf. annet ledd. Endret 7 nov 1997 nr. 1149 (ny hjemmel).

§ 1.Definisjoner

Med markedsverdi av obligasjoner og sertifikater menes summen av instrumentenes markedskurs og påløpt rente.

Med bunnsikkerhet menes den del av sikkerhetsstillelsen som tilsvarer de lånte instrumentenes markedsverdi.

Med marginsikkerhet menes den sikkerhet som skal stilles i tillegg til bunnsikkerheten.

§ 2.Hovedregel

Verdipapirforetak skal ved formidling av lån av finansielle instrumenter og ved utlån fra verdipapirforetakets egen portefølje, påse at det beregnes og stilles en betryggende marginsikkerhet, i tillegg til bunnsikkerheten. Kravene til marginsikkerhet gjelder ikke der det utlånte instrument er stillet som bunnsikkerhet.

Marginsikkerheten skal beregnes daglig. Marginsikkerhet skal være stilt før instrumentene kan disponeres av låntaker.

§ 3.Formidling av lån av aksjer og grunnfondsbevis

Ved formidling av lån av aksjer og grunnfondsbevis skal det beregnes en marginsikkerhet som minst tilsvarer 5% av de lånte instrumentenes markedsverdi.

§ 4.Formidling av lån av obligasjoner og sertifikater

Ved formidling av lån av obligasjoner og sertifikater skal det beregnes en marginsikkerhet som minst tilsvarer estimert endring av de lånte instrumenters markedsverdi ved en endring av instrumentenes internrente med 0,5 prosentpoeng.

§ 5.Formidling av lån av andre typer finansielle instrumenter

Ved formidling av lån av andre typer finansielle instrumenter enn de som er omhandlet i §§ 3 og 4 skal det beregnes en marginsikkerhet som minst tilsvarer 50% av instrumentenes markedsverdi.

§ 6.Hva som kan benyttes som sikkerhet

Marginsikkerhet skal stilles i form av kontanter, finansielle instrumenter eller garanti fra:

a)et foretak som nevnt i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-4 første ledd nr. 1) til 3)
b)et tilsvarende foretak som har hovedsete i, er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i annen EØS-stat
c)et tilsvarende foretak som har hovedsete i, er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i stat utenfor EØS-området, dersom krav etter garantien er sikret oppgjør i samsvar med det som vil gjelde for garantien etter bokstav a) og b).

Ved beregning av sikkerhet som stilles i form av andre finansielle instrumenter enn det utlånte, godskrives markedsverdien av disse redusert med et beløp som minst tilsvarer:

a)5 pst. av aksjer og grunnfondsbevis
b)estimert verdireduksjon ved 0,5 prosentpoeng økning av internrenten til obligasjoner og sertifikater
c)50 pst. av markedsverdien til andre typer finansielle instrumenter.

Dersom låneavtalen innebærer at låntaker plikter å godtgjøre utlåner for utbytte, kupongrenter eller andre former for direkte avkastning eller utdelinger, som har forfalt eller er blitt utdelt i låneperioden, skal marginsikkerheten beregnes i samsvar med denne paragraf og §§ 3 - 5, med et tillegg som minst tilsvarer denne forpliktelsen.

§ 7.Utlån fra verdipapirforetakets egen portefølje

Bestemmelsene i §§ 3 - 6 gjelder tilsvarende dersom verdipapirforetaket låner ut finansielle instrumenter fra egen portefølje.

§ 8.Unntak

Denne forskrift får ikke anvendelse på norske verdipapirforetaks virksomhet i annen EØS-stat dersom regler om marginsikkerhet følger av vertsstatens regelverk.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 31. desember 1996.