Regler for valg av kirkelig fellesråd.

DatoFOR-1996-11-15-1449
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1997 1943
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§12
Kunngjort
KorttittelRegler for valg av kirkelig fellesråd

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kirkemøtet 15. november 1996 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 12 fjerde ledd.

1.

§ 1.Valg av menighetsrådsmedlemmer til kirkelig fellesråd avholdes av det enkelte menighetsråd i samsvar med bestemmelsene i kirkeloven § 12 første ledd bokstav a og annet og tredje ledd, innen den dato som kirkelig fellesråd bestemmer. Kjønns- og aldersmessig fordeling bør tilstrebes.

Kirkelig fellesråd sender i god tid før valget brev til menighetsrådene om å velge representant(er) og vararepresentant(er).

§ 2.Valget holdes som flertallsvalg. Den eller de er valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen eller et utilstrekkelig antall får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den eller de valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Den eller de som kommer deretter i stemmetall, blir vararepresentanter.

Dersom menighetsrådet er valgt ved forholdsvalg, velges medlemmene etter bestemmelsene om forholdsvalg i kommuneloven §§ 36 og 37 så langt de passer.

Dersom et valgt medlem til kirkelig fellesråd trer ut av menighetsrådet, avgjør menighetsrådet om det skal holdes nytt valg eller om vararepresentanten skal gå inn som fast medlem. I så fall velges ny vararepresentant.

§ 3.Valget foregår skriftlig.

Valget gjennomføres forøvrig i samsvar med bestemmelsene om avstemning i regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet, fastsatt av Kirkemøtet.

§ 4.Menighetsrådets leder sender uten opphold melding til kirkelig fellesråd om hvem som er valgt til medlem(mer) og varamedlem(mer) til kirkelig fellesråd. Resultatet av valget føres inn i møteboken.
§ 5.Kirkelig fellesråd anmoder kommunen om å foreta valg av kommunal representant og vararepresentant til kirkelig fellesråd i henhold til kirkeloven § 12 første ledd bokstav b. Representantene velges for samme periode som kommunestyret.
§ 6.Kirkelig fellesråd sender melding til biskopen om hvem som er valgt inn i fellesrådet med anmodning om at biskopen oppnevner en geistlig representant og vararepresentant, om mulig en av hvert kjønn, til kirkelig fellesråd i henhold til kirkeloven § 12 første ledd bokstav c.
§ 7.Kirkelig fellesråd sender melding til bispedømmerådet og kommunen og andre som fellesrådet bestemmer, om hvem som er valgt inn som medlemmer og varamedlemmer av kirkelig fellesråd og hvem som er valgt til leder/nestleder.

1a.

Der hvor departementet i samsvar med kirkelovens § 5 har foretatt tilpasninger i bestemmelsene om kirkelig fellesråd, kan valg foregå etter regler som er tilpasset særordningen.

2.

Reglene trer i kraft fra 1. januar 1997.

3.

Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i reglene.