Regler for valg av prostiråd og formene for dets virksomhet.

DatoFOR-1996-11-15-1450
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1997 1925
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§22
Kunngjort
KorttittelRegler om prostiråd og dets virksomhet

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kirkemøtet 15. november 1996 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 22.

1.

§ 1.Prosten skal i løpet av første året i menighetsrådets valgperiode be menighetsrådene i prostiet uttale seg om de ønsker å etablere/videreføre ordningen med prostiråd.
§ 2.Dersom et flertall av menighetsrådene ønsker det, innkaller prosten samtlige menighetsråd til et fellesmøte.
§ 3.På dette fellesmøtet velges et prostiråd med det antall medlemmer som møtet bestemmer. Rådet skal bestå av leke menighetsrådsmedlemmer, prest(er) og lek(e) kirkelig tilsatt(e) foruten prosten. Leke menighetsrådsmedlemmer skal utgjøre flertallet.

Valget foregår skriftlig.

§ 4.Fellesmøtet fastsetter nærmere regler for valg av og virksomhetsregler for prostirådet.
§ 5.Prostirådets regler (statuttene) oversendes de kirkelige fellesråd i prostiet og bispedømmerådet til orientering.

2.

Reglene trer i kraft fra 1. januar 1997.

3.

Kirkemøtet gir Kirkerådet fullmakt til å foreta mindre endringer i reglene.