Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet.

DatoFOR-1996-11-15-1453
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1997 1955
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§10
Kunngjort
KorttittelRegler om menighetsmøtets virksomhet mv

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kirkemøtet 15. november 1996 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 10 tredje ledd.

1.

§ 1.Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet med minst 14 dagers varsel. Møtet skal kunngjøres offentlig i kirken og i lokalavis eller menighetsbladet og for øvrig på den måten som menighetsrådet bestemmer. Kunngjøringen skal inneholde tid og sted for møtet og oversikt over hvilke saker som skal behandles.

Møtet holdes i kirken eller i annet høvelig lokale.

§ 2.Menighetsmøtet ledes av menighetsrådets leder eller nestleder eller av en møteleder som menighetsrådet bestemmer.
§ 3.Kirkelige ansatte som ikke er bosatt i soknet og som dermed ikke er stemmeberettiget, kan innkalles av menighetsrådet til å ta del i møtet, men uten stemmerett.

Menighetsrådet kan også gi andre uten stemmerett anledning til å delta i drøftingen av enkeltsaker på menighetsmøtet.

§ 4.Menighetsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er forberedt av menighetsrådet, jf kirkeloven § 9 syvende ledd og § 11 tredje ledd.

Personalsaker kan ikke tas opp på menighetsmøtet.

§ 5.Menighetsmøtet treffer sine vedtak i møte med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet er møtelederens stemme utslagsgivende.

Menighetsrådet kan beslutte at en sak skal tas opp til skriftlig votering. Dersom menighetsrådet ikke har vedtatt skriftlig votering, kan menighetsmøtet selv vedta det med alminnelig flertall.

§ 6.Menighetsmøtets vedtak føres inn i menighetsrådets møtebok. Til å underskrive møteboken oppnevner menighetsmøtet to personer ved begynnelsen av møtet. Lederen skal gi vedkommende myndigheter/instanser melding om de vedtak menighetsmøtet har gjort.

2.

Reglene trer i kraft fra 1. januar 1997.

3.

Kirkemøtet gir Kirkerådet fullmakt til å foreta mindre endringer i reglene.