Regler om formene for bispedømmerådets virksomhet

DatoFOR-1996-11-15-1454
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1997 1955
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endretFOR-2010-11-19-1892
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§23
Kunngjort
Rettet15.12.2011 (§ 1, § 2 og § 3 tilbakeført.)
KorttittelRegler om bispedømmerådets virksomhet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kirkemøtet 15. november 1996 (KM 19C/96) med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 23 siste ledd.

1.

§ 1. Konstituering
1.Bispedømmerådet velger i det konstituerende møtet og senere hvert annet år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som har gjort tjeneste som leder i en periode, kan unnslå seg valg for de følgende to år.
2.Trer lederen midlertidig eller endelig ut av funksjon i løpet av den tid vedkommende er valgt for, rykker nestlederen opp til leder, og rådet velger midlertidig eller endelig en ny nestleder.
§ 2. Møteprinsippet
1.Bispedømmerådet treffer sine vedtak i møte.
2.Når et vedtak endelig avgjøres av et annet organ enn bispedømmerådet, kan lederen beslutte saken tatt opp i fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling. Dette kan likevel bare gjøres når det er påkrevd å treffe vedtak i saken før neste møte, og det enten ikke er tid til å kalle sammen til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at dette må anses nødvendig. Ved behandling av personalsaker og saker med opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, kan fjernmøte ikke benyttes.
3.Det skal føres møtebok over forhandlingene i bispedømmerådet. Møteboken skal enten underskrives av de tilstedeværende medlemmer etter møtet eller godkjennes av medlemmene så snart møteboken foreligger. Rådet fastsetter selv nærmere regler om føring og godkjenning av møtebok. Det enkelte medlem kan gjøre tilføyelser om mulige dissenser.
§ 3. Åpne eller lukkede møter

Møter i bispedømmerådet holdes for åpne dører, dersom ikke rådet selv har bestemt noe annet. Personalsaker og saker hvor lovbestemt taushetsplikt tilsier det, skal behandles for lukkede dører. Debatt om en sak skal behandles for åpne eller lukkede dører foregår for lukkede dører.

§ 4. Fastsetting av møter, saksliste, innkalling, møteledelse
1.Møter i bispedømmerådet skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av rådet selv og ellers når rådets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
2.Rådets leder har ansvar for å sette opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling til møtet skal sendes ut i god tid og senest en uke før møtet, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles og nødvendige saksdokumenter.
3.Har et medlem forfall til et møte, innkalles vararepresentanten.
4.Møte i bispedømmerådet ledes av rådets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.
§ 5. Vedtaksførhet

Bispedømmerådet kan bare gjøre gyldig vedtak når biskopen (fungerende biskop) og minst 3 andre medlemmer er til stede og gir stemme i saken.

§ 6. Endring av saksliste. Forespørsel
1.Bispedømmerådet kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte sakslisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de fremmøtte medlemmene motsetter seg dette.
2.Ethvert medlem av rådet kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten.
§ 7. Om avstemninger
1.Vedtak i bispedømmerådet treffes med alminnelig flertall av de stemmene som avgis, hvis ikke annet følger av lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende.
2.Ved behandling av årsbudsjett stemmes det ved den endelige avstemning over forslag til årsbudsjett som helhet. Er det fremsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne.
3.Valg av leder og nestleder holdes som flertallsvalg.
4.Valg av medlemmer til utvalg holdes som flertallsvalg.
5.Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning.
6.Ved valg og ansettelser er den eller de valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen eller et utilstrekkelig antall får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den eller de valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning.
§ 8. Utvalg
1.Bispedømmerådet kan oppnevne utvalg til forberedende behandling av saker som hører inn under rådet, til å utføre særskilte verv, til å lede grener av rådets virksomhet og til å utføre særskilt angitte oppgaver innen bispedømmerådets ansvarsområde. Til slike utvalg kan det velges også andre enn rådets medlemmer. Begge kjønn skal om mulig være representert.
2.Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker som er lagt inn under utvalgets mandat hvor ikke annet er bestemt eller følger av lov.
§ 9. Rapportering
1.Bispedømmerådet utarbeider innen utgangen av første kvartal hvert år, en årsrapport over rådets virksomhet i siste kalenderår. Rapporten oversendes Kirkerådet og andre som bispedømmerådet bestemmer.
2.Bispedømmerådet oversender fortløpende sine møteprotokoller til Kirkerådet.
§ 10. Nærmere regler
1.Nærmere saksbehandlingsregler for bispedømmerådets virksomhet fastsettes av rådet selv innenfor de regler som Kirkemøtet har fastsatt.
2.Bispedømmerådet fastsetter i særskilt delegasjonsreglement hvilken myndighet som er tildelt rådets leder, arbeidsutvalget og daglig leder av rådet.

2.

Reglene trer i kraft fra 1. januar 1997.

3.

Kirkemøtet gir Kirkerådet fullmakt til å foreta mindre endringer i reglene.