Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser.

DatoFOR-1996-11-19-1066
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertAvd I 1996 1612
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-11-24-82-§46, LOV-2000-11-24-82-§87
Kunngjort
KorttittelForskrift om oppgaveplikt ved brønnboring m.v.

Fastsatt av Nærings- og energidepartementet 19. november 1996 med hjemmel i lov av 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene § 11a.

§ 1.Formål

Forskriften skal tjene til å gi offentlig kunnskap om grunnvannsressursene.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for boring som iverksettes med tanke på utnyttelse/undersøkelse av grunnvann til bl.a. drikkevanns- og industriformål, jordbruksvanning, alle typer energiboringer, forurensningsundersøkelser og forsknings- og undervisningsformål. Den gjelder også alle andre grunnvannsundersøkelser hvor det utarbeides en rapport.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Grunnvann; det vann som gjennom naturlig eller kunstig infiltrasjon i grunnen, under et visst nivå (grunnvannsspeilet), helt fyller opp hulrom, porer og åpne sprekker i løsmasser og berggrunn.
b)Boring; boring i berggrunn og etablering av alle typer brønner i løsmasser.
c)Rapport; en skriftlig sammenstilling av en eller flere grunnvannsundersøkelser og/eller vurdering av grunnvannsforhold.
§ 4.Hvem oppgaveplikten omfatter

Oppgaveplikten omfatter den som utfører eller iverksetter boring samt den som utfører annen undersøkelse etter grunnvann og utarbeider en rapport om undersøkelsen.

Det er den som utfører boringen som skal gi melding til NGU. Opplysningsplikten til NGU skal alltid nevnes for oppdragsgiver før boring.

§ 5.Hva oppgaveplikten omfatter

Etter fullført boring skal den som har utført en boring snarest og senest innen tre måneder etter fullføringen av boringen sende melding til Norges geologiske undersøkelse (NGU). Den som har utført annen undersøkelse etter grunnvann og utarbeider en rapport om undersøkelsen, skal snarest og senest innen tre måneder sende melding til NGU.

Alle opplysninger som gis NGU i forbindelse med oppgaveplikten vil være offentlig tilgjengelige. NGU kan i enkelttilfeller treffe avgjørelse om at opplysninger skal behandles fortrolig i en tidsperiode. Eventuelle fortrolige opplysninger vil ikke være tilgjengelige.

Omfang av meldeplikten for utført grunnvannsboring eller andre grunnvannsundersøkelser hvor det er utarbeidet en rapport, er avhengig av hvilken boring/undersøkelse som er utført:

a)Boring etter vann i fjell

Skjemaet «Brønn i fjell/løsmasser» fylles ut i samsvar med tilhørende forklaring og sendes NGU. Korrekt stedfesting er av avgjørende betydning. I de tilfeller det er foretatt vannanalyser, skal resultatene av disse også sendes NGU. Det samme gjelder for eventuelt utført prøvepumping.

På skjemaet skal minimum alle administrative opplysninger fylles ut. Som alternativ til utfylling av resten av skjemaet, kan NGU godkjenne at utfyllende borelogg e.l. vedlegges. I så fall skal minimum alle administrative opplysninger fylles ut på skjemaet «Brønn i fjell/løsmasser». NGUs godkjennelse må foreligge før alternative skjema benyttes.

b)Boring etter vann i løsmasser
1.Rørbrønner.

Se pkt. a.

2.Sonderinger, undersøkelses- og observasjonsbrønner.

Se pkt. a. Her skal imidlertid skjema «Sonderinger, undersøkelses- og observasjonsbrønner i løsmasser» med tilhørende forklaring benyttes istedenfor skjema «Brønn i fjell/løsmasser».

c)Andre grunnvannsundersøkelser hvor det er utarbeidet en rapport

Det skal sendes melding (f.eks. rapportforside) til NGU som inneholder opplysninger om:

-utfører av undersøkelsen.
-formål med undersøkelsen.
-hvor undersøkelsen er utført (koordinater evt. kommune/r e.l.).
-fullstendig bibliografisk referanse med henvisning til hvor rapporten kan bestilles.

NGU gis myndighet til å foreta mindre endringer i opplysningspliktens innhold når det gjelder hvilke opplysninger som skal oppgis på skjemaene. NGU kan også til enhver tid tilpasse terminologien i skjemaene til den terminologien som gjelder på området.

§ 6.Ikrafttredelsestidspunkt

Forskriften trer i kraft fra og med 1. januar 1997.