Forskrift om område med forbud mot oppankring og fiske på Balderfeltet.

DatoFOR-1996-12-06-1128
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1996 1777
Ikrafttredelse06.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§47, FOR-1987-10-09-810-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskeforbud mv på Balderfeltet

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med hjemmel i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 47 første ledd, jf. forskrift av 9. oktober 1987 nr. 810 om sikkerhetssoner m.v. § 9 annet ledd. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Denne forskriften får anvendelse rundt/over 4 grupper av undervannsinnretninger på Balderfeltet.

Områdenes utstrekning fremkommer som en sirkel med radius 500 meter og senter i følgende koordinater: 

UTMGeografiske
Område A, vest avE 463 425N 6 561 700,0
produksjonsinnretning02° 21' 35,4703'' E59° 11' 29,2985'' N  
Område B, sør-vest avE 464 513N 6 560 202
produksjonsinnretning02° 22' 44,8970'' E59° 10' 41,2065'' N  
Område C, sør-øst avE 466 274N 6 560 774
produksjonsinnretning02° 24' 35,4857'' E59° 11' 00,2131'' N  
Område D, nord-øst avE 466 274N 6 562 626
produksjonsinnretning02° 24' 34,4531'' E59° 12' 00,0820'' N
§ 2.Innenfor område som angitt i § 1 forbys all ugrunnet oppankring, samt fiske med bunnredskaper som bunntrål og snurrevad.
§ 3.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes etter lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 66, jf. forskrift av 9. oktober 1987 nr. 810 om sikkerhetssoner § 15.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks.