Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

DatoFOR-1996-12-09-1242
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1996 2096
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endretFOR-2016-04-19-398 fra 20.04.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§10, LOV-1929-05-24-4-§11, LOV-1971-05-21-47-§6, FOR-1996-12-04-1122, LOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§43, LOV-2002-06-14-20-§44, FOR-2002-05-23-770, LOV-2005-06-17-62-§5-5, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort
KorttittelForskrift om eksplosjonsfarlig område

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 9. desember 1996 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 10 jf. § 11, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 17 og lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 6, annet ledd, samt delegeringsvedtak 4. desember 1996 nr. 1122.
Tilføyd hjemmel: Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26, § 43, jf. § 44, jf. delegeringsvedtak av 23. mai 2002 nr. 770 og delegeringsvedtak av 26. juni 2002 nr. 728. Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 5-5. Delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. X (direktiv 94/9/EF), jf. EØS-komiteens vedtak nr. 14, 28. oktober 1994 og nr. 7f (direktiv 2014/34/EU) art. 13, 21, 22, 23, 24, 27 nr. 1, 29, 31, 41 og vedlegg III–IX, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 46, 18. mars 2016.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 juli 2002 nr. 818, 8 des 2003 nr. 1458, 4 des 2015 nr. 1396, 19 april 2016 nr. 398.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, og som produseres, settes i omsetning og tas i bruk i EØS.

Forskriften gjelder tilsvarende for sikkerhetsinnretning, kontrollinnretning og betjeningsinnretning til bruk utenfor eksplosjonsfarlig område, men som er nødvendig for, eller bidrar til, sikker funksjon av utstyr og sikkerhetssystem i forbindelse med eksplosjonsfare.

Forskriften gjelder også for komponenter til ovenstående.

Forskriften omfatter ikke:

-medisinske innretninger til bruk i medisinske omgivelser,
-utstyr og sikkerhetssystem til bruk der eksplosjonsfaren utelukkende skyldes forekomsten av eksplosive stoffer eller ustabile kjemiske stoffer,
-produkter beregnet til bruk i husholdninger og på ikke-kommersielle områder der eksplosjonsfarlig atmosfære bare unntaksvis oppstår, og i så fall bare som følge av en utilsiktet gasslekkasje,
-personlig verneutstyr som omfattes av bestemmelsene i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr fastsatt 19. august 1994 nr. 819,
-havgående fartøyer og flyttbare offshore-innretninger samt utstyr ombord på disse fartøy og innretninger,
-transportmidler, dvs. fartøyer samt kjøretøyer og deres tilhengere som forutsettes brukt utelukkende til persontransport i luften, på vei- og jernbanenett eller over vann, og transportmidler forutsatt brukt til godstransport i luften, på vei- og jernbanenett, eller over vann. Kjøretøyer og fartøyer som forutsettes brukt i eksplosjonsfarlig område er ikke unntatt,
-våpen, ammunisjon og krigsmateriell til militære formål.

Forskriften gjelder for Svalbard.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr: 

Utstyr og sikkerhetssystem m.v. til bruk i eksplosjonsfarlig område:

Utstyr: Maskiner, apparater, fastmonterte eller flyttbare innretninger, betjeningsinnretninger og instrumenter, varslingssystemer og forebyggende systemer, som alene eller i kombinasjon er ment til bruk innen produksjon, overføring, lagring, måling, regulering og omforming av energi og bearbeiding av materialer, og som har mulige tennkilder som kan forårsake en eksplosjon.

Sikkerhetssystem: Innretninger unntatt komponenter til utstyret nevnt ovenfor, som er ment til øyeblikkelig å stanse en begynnende eksplosjon og/eller avgrense det område som rammes av en eksplosjon, og som settes i omsetning separat som system med selvstendig funksjon.

Komponenter: Deler som er viktige for at utstyr og sikkerhetssystem skal kunne fungere sikkert, men som ikke har en selvstendig funksjon.

Eksplosiv atmosfære: Blanding, under atmosfæriske forhold, av luft og brennbare stoffer i form av gasser, damper, tåker eller støv der forbrenningen spres til hele den ubrente blandingen etter antenning.

Eksplosjonsfarlig område: Område hvor en eksplosiv atmosfære er eller kan være tilstede i slike mengder at det kreves spesielle foranstaltninger i forbindelse med bl.a. konstruksjon, installasjon og bruk av elektrisk utstyr eller andre tennkilder.

Forutsatt bruk: Bruk av utstyr og sikkerhetssystem m.v. i samsvar med utstyrsgruppe og utstyrskategori, og med alle de opplysninger som produsenten har oppgitt, og som er nødvendige for at utstyr og sikkerhetssystem m.v. kan fungere sikkert.

§ 3.Hvem forskriften retter seg mot

Produsenten eller dennes representant i EØS skal sørge for at kravene i denne forskriften er oppfylt. Importør, forhandler og andre som setter i omsetning slike produkter er ansvarlig for at de ikke setter i omsetning produkter som ikke er i samsvar med kravene i forskriften.

Samsvarsvurderingsorganer og tekniske kontrollorganer skal sørge for at de relevante kravene i forskriften er oppfylt.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).
§ 4.Tilsynsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for arbeidstilsynet er tilsynsmyndigheter i samsvar med de respektive hjemmelslover.

0Endret ved forskrifter 10 juli 2002 nr. 818, 8 des 2003 nr. 1458.
§ 5.Dispensasjon

Dispensasjon fra denne forskriften kan gis av respektive tilsynsmyndighet dersom særlige forhold tilsier det og dispensasjonen ikke strider mot EØS-avtalen.

§ 6.Klage

Klage på vedtak fattet etter denne forskriften rettes til den myndighet som er nærmest overordnet det organ som har truffet vedtaket.

Klage sendes gjennom det organ som har fattet vedtaket, jf forvaltningsloven kap. 6.

§ 7.Straffebestemmelse

Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne kan straffes etter:

-lov 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 14,
-lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. kapittel 19, når overtredelsen er foretatt av virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven og under utøvelse av næringsvirksomhet.
-lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 44,
-lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 42
-lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff § 27 og § 28.
0Endret ved forskrift 4 des 2015 nr. 1396.
§ 8.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1997.

Inntil 30. juni 2003 aksepteres som alternativ til kravene i denne forskrift de kravene som var gjeldende for vedkommende produkt ved forskriftens ikrafttredelse.

Produkter som omfattes av og som er i samsvar med denne forskriften og som er brakt i omsetning før 20. april 2016, kan gjøres tilgjengelig på markedet.

Sertifikater utstedt i samsvar med denne forskriften før endringen 20. april 2016 er gyldige også etter 20. april 2016.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).

Kapittel II. Bestemmelser om merking, dokumentasjon, samsvarsvurdering m.v.

§ 9.Vilkår for å sette i omsetning

Produkter som omfattes av denne forskriften kan settes i omsetning og tas i bruk dersom kravene i denne forskrift er oppfylt, herunder sikkerhetskravene i vedlegg II. Dette skal være dokumentert på den måte som er fastsatt for vedkommende produkt i § 14. CE-merking skal være påført med mindre det er gjort unntak fra dette kravet.

Produkt som ikke tilfredsstiller kravene i vedlegg II, eller som ikke har dokumentasjon på at det oppfyller gjeldende sikkerhetskrav, kan likevel fremvises på messer, utstillinger, demonstrasjoner osv, forutsatt at det tydelig er angitt at produktet ikke tilfredsstiller denne forskriften, og at produktet derfor ikke kan settes i omsetning eller tas i bruk.

§ 10.Sikkerhetskrav

Produkter som omfattes av denne forskriften skal oppfylle de kravene til sikkerhet og helse fastsatt i vedlegg II som får anvendelse på dem, samtidig som det tas hensyn til den forutsatte bruk.

Samsvarserklæring m.v. skal være basert på klassifisering i utstyrsgruppe og utstyrskategori samt samsvarsvurdering som beskrevet i § 14 og i vedlegg I.

Produkter som er beregnet for bruk i nærmere definert eksplosiv atmosfære eller på spesifiserte betingelser skal være tydelig merket slik at dette klart går fram av merkingen.

Informasjon som er nødvendig for sikker bruk i samsvar med sitt formål, skal være på norsk og være påført produktet, eller, dersom dette ikke er mulig, inngå i en medfølgende bruksanvisning.

§ 11.Antakelse om at sikkerhetskravene er oppfylt

Produkt som er utført i samsvar med harmonisert standard, eller nasjonal standard som gjennomfører denne, og som det er offentliggjort referanse til i De Europeiske Fellesskaps Tidende, antas å oppfylle de kravene i vedlegg II for produktet som vedkommende standard omfatter.

Dersom det ikke finnes harmonisert standard for et produkt kan nasjonal standard i EØS legges til grunn når vedkommende lands myndigheter har erklært at standarden vil tilfredsstille de kravene i vedlegg II for produktet som vedkommende standard omfatter.

§ 12.CE-merking

Hvert enkelt eksemplar av utstyr og sikkerhetssystem m.v. skal være påført CE-merking som en bekreftelse på at det oppfyller alle relevante krav i forskriften. Det kreves likevel ikke CE-merking av komponenter.

CE-merking skal utføres av produsenten eller av dennes representant i EØS.

CE-merkingen skal bestå av bokstavene «CE» i den grafiske utforming som er vist i vedlegg X. Dersom et teknisk kontrollorgan har utført produksjonskontroll skal organets identifikasjonsnummer tilføyes CE-merkingen.

CE-merkingen skal i tillegg til nr. 1.0.5. i vedlegg II påføres utstyr og sikkerhetssystem m.v. slik at den er synlig, lett å lese og ikke kan slettes.

Det er forbudt å påføre merking på utstyr og sikkerhetssystem m.v. som kan villede tredjepart med hensyn til CE-merkingens betydning og grafiske utforming. Enhver annen merking kan påføres utstyr og sikkerhetssystem m.v., forutsatt at den ikke gjør CE-merkingen mindre synlig eller vanskeligere å lese.

Hvis utstyr eller sikkerhetssystem omfattes av annet regelverk som angår andre forhold som også fastsetter krav om CE-merking, skal CE-merkingen angi at produktet også oppfyller kravene i disse andre regelverkene.

Dersom ett eller flere av disse regelverkene i en overgangsperiode tillater at produsenten fritt kan velge hvilke regler som anvendes, angir CE-merkingen kun at produktet er i samsvar med bestemmelsene i de regelverk produsenten har anvendt. I så fall skal disse regelverks referansenummer, som offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, og som det aktuelle regelverket er basert på, oppgis i de dokumenter, veiledninger eller instrukser som kreves i henhold til regelverket.

§ 13.Dokumentasjon på at sikkerhetskravene er oppfylt

Dokumentasjonen som krevet i § 14 skal være utarbeidet og undertegnet av produsenten eller av dennes representant i EØS.

Den som for bruk i Norge produserer eller setter i omsetning utstyr og sikkerhetssystem m.v. til bruk i eksplosjonsfarlig område er ansvarlig for at kopi av samsvarserklæringen kan forelegges tilsynsmyndighetene innen tre virkedager.

Den som for bruk i Norge produserer eller setter i omsetning utstyr og sikkerhetssystem m.v. til bruk i eksplosjonsfarlig område er ansvarlig for at nærmere angitte deler av den tekniske dokumentasjonen kan forelegges tilsynsmyndighetene innen rimelig tid etter anmodning om dette.

Kravet om tilgjengelighet av samsvarserklæringen og teknisk dokumentasjon gjelder til og med ti år etter at produktet ble brakt i omsetning.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).
§ 14.Prosedyrer for samsvarsvurdering

Prosedyrene for samsvarsvurdering av utstyr og, eventuelt, innretningene nevnt i § 1 annet ledd er som følger:

a)for utstyrsgruppe I og II, utstyrskategori M 1 og 1, EU-typeprøving som fastsatt i vedlegg III i kombinasjon med ett av følgende:
-typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen, som fastsatt i vedlegg IV,
-typesamsvar basert på produktverifisering, som fastsatt i vedlegg V,
b)for utstyrsgruppe I og II, utstyrskategori M 2 og 2:
i)for forbrenningsmotorer og elektrisk utstyr i disse gruppene og kategoriene, EU-typeprøving som fastsatt i vedlegg III i kombinasjon med ett av følgende:
-typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket produktprøving, som fastsatt i vedlegg VI,
-typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter, som fastsatt i vedlegg VII,
ii)for annet utstyr i disse gruppene og kategoriene, intern produksjonskontroll som fastsatt i vedlegg VIII og framleggelse av den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 i vedlegg VIII for et teknisk kontrollorgan, som snarest mulig skal bekrefte at dokumentasjonen er mottatt og skal oppbevare den,
c)for utstyrsgruppe II, utstyrskategori 3, intern produksjonskontroll som fastsatt i vedlegg VIII,
d)for utstyrsgruppe I og II kan det i tillegg til prosedyrene nevnt i bokstav a–c, også benyttes samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer som fastsatt i vedlegg IX.

Prosedyren nevnt i første ledd bokstav a eller d skal anvendes ved samsvarsvurdering av sikkerhetssystemer.

Prosedyrene nevnt i første ledd får også anvendelse på komponenter, med unntak av påføring av CE-merkingen og utarbeidelsen av samsvarserklæringen. Produsenten skal utstede en skriftlig samsvarsattest der det erklæres at komponentene er i samsvar med relevante bestemmelser i forskriften, der det også opplyses om komponentenes kjennetegn samt om hvordan de skal innarbeides i utstyr eller sikkerhetssystemer for å bidra til samsvar med de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet som er fastsatt i vedlegg II og gjelder for ferdig utstyr og ferdige sikkerhetssystemer.

Med hensyn til de sikkerhetsmessige forholdene nevnt i nr. 1.2.7 i vedlegg II kan prosedyren i vedlegg VIII også følges som et tillegg til prosedyrene for samsvarsvurdering i første og annet ledd.

Som unntak fra første, annet og fjerde ledd kan Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, etter en behørig begrunnet anmodning, tillate at produkter, som ikke er komponenter, og som prosedyrene nevnt i første, annet og fjerde ledd ikke er blitt anvendt på, bringes i omsetning og tas i bruk i Norge dersom produktene benyttes til sikkerhetsformål.

Dokumenter og korrespondanse i forbindelse med prosedyrene for samsvarsvurdering nevnt i første til fjerde ledd skal utarbeides på norsk eller engelsk.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).
§ 15.Kontrollprøving av utstyr

Tilsynsmyndighetene kan, når det finnes nødvendig, ta ut stikkprøver av produkt i samsvar med de lover denne forskriften er hjemlet i.

§ 16.Tilbaketrekking fra markedet og forbud mot omsetning av produkter

Finner en tilsynsmyndighet at sikkerhetskrav ikke er oppfylt for et produkt kan vedkommende tilsynsmyndighet nedlegge forbud mot videre omsetning, og kreve at produkter som er omsatt trekkes tilbake og eventuelt kasseres. Det samme gjelder dersom kravene til dokumentasjon i § 13 ikke er oppfylt eller det er påført CE-merking i strid med forutsetningene for bruk av CE-merking.

Dersom et produkt etter tilsynsmyndighetens mening kan være farlig for personer, husdyr eller eiendom, kan tilsynsmyndigheten kreve at enhver som har produsert eller satt produktet i omsetning tilbakekaller det fra dem som har ervervet eller tatt det i bruk. Vedkommende tilsynsmyndighet kan kreve at tilbakekalt produkt kasseres.

I tilfeller hvor det påvises mindre avvik fra kravene kan det i stedet gis en passende frist for retting.

Kapittel III. Samsvarsvurderingsorganer

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).
§ 17.Søknad om utpeking

Samsvarsvurderingsorgan som vil bli teknisk kontrollorgan etter denne forskriften, skal søke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Samsvarsvurderingsorganet skal ved utpekingen, oppfylle kravene i § 18.

Søknaden skal ledsages av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomhet, den eller de samsvarsvurderingsmoduler og det eller de produkter som organet hevder å være kompetent for, samt et akkrediteringsbevis utstedt av Norsk akkreditering som bekrefter at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i § 18.

Dersom samsvarsvurderingsorganet ikke kan legge frem et akkrediteringsbevis, skal det gi tilsynsmyndigheten den dokumentasjonen som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne og føre regelmessig tilsyn med at organet oppfyller kravene i § 18.

Dersom et teknisk kontrollorgan ikke oppfyller sine forpliktelser, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap begrense eller inndra utpekingen.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).
§ 18.Krav til tekniske kontrollorganer

Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til norsk lovgivning og være en juridisk person.

Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan som er uavhengig av organisasjonen eller produktet det vurderer.

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produksjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av produkter som organet vurderer, kan anses å være et slikt organ, forutsatt at det er påvist at organet er uavhengig og at det ikke foreligger interessekonflikter.

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke være de som konstruerer, produserer, leverer, installerer, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder produkter som de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av vurderte produkter som er nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet eller bruk av slike produkter for personlige formål.

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke være direkte involvert i konstruksjon, produksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av produkter, og heller ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen form for virksomhet som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med samsvarsvurderingsvirksomhet de er utpekt for. Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester.

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvurderingsvirksomhet.

Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan påvirke deres vurderinger eller resultatene av deres samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller grupper av personer som berøres av resultatene av denne virksomheten.

Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle samsvarsvurderingsoppgaver som er tillagt det i henhold til vedlegg III–VII og vedlegg IX, og som det er utpekt for. Dette gjelder uansett om disse oppgaver utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne og ansvar.

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver prosedyre for samsvarsvurdering og hver type eller kategori av produkter som det er utpekt for, ha til rådighet

a)nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingen,
b)beskrivelser av prosedyrer for samsvarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse prosedyrene. Organet skal ha egnede retningslinjer og prosedyrer for å skille mellom oppgaver det utfører som teknisk kontrollorgan, og annen virksomhet,
c)nødvendige prosedyrer for utførelse av virksomheten, som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle produktets teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg.

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderingsvirksomheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle nødvendige fasiliteter.

Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha

a)solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet er utpekt for,
b)tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å utføre slike vurderinger,
c)tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg II, relevante harmoniserte standarder og relevante bestemmelser i EØS harmoniseringsregelverk og i nasjonal lovgivning,
d)de nødvendige kvalifikasjoner til å utarbeide sertifikater, protokoller og rapporter som viser at vurderingene er utført.

Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger er upartiske.

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatet av slike vurderinger.

Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring med mindre staten påtar seg ansvar eller selv er direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen.

Samsvarsvurderingsorganets personell skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg III–VII og vedlegg IX eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, unntatt overfor tilsynsmyndighetene. Eiendomsretten skal vernes.

Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for tekniske kontrollorganer opprettet i henhold til relevante deler av EØS harmoniseringsregelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtak og dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som generelle retningslinjer.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).
§ 19.Antakelse om tekniske kontrollorganers samsvar

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det oppfyller kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standarder eller deler av disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det antas å oppfylle kravene i § 18 i den utstrekning de relevante harmoniserte standarder dekker disse kravene.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).
§ 20.Tekniske kontrollorganers datterforetak og underleverandører

Dersom et teknisk kontrollorgan overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i § 18 og underrette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dette.

Tekniske kontrollorganer skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som blir utført av underleverandører eller datterforetak, uansett hvor disse er etablert.

Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke.

Tekniske kontrollorganer skal kunne stille til rådighet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap de relevante dokumenter om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de oppgaver de har utført i henhold til vedlegg III–VII og vedlegg IX.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).
§ 21.Tekniske kontrollorganers driftsmessige forpliktelser

Tekniske kontrollorganer skal utføre samsvarsvurderinger etter prosedyren for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg III–VII og vedlegg IX.

Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges unødige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle produktets teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av strenghet og det vernenivå som kreves for at produktet skal være i samsvar med kravene i forskriften.

Dersom et teknisk kontrollorgan finner at en produsent ikke har oppfylt de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg II eller tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og ikke utstede et samsvarssertifikat.

Dersom et teknisk kontrollorgan i forbindelse med kontroll av samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at et produkt ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet.

Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkning, skal det tekniske kontrollorganet begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).
§ 22.Tekniske kontrollorganers rapporteringsplikt

Tekniske kontrollorganer skal underrette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om

a)alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av et sertifikat,
b)alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkårene for utpeking,
c)alle anmodninger de har mottatt fra tilsynsmyndigheter vedrørende opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet,
d)på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utført innenfor rammen av utpekingen, samt all annen aktivitet som er utøvd, herunder aktivitet og underleveranser over landegrensene.
0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).
§ 23.Tekniske kontrollorganers informasjonsplikt

Tekniske kontrollorganer skal gi de andre organene som er utpekt for samme område og som utfører tilsvarende former for samsvarsvurdering som omfatter de samme produktene, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet til negative og, på anmodning, positive resultater av samsvarsvurderinger.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).

Vedlegg I. Kriterier for klassifisering av utstyrsgrupper i kategorier

1. Utstyrsgruppe I

a)Kategori M 1 omfatter utstyr som er konstruert og, om nødvendig, i tillegg forsynt med særskilt tilhørende verneinnretninger, for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene fastlagt av produsenten, og som sikrer et svært høyt vernenivå.

Utstyr i denne kategori er til bruk i underjordiske anlegg i gruver samt i disse gruvers overflateanlegg der det kan oppstå fare på grunn av gruvegass og/eller brennbart støv.

Utstyr i denne kategori skal, også når det oppstår sjeldne feil i forbindelse med utstyret, være funksjonsdyktig i eksplosiv atmosfære og være forsynt med verneinnretninger slik

-at det ved feil på en av verneinnretningene er minst en annen selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,
-eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.

Utstyr i denne kategori skal oppfylle tilleggskravene nevnt i vedlegg II nr. 2.0.1.

b)Kategori M 2 omfatter utstyr som er konstruert for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene fastlagt av produsenten, og som sikrer et høyt vernenivå.

Utstyr i denne kategori er til bruk i underjordiske anlegg i gruver samt i disse gruvers overflateanlegg der det kan oppstå fare på grunn av gruvegass og/eller brennbart støv.

Energiforsyningen til dette utstyret skal brytes dersom det oppstår eksplosjonsfarlig atmosfære.

Verneinnretninger i forbindelse med dette utstyret skal sikre at utstyret oppfyller det vernenivå som kreves under normal drift samt under mer krevende driftsforhold, særlig slike som kan oppstå som følge av belastende bruk eller bruk under skiftende omgivelsesvilkår.

Utstyr i denne kategori skal oppfylle tilleggskravene nevnt i vedlegg II nr. 2.0.2.

2. Utstyrsgruppe II

a)Kategori 1 omfatter utstyr som er konstruert for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene fastlagt av produsenten, og som sikrer et svært høyt vernenivå.

Utstyr i denne kategori er til bruk i omgivelser der det konstant, gjennom lang tid eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære forårsaket av en blanding av luft og gasser, damper, tåker eller støv.

Utstyr i denne kategori skal, også når det oppstår sjeldne feil i forbindelse med utstyret, være funksjonsdyktig i eksplosiv atmosfære og være forsynt med verneinnretninger slik

-at det ved feil på en av verneinnretningene, er minst én annen selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,
-eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.

Utstyr i denne kategori skal oppfylle tilleggskravene nevnt i vedlegg II nr. 2.1.

b)Kategori 2 omfatter utstyr som er konstruert for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene fastlagt av produsenten, og som sikrer et høyt vernenivå.

Utstyr i denne kategori er til bruk i omgivelser der det med sannsynlighet forekommer eksplosiv atmosfære forårsaket av en blanding av luft og gasser, damper, tåker eller støv.

Verneinnretninger i forbindelse med dette utstyret skal sikre at utstyret oppfyller det vernenivå som kreves, også i tilfelle av hyppige forstyrrelser eller funksjonsfeil som vanligvis må forutsettes.

Utstyr i denne kategori skal oppfylle tilleggskravene nevnt i vedlegg II nr. 2.2.

c)Kategori 3 omfatter utstyr som er konstruert for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene fastlagt av produsenten, og som sikrer et normalt vernenivå.

Utstyr i denne kategori er til bruk i omgivelser der faren for forekomst av eksplosiv atmosfære forårsaket av en blanding av luft og gasser, damper, tåker eller støv er lite sannsynlig, og dersom eksplosiv atmosfære forekommer, bare forekommer sporadisk, og når den forekommer, bare for et kort tidsrom.

Utstyr i denne kategori skal sikre det vernenivå som kreves ved normal drift.

Utstyr i denne kategori skal oppfylle tilleggskravene nevnt i vedlegg II nr. 2.3.

Vedlegg II. Grunnleggende krav til helse og sikkerhet i forbindelse med utforming, konstruksjon og produksjon av utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område 

Innledende bemerkninger

A. Det må i størst mulig grad tas hensyn til den teknologiske sakkunnskap, som kan utvikles raskt, og som hurtigst mulig må tas i bruk.

B. For innretningene nevnt i § 1, 2. ledd får de grunnleggende krav anvendelse bare i den grad de er en forutsetning for at innretningene kan fungere og betjenes sikkert og pålitelig med hensyn til eksplosjonsfare.

1. Felles krav til utstyr og sikkerhetssystem 

1.0. Generelle krav
1.0.1. Prinsipper for integrert eksplosjonssikring

Utstyr og sikkerhetssystem beregnet på bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære skal utformes med sikte på integrert eksplosjonssikring.

Produsenten skal i den forbindelse treffe tiltak for

-i første rekke å unngå at utstyr og sikkerhetssystem selv avgir eller frigjør eksplosive atmosfærer,
-å hindre at eksplosiv atmosfære antennes, idet alle tennkilder, elektriske og ikke-elektriske, tas i betraktning,
-at en eksplosjon, dersom den likevel inntreffer og direkte eller indirekte setter personer, husdyr eller eiendom i fare, stanses umiddelbart og/eller at det område som påvirkes av flammer og trykk fra eksplosjonen begrenses til et forsvarlig sikkerhetsnivå.
1.0.2. Utstyr og sikkerhetssystem skal utformes og framstilles under hensyn til eventuelle funksjonsforstyrrelser, slik at farlige situasjoner i størst mulig grad kan unngås.

Det skal tas hensyn til mulig feilbruk som med rimelighet kan forventes.

1.0.3. Særlige kontroll- og vedlikeholdsvilkår

Utstyr og sikkerhetssystem som det gjelder spesielle kontroll- og vedlikeholdsvilkår for, skal være konstruert og produsert under hensyn til disse bestemmelsene.

1.0.4. Omgivelsesvilkår

Utstyr og sikkerhetssystem skal være konstruert og produsert under hensyn til eksisterende og forventede omgivelsesvilkår.

1.0.5. Merking

På alt utstyr og alle sikkerhetssystem skal finnes følgende påskrifter, som skal være lette å lese og ikke kunne fjernes:

-produsentens navn og adresse,
-CE-merking (se vedlegg X punkt A),
-serie- eller typebetegnelse,
-eventuelt serienummer,
-produksjonsår,
-det særskilte eksplosjonsvernmerket.

Fig 1 

fulgt av symbolet for utstyrsgruppen og kategorien,

-for utstyrsgruppe II, bokstaven «G» (for eksplosive atmosfærer som skyldes gasser, damper eller tåker),

og/eller

-bokstaven «D» (for eksplosive atmosfærer som skyldes støv).

Utstyr og sikkerhetssystem skal dessuten forsynes med alle opplysninger som er påkrevet av hensyn til brukssikkerheten.

1.0.6. Bruksanvisning
a)Alt utstyr og alle sikkerhetssystem skal følges av en bruksanvisning som minst inneholder følgende opplysninger:
-de samme påskrifter som er oppført for merkingen, med unntak av serienummeret (se punkt 1.0.5) samt eventuelle opplysninger som kan lette vedlikeholdet (f.eks. importørens/reparatørens adresse osv.),
-veiledning for sikker
-ibruktaking,
-bruk,
-montering, demontering,
-vedlikehold (løpende vedlikehold og reparasjon),
-installasjon,
-justering,
-om nødvendig angivelse av fareområder foran trykkavlastningsinnretninger,
-om nødvendig, opplæringsinstrukser,
-de anvisninger som er nødvendige for på betryggende grunnlag å kunne avgjøre om utstyr i en gitt kategori eller et sikkerhetssystem kan benyttes uten fare på det påtenkte sted og under de forventede forhold,
-parametre for elektrisitet og trykk, maksimal overflatetemperatur og andre grenseverdier,
-om nødvendig, særlige bruksvilkår, herunder angivelse av misbruk som erfaringsmessig kan forekomme,
-om nødvendig de viktigste egenskaper for redskaper som kan monteres på utstyr eller sikkerhetssystem.
b)Bruksanvisningen skal utarbeides på ett av fellesskapsspråkene av produsenten eller dennes representant i EØS.

Når utstyr eller sikkerhetssystem tas i bruk skal det foreligge en oversettelse av bruksanvisningen til språket eller språkene i brukerlandet.

Oversettelsen skal utarbeides av produsenten eller dennes representant i EØS, eller av den person som setter i omsetning utstyret eller sikkerhetssystemet i det aktuelle språkområdet.

Vedlikeholdsinstruks m.v. som bare er beregnet på å skulle brukes av et spesialisert personale under ledelse av produsenten eller dennes representant, kan imidlertid være utarbeidet bare på ett enkelt fellesskapsspråk som dette personalet forstår.

c)Bruksanvisningen skal inneholde de tegninger, diagrammer og skisser som er nødvendig for ibruktaking, vedlikehold, ettersyn, kontroll av korrekt drift og eventuelt reparasjon av utstyret eller sikkerhetssystemet, samt alle nødvendige instruksjoner, særlig om sikkerhet.
d)Dokumentasjon om utstyr eller sikkerhetssystem skal ikke være i strid med bruksanvisningen med hensyn til sikkerhetsmessige forhold. 
1.1. Valg av materiale
1.1.1. Materialer som brukes til framstilling av utstyr og sikkerhetssystem skal ikke kunne forårsake eksplosjon, samtidig som det tas hensyn til de forventede driftsforhold.
1.1.2. Innenfor grensen av de bruksvilkårene produsenten har fastsatt, skal det ikke mellom de materialer som brukes og bestanddelene i de eksplosjonsfarlige atmosfærene kunne oppstå reaksjoner som medfører at eksplosjonsvernet svekkes.
1.1.3. Materialer skal velges slik at forutsigbare endringer i deres egenskaper og kompatibilitet i kombinasjon med andre materialer ikke fører til at det tilsiktede vern svekkes, særlig med hensyn til materialets korrosjonsbestandighet, slitestyrke, elektrisk ledningsevne, slagfasthet, aldring og følgene av temperatursvingninger. 
1.2. Utforming og konstruksjon
1.2.1. Utstyr og sikkerhetssystem skal utformes og konstrueres med henblikk på den tekniske kunnskap om eksplosjonsvern, slik at de fungerer sikkert under hele den forventede levetid.
1.2.2. Komponenter til innbygging i, eller til reservedeler, til utstyr og sikkerhetssystem skal utformes og konstrueres slik at de fungerer sikkert i samsvar med forutsatt bruk når de monteres etter produsentens anvisninger.
1.2.3. Lukket konstruksjon og forbygging av lekkasje

For utstyr som kan frigjøre gasser eller brennbart støv skal det i størst mulig grad benyttes lukket konstruksjon.

Dersom slikt utstyr har åpninger eller utette skjøter, skal disse i størst mulig grad være utformet slik at utslipp av gasser eller støv ikke fører til at det oppstår eksplosiv atmosfære utenfor utstyret.

Åpninger for påfylling og tømming skal være utformet slik at utslipp av brennbare stoffer i størst mulig grad begrenses ved påfylling og tømming.

1.2.4. Støvavleiring

Utstyr og sikkerhetssystem som benyttes i områder der det forekommer støv, skal være konstruert slik at støvavleiringer på overflaten ikke kan antennes.

Støvavleiringer skal som hovedregel begrenses mest mulig. Utstyr og sikkerhetssystem skal lett kunne rengjøres.

Overflatetemperaturen på de ulike delene av utstyret skal være vesentlig lavere enn glødetemperaturen for støvavleiringene.

Det skal tas hensyn til tykkelsen på støvavleiringslaget, og om nødvendig treffes tiltak til begrensning av temperaturen for å hindre varmeakkumulasjon.

1.2.5. Supplerende verneinnretninger

Utstyr og sikkerhetssystem som kan bli utsatt for ytre påvirkning, skal om nødvendig være forsynt med supplerende verneinnretninger.

Utstyr skal kunne motstå de påvirkninger det utsettes for uten at eksplosjonsvernet svekkes.

1.2.6. Åpning uten fare

Dersom utstyr eller sikkerhetssystem er plassert i en beholder eller kapsling som utgjør en del av selve eksplosjonsvernet, skal denne beholderen eller kapslingen bare kunne åpnes ved hjelp av spesialverktøy eller etter at det er truffet egnede vernetiltak.

1.2.7. Vern mot andre farer

Utstyr og sikkerhetssystem skal utformes og konstrueres slik at

a)det ikke er fare for legemsbeskadigelse eller annen skade ved direkte kontakt,
b)overflatetemperaturer på tilgjengelige deler, eller stråling som kan medføre fare, ikke forekommer,
c)farer av ikke-elektrisk art, som erfaringsmessig kan forekomme, unngås,
d)forventet belastning ikke fører til en farlig situasjon.

Når farene i forbindelse med utstyr og sikkerhetssystem nevnt i dette punkt helt eller delvis omfattes av andre lovhjemlede bestemmelser, får dette punktet ikke anvendelse på slikt utstyr, slike sikkerhetssystem og slike farer som dekkes av de aktuelle særskilte bestemmelser.

1.2.8. Overbelastning av utstyr

Farlig overbelastning av utstyr skal forebygges allerede på planleggingsstadiet ved hjelp av innebygde måle-, betjenings- og justeringsinnretninger, som overstrømbrytere, termostater, differensialtrykkbrytere, flowmetere (strømningsmålere), forsinkelsesreléer, turtellere og/eller lignende kontrollinnretninger.

1.2.9. Eksplosjonssikker utførelse

Dersom deler som kan antenne en eksplosiv atmosfære er plassert i en kapsling, skal det sikres at kapslingen kan motstå det trykk som oppstår ved en eksplosjon av en eksplosiv blanding inne i utstyret og forhindre at eksplosjonen forplanter seg til den eksplosive atmosfæren utenfor kapslingen. 

1.3. Potensielle tennkilder
1.3.1. Farer som skyldes ulike tennkilder

Det må ikke forekomme potensielle tennkilder som gnister, flammer, elektriske lysbuer eller høy overflatetemperatur, lydenergi, optisk stråling eller elektromagnetiske bølger eller andre tennkilder.

1.3.2. Farer som skyldes statisk elektrisitet

Elektrostatisk oppladning som kan føre til farlig utladning skal forebygges.

1.3.3. Farer som skyldes feilstrøm eller krypestrøm

Det skal forhindres at det i utstyrets strømførende deler forekommer feilstrøm og krypestrøm som for eksempel kan medføre farlig korrosjon, oppheting av overflaten eller gnistdanning som kan forårsake antenning.

1.3.4. Farer som skyldes overoppheting

Overoppheting som følge av friksjon eller slag, f.eks. mellom materialer på roterende deler eller på grunn av fremmedlegemer, skal i størst mulig grad unngås.

1.3.5. Farer ved trykkutjevning

Utstyr og sikkerhetssystem skal være slik konstruert eller ha innebygde måle-, kontroll- og reguleringsinnretninger som sikrer at trykkutjevning kan skje på en slik måte at det ikke dannes sjokkbølger eller trykk(stigning) som kan forårsake antenning/eksplosjon. 

1.4. Farer som følge av påvirkning utenfra
1.4.1. Utstyr og sikkerhetssystem skal være konstruert og produsert slik at de på sikkerhetsmessig fullt forsvarlig måte kan utføre den funksjon de er beregnet på, selv om de fra omgivelsene utsettes for påvirkninger i form av endringer i omgivelsesvilkårene, feilstrøm, fuktighet, rystelser, forurensning o.l., innenfor de grensene produsenten har fastsatt for driftsvilkårene.
1.4.2. Utstyrets deler skal være egnet til de forventede mekaniske og temperaturmessige påkjenninger og kunne motstå angrep fra stoffer som er til stede eller kan forventes å forekomme. 
1.5. Krav til utstyr som bidrar til sikkerheten
1.5.1. Sikkerhetsinnretninger skal fungere uavhengig av de måle- og betjeningsinnretninger som er nødvendige for driften.

Feil i en sikkerhetsinnretning skal ved hjelp av egnede tekniske tiltak i størst mulig grad påvises tilstrekkelig raskt, slik at det bare er en svært liten sannsynlighet for at en farlig situasjon oppstår.

Som hovedregel skal prinsippet om aktiv sikkerhet (failsafe-prinsippet) anvendes.

Sikkerhetsmessige inngrep skal som hovedregel virke direkte på de aktuelle betjeningsinnretninger, med unntak for programvare.

1.5.2. Ved feil i en sikkerhetsinnretning skal utstyr og/eller sikkerhetssystem så langt mulig gå til sikker tilstand.
1.5.3. Nødstoppinnretninger skal så langt mulig være forsynt med sperring, slik at omstart ikke kan finne sted. En ny startordre skal bare kunne starte maskinen dersom sperringen mot omstart på forhånd er blitt tilbakestilt ved en tilsiktet handling.
1.5.4. Kontroll- og skjermbildeinnretninger

Eventuelle kontroll- og skjermbildeinnretninger skal være ergonomisk hensiktsmessig utformet, slik at størst mulig brukssikkerhet med hensyn til eksplosjonsfaren oppnås.

1.5.5. Krav til innretninger med målefunksjoner beregnet på eksplosjonsvern

Innretninger med målefunksjoner skal, i den grad de brukes i forbindelse med utstyr som brukes i eksplosjonsfarlig atmosfære, være konstruert og produsert slik at det tas hensyn til deres forventede funksjonsevne og de særlige forhold som de skal brukes under.

1.5.6. Om nødvendig skal innretninger med målefunksjoner kunne kontrolleres for avlesningsnøyaktighet og for funksjonsevne.
1.5.7. Ved utforming av innretninger med målefunksjoner skal det benyttes en sikkerhetsfaktor som sikrer at alarmterskelen ligger tilstrekkelig langt under eksplosjons- og/eller antenningsgrensen for den aktuelle atmosfære, idet det hovedsakelig tas hensyn til anleggets driftsform og mulige avvik i målesystemet.
1.5.8. Farer i forbindelse med programvare

Ved utformingen av datastyrt utstyr og datastyrte sikkerhetssystem og sikkerhetsinnretninger, skal det spesielt tas hensyn til farer som skyldes mulige feil på programvare. 

1.6. Sikkerhetskrav til systemet
1.6.1. Utstyr og sikkerhetssystem som inngår i en automatisert prosess skal kunne stanses manuelt på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte dersom driftsvilkårene endrer seg ut over de forutsatte grenser, forutsatt at sikkerheten med dette ikke svekkes.
1.6.2. Når nødstoppinnretning aktiviseres, skal oppsamlet energi ledes bort så raskt og sikkert som mulig eller isoleres, slik at den ikke lenger utgjør noen fare.

Dette gjelder ikke for elektrokjemisk lagret energi.

1.6.3. Farer som følge av strømbrudd

Utstyr og sikkerhetssystem der strømbrudd kan føre til at det oppstår nye farer som kan forplante seg, skal kunne holdes i sikker drift uavhengig av resten av anlegget.

1.6.4. Farer forbundet med tilkoblinger

Utstyr og sikkerhetssystem skal være forsynt med egnede kabel- og ledningsinnføringer.

Ved bruk av utstyr og sikkerhetssystem i kombinasjon med annet utstyr og andre sikkerhetssystem, skal sammenkoplingen/tilkoplingen være sikker.

1.6.5. Plassering av varslings- og alarminnretninger

Når utstyr eller sikkerhetssystem omfatter varslings- eller alarminnretninger som skal overvåke dannelsen av en eksplosiv atmosfære, må det finnes nødvendige instrukser for å gjøre det mulig å plassere dem på korrekt sted.

2. Tilleggskrav til utstyr 

2.0. Krav til utstyr i gruppe I
2.0.1. Krav til utstyr i gruppe I, kategori M
2.0.1.1. Slikt utstyr skal være konstruert og produsert slik at tennkilder ikke kan oppstå. Dette gjelder også ved sjeldent forekommende feil i forbindelse med utstyret.

Det skal være forsynt med flere ulike verneinnretninger mot eksplosjon, slik at

-det ved feil på en av verneinnretningene er minst én annen selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,
-eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.

Om nødvendig skal slikt utstyr være forsynt med særlige supplerende verneinnretninger.

Verneinnretningene må kunne fungere sikkert i en eksplosiv atmosfære.

2.0.1.2. Utstyr skal om nødvendig være framstilt slik at støv ikke kan trenge inn i det.
2.0.1.3. Overflatetemperaturen på utstyrets deler skal, for å unngå at støv som virvles opp antennes, være betydelig lavere enn antenningstemperaturen for de støv-luftblandinger som kan forventes.
2.0.1.4. Utstyr skal være konstruert slik at deler av det som kan være tennkilder, bare kan åpnes når energitilførselen er brutt, eller disse delene på annen måte er inaktivert. Dersom utstyret ikke kan inaktiveres, skal produsenten påføre en advarsel på de deler av utstyret som kan åpnes.

Utstyr skal om nødvendig i tillegg være forsynt med egnede låsemekanismer/forriglinger.

2.0.2. Krav til utstyr i gruppe I, kategori M 2
2.0.2.1. Utstyr må være forsynt med verneinnretninger som sikrer at tennkildene ikke kan aktiveres under normal drift samt under vanskelige driftsforhold, særlig slike som kan oppstå som følge av hard belastning eller bruk under varierende omgivelsesvilkår.

Energitilførselen til dette utstyret skal kunne avbrytes i tilfelle det forekommer eksplosiv atmosfære.

2.0.2.2. Utstyr skal være konstruert slik at deler av det, som kan være tennkilder, bare kan åpnes når energitilførselen er avbrutt eller tilsvarende sikkerhet er oppnådd ved hjelp av egnede låsemekanismer/forriglinger. Dersom utstyret ikke kan inaktiveres, skal produsenten påføre en advarsel på de deler av utstyret som kan åpnes.
2.0.2.3. Vernetiltakene mot eksplosjoner som følge av tilstedeværelse av støv, skal oppfylle de samme krav som dem som gjelder for utstyr i kategori M 1. 
2.1. Krav til utstyr i gruppe II, kategori 1
2.1.1. Eksplosiv atmosfære dannet av gasser, damper eller tåker
2.1.1.1. Utstyr skal være konstruert og produsert slik at tennkilder ikke kan oppstå, selv når det oppstår sjeldne feil i forbindelse med utstyret.

Det skal være forsynt med flere ulike vernetiltak, slik at

-det ved feil på en av verneinnretningene, er minst én annen selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,
-eller dersom det oppstår to feil som er uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.
2.1.1.2. For utstyr med overflater som kan bli varme, skal det sikres at den angitte maksimale overflatetemperatur ikke overskrides, selv under de minst gunstige forhold.

Temperaturstigning som følge av varmeakkumulering og kjemiske reaksjoner, skal også tas i betraktning.

2.1.1.3. Utstyr skal være slik konstruert at deler av det som kan være tennkilder, bare kan åpnes når energitilførselen er avbrutt, eller på inaktive eller egensikre vilkår. Dersom utstyret ikke kan inaktiveres, skal produsenten forsyne de deler av utstyret som kan åpnes med en advarsel.

Utstyr skal om nødvendig i tillegg være forsynt med egnede låsemekanismer.

2.1.2. Eksplosiv atmosfære som følge av forekomst av støv-luftblandinger
2.1.2.1. Utstyr skal være konstruert og produsert slik at antenning av støv-luftblandinger ikke kan skje, selv ikke om det unntaksvis forekommer feil ved utstyret.

Det skal være forsynt med verneinnretninger slik

-at det ved feil på en av verneinnretningene, er minst én annen selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,
-eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.
2.1.2.2. Utstyr skal om nødvendig utformes slik at støv kan trenge inn eller slippe ut bare på steder som er beregnet på dette.

De samme kravene gjelder for kabelinnføringer og overgangsstykker.

2.1.2.3. For å unngå antenning av støv som virvles opp, skal utstyrets overflatetemperatur være betydelig lavere enn antenningstemperaturen for de støv-luftblandinger som kan forventes.
2.1.2.4. Kravene til punkt 2.1.1.3. gjelder også ved åpning av utstyret. 
2.2. Krav til utstyr i gruppe II, kategori 2
2.2.1. Eksplosiv atmosfære dannet av gasser, damper eller tåker
2.2.1.1. Utstyr skal være konstruert og produsert slik at tennkilder unngås, selv ved hyppige forstyrrelser eller funksjonsfeil ved utstyret som normalt må påregnes.
2.2.1.2. Utstyrets deler skal være konstruert og produsert slik at overflatetemperaturen ikke overstiger det som er tillatt, selv ikke i forbindelse med farer som skyldes unormale situasjoner som produsenten har forutsett.
2.2.1.3. Utstyr skal være konstruert slik at deler av det som kan være tennkilder, bare kan åpnes når energitilførselen er avbrutt, eller ved hjelp av egnede blokkeringssystemer. Dersom utstyret ikke kan inaktiveres, skal produsenten påføre en advarsel på de deler av utstyret som kan åpnes.
2.2.2. Eksplosiv atmosfære som skyldes forekomst av støv-luftblandinger
2.2.2.1. Utstyr skal være konstruert og produsert slik at støv-luftblandinger ikke antennes, selv ved hyppige forstyrrelser eller funksjonsfeil ved utstyret som normalt må påregnes.
2.2.2.2. Kravet i punkt 2.1.2.3 får anvendelse med hensyn til overflatetemperaturer.
2.2.2.3. Kravet i punkt 2.1.2.2 får anvendelse med hensyn til vern mot støv.
2.2.2.4. Kravet i punkt 2.2.1.3 får anvendelse med hensyn til farefri åpning av deler av utstyret. 
2.3. Krav til utstyr i gruppe II, kategori 3
2.3.1. Eksplosiv atmosfære dannet av gasser, damper eller tåker
2.3.1.1. Utstyr skal være konstruert og produsert slik at tennkilder som kan forutses å kunne oppstå under normal bruk ikke forekommer.
2.3.1.2. Overflatetemperaturen skal under normale driftsvilkår ikke overstige den angitte maksimale overflatetemperatur. Overskridelser i særtilfeller kan aksepteres bare dersom produsenten treffer særlige supplerende vernetiltak.
2.3.2. Eksplosiv atmosfære som skyldes forekomst av støv-luftblandinger
2.3.2.1. Utstyr skal være konstruert og produsert slik at tennkilder som kan forventes å forekomme under normale driftsforhold ikke kan antenne støv-luftblandinger.
2.3.2.2. For overflatetemperaturen gjelder kravene i punkt 2.1.2.3.
2.3.2.3. Utstyr, herunder kabelinnføringer og overgangsstykker, skal være framstilt slik at det tas hensyn til støvpartiklenes størrelse, slik at dannelse av eksplosjonsfarlige støv-luftblandinger og farlige støvavleiringer unngås.

3. Tilleggskrav til sikkerhetssystem 

3.0. Generelle krav
3.0.1. Sikkerhetssystem skal dimensjoneres slik at virkningene av en eksplosjon bringes ned på et forsvarlig sikkerhetsnivå.
3.0.2. Sikkerhetssystem skal være konstruert og kunne plasseres slik at det forhindres at en eksplosjon forplanter seg via farlige kjedereaksjoner eller stikkflammer, og at begynnende eksplosjoner blir til detonasjoner.
3.0.3. Sikkerhetssystem skal, dersom energitilførselen brytes, kunne bevare funksjonsevnen i så lang tid at det ikke oppstår farlige situasjoner.
3.0.4. Sikkerhetssystem skal ikke vise funksjonsfeil når de utsettes for forstyrrende påvirkninger utenfra. 
3.1. Planlegging og utforming
3.1.1. Materialenes egenskaper

De maksimale trykk- og temperaturforhold som skal tas i betraktning på planleggingsstadiet med hensyn til materialenes egenskaper, skal være det forventede trykk under en eksplosjon som følge av ekstreme driftsvilkår og de forventede varmepåvirkninger.

3.1.2. Sikkerhetssystem som er konstruert slik at de skal kunne motstå eller begrense en eksplosjon, skal kunne motstå trykkbølgen fra en eksplosjon uten at systemet skades.
3.1.3. Tilbehør som er tilkoplet sikkerhetssystem skal kunne motstå det forventede maksimale eksplosjonstrykk og fortsatt fungere.
3.1.4. Ved planlegging og utforming av sikkerhetssystem skal det tas hensyn til eventuelle reaksjoner som følge av trykket i det ytre utstyret og rørforbindelser til dette ved en eksplosjon.
3.1.5. Trykkavlastningsinnretninger

Sikkerhetssystem som ved en eksplosjon antas å kunne bli utsatt for påvirkninger som er sterkere enn de kan tåle, skal være utstyrt med egnede trykkavlastningsinnretninger som ikke medfører fare for personer i nærheten.

3.1.6. System til stansing av eksplosjoner

System til stansing av eksplosjoner skal planlegges og utformes slik at de reagerer tidligst mulig etter en begynnende eksplosjon og motvirker den optimalt, idet det tas hensyn til maksimal trykkstigningshastighet og maksimalt eksplosjonstrykk.

3.1.7. Eksplosjonsutkoplingssystem

Utkoplingssystem som ved begynnende eksplosjon er beregnet på å kople ut særskilt utstyr så raskt som mulig ved hjelp av egnede innretninger, skal være planlagt og konstruert slik at ild ikke kan spre seg inne i systemet og opprettholder sin mekaniske styrke under normale driftsforhold.

3.1.8. Sikkerhetssystem skal være koplet slik, og ha en så lav alarmterskel, at tilførsel og bortledning av produkter som behandles stoppes, og at de deler av utstyret som ikke lenger fungerer på sikker måte blir stanset eller utkoplet, dersom det er påkrevd.

Vedlegg III. Modul B: EU-typeprøving

1. EU-typeprøving er den del av prosedyren for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan undersøker et produkts tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at produktets tekniske konstruksjon oppfyller kravene i denne forskriften som gjelder for det.
2. EU-typeprøving skal omfatte undersøkelse av et eksemplar av det komplette produktet som er representativt for den planlagte produksjonen (produksjonstype).
3. Produsenten skal sende inn en søknad om EU-typeprøving til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a)produsentens navn og adresse, samt den autoriserte representantens navn og adresse dersom søknaden sendes inn av representanten,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt inn til et annet teknisk kontrollorgan,
c)den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med gjeldende krav i denne forskriften, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde følgende elementer:
i)en generell beskrivelse av produktet,
ii)konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
iii)beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og hvordan produktet virker,
iv)en liste over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften, herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,
v)resultater av gjennomførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser som er foretatt, osv., og
vi)prøvingsrapporter,
d)eksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det tekniske kontrollorganet kan anmode om flere eksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre prøvingsprogrammet.
4. Det tekniske kontrollorganet skal
4.1 gjennomgå den tekniske dokumentasjonen, kontrollere at eksemplaret eller eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og identifisere elementer som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder, samt elementer som er konstruert i henhold til øvrige relevante tekniske spesifikasjoner,
4.2 utføre eller besørge utført egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om løsningene i de relevante harmoniserte standardene er anvendt på riktig måte, der produsenten har valgt å anvende dem,
4.3 utføre eller besørge utført egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om løsningene produsenten har valgt, herunder løsninger i øvrige relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt, oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften, i tilfeller der løsningene i de relevante harmoniserte standardene ikke er anvendt,
4.4 avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres.
5. Det tekniske kontrollorganet skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver aktivitetene som er gjennomført i henhold til nr. 4, og resultatene av disse. Uten at det berører dets forpliktelser overfor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skal det tekniske kontrollorganet offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten bare med produsentens samtykke.
6. Når typen oppfyller kravene i denne forskriften som gjelder det berørte produkt, skal det tekniske kontrollorganet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse til produsenten, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle vilkår for gyldigheten av sertifikatet, og opplysningene som kreves for å identifisere den godkjente typen. EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg.

EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne vurdere om produktene er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere produktene i bruk.

Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i denne forskriften, skal det tekniske kontrollorganet avslå å utstede et EU-typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette, og gi søkeren en detaljert begrunnelse for avslaget.

7. Det tekniske kontrollorganet skal holde seg underrettet om alle endringer i den allment anerkjente teknologiske utviklingen som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i denne forskriften, og avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. I så tilfelle skal det tekniske kontrollorganet underrette produsenten om dette.

Produsenten skal underrette det tekniske kontrollorganet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om produktet er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften eller vilkårene for gyldigheten av sertifikatet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet.

8. Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap listen over slike sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.

Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganene om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, og på anmodning underrette om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt.

Kommisjonen, myndighetene i EØS og de andre tekniske kontrollorganene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og myndighetene i EØS få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene som er utført av det tekniske kontrollorganet. Det tekniske kontrollorganet skal beholde en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet, dets vedlegg og tillegg, samt den tekniske dokumentasjonen, herunder dokumentasjonen som produsenten har sendt inn, frem til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode.

9. Produsenten skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg sammen med den tekniske dokumentasjonen i ti år etter at produktet ble brakt i omsetning slik at disse dokumentene kan stilles til rådighet for tilsynsmyndighetene.
10. Produsentens autoriserte representant kan sende inn søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 7 og 9, forutsatt at de er angitt i fullmakten.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).

Vedlegg IV. Modul D: Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen

1. Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den delen av prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende krav i denne forskriften.
2. Produksjon

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter og prøving av de berørte produkter som beskrevet i nr. 3. Produsenten skal være underlagt kontrollen nevnt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem
3.1 Produsenten skal sende inn en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte produktene til et teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a)produsentens navn og adresse, samt den autoriserte representantens navn og adresse dersom søknaden sendes inn av representanten,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt til et annet teknisk kontrollorgan,
c)alle opplysninger av betydning for den planlagte produktkategorien,
d)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
e)den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet.
3.2 Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i denne forskriften.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, prosedyrer og instruksjoner. Denne dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal sikre en entydig forståelse av kvalitetsprogrammer, planer, håndbøker og registreringer.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
b)de tilhørende produksjons-, kvalitetskontroll- og kvalitetssikringsteknikkene, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt,
c)undersøkelser og prøvinger som vil bli utført før, under og etter produksjonen, samt opplysninger om hvor ofte de vil bli utført,
d)kvalitetsregistreringer, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv., og
e)metoder for å overvåke at den påkrevde produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker effektivt.
3.3 Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.

Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standarden.

I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i å vurdere det aktuelle produktområdet og den berørte produktteknologi, og ha kunnskap om gjeldende krav i denne forskriften. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk til produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e for å kontrollere produsentens evne til å identifisere relevante krav i denne forskriften og til å gjennomføre de nødvendige undersøkelser med sikte på å sikre at produktet samsvarer med nevnte krav.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for vedtaket.

3.4 Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.
3.5 Produsenten skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det tekniske kontrollorganet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering.

Det skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og en begrunnelse for vedtaket.

4. Kontroll på det tekniske kontrollorganets ansvar
4.1 Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2 Produsenten skal for vurderingsformål gi det tekniske kontrollorganet adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjonen for kvalitetssystemet,
b)kvalitetsregistreringer, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.
4.3 Det tekniske kontrollorganet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.
4.4 Det tekniske kontrollorganet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller besørge utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker tilfredsstillende. Det tekniske kontrollorganet skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger.
5. CE-merking, samsvarserklæring og samsvarsattest
5.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent og som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i denne forskriften.
5.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell, som ikke er en komponent, og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet som ikke er en komponent ble brakt i omsetning. Samsvarserklæringen skal angi hvilken produktmodell den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent.

5.3 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattest for hver komponentmodell og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at komponenten ble brakt i omsetning. Samsvarsattesten skal angi hvilken komponentmodell den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesten skal følge med hver komponent.
6. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at produktet ble brakt i omsetning, kunne fremlegge for tilsynsmyndighetene
a)dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1,
b)opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5,
c)avgjørelsene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.
7. Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.

Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganer om godkjenninger av kvalitetssystemer det har avslått, midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning underrette om godkjenninger av kvalitetssystemer det har utstedt.

8. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes autoriserte representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).

Vedlegg V. Modul F: Typesamsvar basert på produktverifisering

1. Typesamsvar basert på produktverifisering er den del av prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene, som har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i denne forskriften.
2. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av denne sikrer at de produserte produktene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i denne forskriften.

3. Verifikasjon

Et teknisk kontrollorgan valgt av produsenten skal utføre hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger, for å verifisere om produktene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i denne forskriften.

Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om produktene er i samsvar med de gjeldende krav, skal gjennomføres ved kontroll og prøving av hvert enkelt produkt som angitt i nr. 4.

4. Verifikasjon av samsvar basert på undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt
4.1 Alle produktene skal undersøkes enkeltvis, og de egnede prøvinger, som definert i den eller de relevante harmoniserte standarder eller øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, skal utføres for å verifisere at produktene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med kravene i denne forskriften.

I mangel av en slik harmonisert standard skal det berørte tekniske kontrollorganet avgjøre hvilke egnede prøvinger som skal utføres.

4.2 Det tekniske kontrollorganet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelser og prøvinger, og skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjente produkt eller få det påført på sitt ansvar.

Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og skal kunne stille dem til rådighet for tilsynsmyndighetene for kontroll i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.

5. CE-merking, samsvarserklæring og samsvarsattest
5.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent og som er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i denne forskriften.
5.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell, som ikke er en komponent, og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet som ikke er en komponent, ble brakt i omsetning. Samsvarserklæringen skal angi hvilken produktmodell den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent.

Dersom det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3 samtykker til det, kan produsenten også, på organets ansvar, påføre dets identifikasjonsnummer på produktene som ikke er komponenter.

5.3 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattest for hver komponentmodell og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at komponenten ble brakt i omsetning. Samsvarsattesten skal angi hvilken komponentmodell den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesten skal følge med hver komponent.
6. Dersom det tekniske kontrollorganet samtykker, kan produsenten også, på organets ansvar, påføre det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer på produktene under produksjonen.
7. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes autoriserte representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. En autorisert representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).

Vedlegg VI. Modul C1: Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll og overvåket produktprøving

1. Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll og overvåket produktprøving er den del av prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produkter er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
2. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de produserte produktene er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i forskriften.

3. Produktkontroller

For hvert produkt som produseres skal produsenten eller noen på produsentens vegne utføre én eller flere prøvinger av en eller flere av produktets egenskaper, for å verifisere at produktene er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med tilhørende krav i forskriften. Prøvingene skal utføres under ansvar av et teknisk kontrollorgan som produsenten har valgt.

Produsenten skal, under det tekniske kontrollorganets ansvar, påføre det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer i produksjonsprosessen.

4. CE-merking, samsvarserklæring og samsvarsattest
4.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent, og som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
4.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for en produktmodell som ikke er en komponent, og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet, som ikke er en komponent, ble brakt i omsetning. Samsvarserklæringen skal angi hvilken produktmodell den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent.

4.3 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattest for hver komponentmodell og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at komponenten ble brakt i omsetning. Samsvarsattesten skal angi hvilken komponentmodell den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesten skal følge med hver komponent.
5. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 4 kan oppfylles av vedkommendes autoriserte representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).

Vedlegg VII. Modul E: Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter

1. Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter er den delen av prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i forskriften.
2. Produksjon

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for inspeksjon og prøving av ferdige produkter og skal være underlagt kontrollen nevnt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem
3.1 Produsenten skal sende inn en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte produktene til et teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a)produsentens navn og adresse, samt den autoriserte representantens navn og adresse dersom søknaden sendes inn av representanten,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt inn til et annet teknisk kontrollorgan,
c)alle opplysninger av betydning for den planlagte produktkategorien,
d)dokumentasjon for kvalitetssystemet og
e)den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet.
3.2 Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i forskriften.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, prosedyrer og instruksjoner. Denne dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal sikre en entydig forståelse av kvalitetsprogrammer, planer, håndbøker og registreringer.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
b)undersøkelsene og prøvingene som vil bli utført etter produksjon,
c)kvalitetsregistreringer, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.,
d)metoder for å kontrollere at kvalitetssystemet virker effektivt.
3.3 Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.

Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standarden.

I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i å vurdere det aktuelle produktområdet og den berørte produktteknologi, og ha kunnskap om gjeldende krav i forskriften. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk til produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e for å kontrollere produsentens evne til å identifisere relevante krav i forskriften og til å gjennomføre de nødvendige undersøkelser med sikte på å sikre at produktet samsvarer med nevnte krav.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for vedtaket.

3.4 Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.
3.5 Produsenten skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det tekniske kontrollorganet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og en begrunnelse for vedtaket.

4. Kontroll på det tekniske kontrollorganets ansvar
4.1 Formålet med kontrollen er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2 Produsenten skal for vurderingsformål gi det tekniske kontrollorganet adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjonen for kvalitetssystemet,
b)kvalitetsregistreringer, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.
4.3 Det tekniske kontrollorganet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.
4.4 Det tekniske kontrollorganet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller besørge utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker tilfredsstillende. Det tekniske kontrollorganet skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger.
5. CE-merking, samsvarserklæring og samsvarsattest
5.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent og som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i forskriften.
5.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell, som ikke er en komponent, og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet som ikke er en komponent ble brakt i omsetning. Samsvarserklæringen skal angi hvilken produktmodell den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent.

5.3 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattest for hver komponentmodell og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at komponenten ble brakt i omsetning. Samsvarsattesten skal angi hvilken komponentmodell den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesten skal følge med hver komponent.
6. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at produktet ble brakt i omsetning, kunne framlegge for tilsynsmyndighetene i
a)dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1,
b)opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5,
c)avgjørelsene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.
7. Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganer om godkjenninger av kvalitetssystemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning underrette om godkjenninger av kvalitetssystemer det har utstedt.

8. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes autoriserte representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).

Vedlegg VIII. Modul A: Intern produksjonskontroll

1. Intern produksjonskontroll er den prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene oppfyller gjeldende krav i forskriften.
2. Teknisk dokumentasjon

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko.

Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde følgende elementer:

a)en generell beskrivelse av produktet,
b)konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
c)beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og hvordan produktet virker,
d)en liste over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i forskriften, herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,
e)resultater av gjennomførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser som er foretatt, osv., og
f)prøvingsrapporter.
3. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og overvåkingen av denne sikrer at de produserte produktene er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og oppfyller gjeldende krav i forskriften.

4. CE-merking, samsvarserklæring og samsvarsattest
4.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent, og som oppfyller gjeldende krav i forskriften.
4.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for en produktmodell som ikke er en komponent, og kunne stille den og den tekniske dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet som ikke er en komponent, ble brakt i omsetning. Samsvarserklæringen skal angi hvilken produktmodell den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent.

4.3 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattest for hver komponentmodell og kunne stille den og den tekniske dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at komponenten ble brakt i omsetning. Samsvarsattesten skal angi hvilken komponent den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesten skal følge med hver komponent.
5. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 4 kan oppfylles av vedkommendes autoriserte representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).

Vedlegg IX. Modul G: Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer

1. Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer er den prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte produktet, som har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med gjeldende krav i forskriften.
2. Teknisk dokumentasjon
2.1 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde følgende elementer:
a)en generell beskrivelse av produktet,
b)konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
c)beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og hvordan produktet virker,
d)en liste over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i forskriften, herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,
e)resultater av gjennomførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser som er foretatt, osv., og
f)prøvingsrapporter.
2.2 Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.
3. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av denne sikrer at det produserte produktet er i samsvar med gjeldende krav i forskriften.

4. Verifikasjon

Et teknisk kontrollorgan valgt av produsenten skal utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger, som fastsatt i relevante harmoniserte standarder, og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, for å kontrollere om produktet er i samsvar med gjeldende krav i forskriften. I mangel av en slik harmonisert standard skal det berørte tekniske kontrollorganet avgjøre hvilke egnede prøvinger som skal utføres.

Det tekniske kontrollorganet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelser og prøvinger, og skal påføre sitt identifikasjonsnummer på det godkjente produktet eller få det påført på sitt ansvar.

Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og skal kunne stille dem til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.

5. CE-merking, samsvarserklæring og samsvarsattest
5.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 4, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert produkt som ikke er en komponent, og som er i samsvar med gjeldende krav i forskriften.
5.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet som ikke er en komponent, ble brakt i omsetning. Samsvarserklæringen skal angi hvilket produkt den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent.

5.3 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattest og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at komponenten ble brakt i omsetning. Samsvarsattesten skal angi hvilken komponent den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesten skal følge med hver komponent.
6. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 2.2 og 5 kan oppfylles av vedkommendes autoriserte representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 398 (i kraft 20 april 2016).

Vedlegg X.

A. CE-merking

CE-samsvarsmerkingen skal bestå av bokstavene CE i følgende grafiske utforming:

CE-merke 

Dersom CE-merkingen forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet slik det framgår av modellen ovenfor, overholdes.

De ulike delene som CE-merkingen består av, skal så langt mulig ha samme høyde og ikke være under 5 mm.

Minstestørrelsen kan fravikes for utstyr og sikkerhetssystem m.v. av liten størrelse.

B. EF-erklæring om samsvar

EF-erklæringen om samsvar skal omfatte følgende elementer:

-navn og adresse til produsenten eller dennes representant i EØS,
-beskrivelse av utstyr og sikkerhetssystem m.v.,
-bestemmelser som utstyr og sikkerhetssystem m.v. oppfyller,
-eventuelt navn, identifikasjonsnummer og adresse til det tekniske kontrollorgan samt nummeret til EF-typeprøvingssertifikatet,
-eventuell referanse til de harmoniserte standarder,
-eventuelt de standarder og tekniske spesifikasjoner som er benyttet,
-identifikasjon av den person som har fullmakt til å inngå forpliktelser på vegne av produsenten eller dennes representant i EØS.