Forskrift om fotografering mv fra luften og kontroll av luftfotografier og opptaksmateriale fra luftbårne sensorsystemer.

DatoFOR-1997-01-06-3
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertAvd I 1997 2
Ikrafttredelse06.01.1997
Sist endretFOR-2002-10-30-1260
EndrerFOR-1970-06-01-3688
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1914-08-18-3-§3, LOV-1993-06-11-101-§9-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om luftfotografering mv

Fastsatt av Forsvarsdepartementet 6. januar 1997 med hjemmel i lov 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter § 3 og lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-4 tredje ledd. Endret 30 okt 2002 nr. 1260.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å beskytte opplysninger av betydning for rikets sikkerhet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder all fotografering og opptak med sensorsystemer fra luften, herunder fra ethvert fartøy, innretning eller gjenstand som befinner seg i luftrommet.

Med sensorsystemer menes i denne forskrift systemer for opptak, lagring og prosessering av data, herunder videokamera med videorecorder, SAR (Syntetic Aperture Radar), IRLS (InfraRed Line Scanning), Multispectral (0,3-1,4 um), Radio Frequency, Electromagnetic Induction, Ground Penetrating Radar, mm Radar, Magnometric, Gravimetric, Thermal/moisture, Air Pollution og Seismic.

Forskriften kommer ikke til anvendelse ved fotografering eller opptak med sensorsystemer i henhold til de av Norge ratifiserte rustningskontrollavtaler.

§ 3.Generelle begrensninger for fotografering mv fra luften

Det er forbudt for enhver å ta luftfotografier eller gjøre opptak med luftbårne sensorsystemer av områder, anlegg eller objekter hvor Forsvarets overkommando har fastsatt restriksjoner for slik fotografering mv.

Forsvarets overkommando kan etter søknad i enkelttilfeller dispensere fra forbudet.

§ 4.Forhåndstillatelse til enkeltstående tilfeller av fotografering mv

For enkeltstående tilfeller av luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer kreves normalt forhåndstillatelse.

Tillatelse kreves ikke for fotografering som foretas av passasjerer i luftfartøyer i rute-, charter- eller taxitrafikk.

Søknad om tillatelse fremmes skriftlig eller telefonisk til Forsvarets overkommando, som avgjør om tillatelse kan gis.

Søknaden skal inneholde opplysninger om

a)områder, objekter mv som ønskes fotografert eller avsøkt med sensorsystemer,
b)hvem som er oppdragsgiver,
c)hvilket flyselskap og hvilken flyger som skal forestå flygningen(e),
d)hva foto- eller opptaksmaterialet skal brukes til,
e)når fotograferingen eller sensoropptaket antas å finne sted, og
f)fremkallings-/kopieringssted.
§ 5.Lisens for ervervsmessig fotografering mv

Person som utfører ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer, herunder for presse- eller annet mediaorgan, skal normalt ha lisens for denne virksomheten.

Søknad om lisens fremmes til Forsvarets overkommando, som avgjør om lisens skal gis. Det kan settes bestemte vilkår for innvilgelsen.

Lisens kan gis for inntil 5 år om gangen. Forsvarets overkommando kan, når det finnes saklig grunn til det, trekke tilbake gitt lisens før lisenstiden er utløpt.

Lisensinnehaver plikter ikke å søke om tillatelse etter § 4 for hvert enkelt oppdrag dersom oppdraget utføres i samsvar med lisensen og de eventuelle vilkår eller øvrige pålegg som er gitt av Forsvarets overkommando.

0Endret ved forskrift 30 okt 2002 nr. 1260.
§ 6.Ansvar for leder av selskap mv som driver fotografering mv fra luften

Leder av selskap eller annen juridisk person som har driftstillatelse fra Luftfartsverket til å foreta ervervsmessig luftfartsvirksomhet, herunder luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer, er ansvarlig for

a)at den som forestår fotograferingen eller opptaket innehar gyldig lisens eller tillatelse og er kjent med gjeldende bestemmelser for og eventuelle særskilte retningslinjer eller pålegg for det enkelte oppdrag,
b)at bestemmelser for behandling og oppbevaring av foto- og opptaksmateriale overholdes,
c)at foto- eller opptaksmateriale som er pålagt innsendt for kontroll, jfr. § 7, blir sendt Forsvarets overkommando snarest mulig etter fotograferingen eller opptaket, og
d)at øvrige pålegg og restriksjoner som er gitt i medhold av § 7, følges.

Ved brudd på bestemmelsene kan Forsvarets overkommando overfor Luftfartsverket fremme forslag om inndragning av driftstillatelsen.

§ 7.Kontrolltiltak

Forsvarets overkommando avgjør om foto- eller opptaksmaterialet kan tillates offentliggjort umiddelbart eller om materialet først må sendes til Forsvarets overkommando for kontroll.

For hele eller deler av det foto- eller opptaksmaterialet som skal sendes inn for kontroll, kan Forsvarets overkommando

a)tillate offentliggjørelse eller overdragelse uten restriksjoner,
b)nekte offentliggjørelse eller overdragelse,
c)kreve klipping eller retusjering slik at spesielle detaljer utgår,
d)fastsette sikkerhetsgradering(er), og
e)pålegge øvrige restriksjoner vedrørende bruk, oppbevaring eller annen behandling av materialet.

Foto- eller opptaksmateriale for norsk presse- eller annet mediaorgan kan offentliggjøres uten forutgående kontroll, under forutsetning av at redaktør eller utgiver har vanlig redaktøransvar og sikrer at den som forestår fotograferingen eller opptaket innehar gyldig lisens eller tillatelse og ikke uten særskilt tillatelse fotograferer eller gjør opptak med sensorsystemer av områder, anlegg eller objekter som omfattes av § 3.

Foto- eller opptaksmateriale som etter første ledd er pålagt innsendt for kontroll, skal inntil avgjørelse foreligger oppbevares og behandles som dokumenter sikkerhetsgradert BEGRENSET.

Forsvarets overkommando har rett til å kontrollere at alle som er betrodd graderte dokumenter, overholder gjeldende bestemmelser for behandling og oppbevaring av disse.

Foto- eller opptaksmateriale som er pålagt restriksjoner etter andre ledd, kan ikke sendes eller føres ut av landet uten forutgående samtykke fra Forsvarets overkommando.

Alle utgifter som lisensinnehaver, selskap eller annen juridisk person, oppdragsgiver eller andre påføres i forbindelse med pålegg om kontroll og restriksjoner etter denne paragraf, er det offentlige uvedkommende.

§ 8.Utfyllende bestemmelser

Forsvarets overkommando kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. juni 1970 nr. 3688 om fotografering fra luften og kontroll av fotografier tatt fra luften.