Kunngjøring av York-Antwerpen reglene 1994.

DatoFOR-1997-01-24-36
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 157
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§461
Kunngjort
KorttittelYork-Antwerpen reglene 1994

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 24. januar 1997 med hjemmel i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 461. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Tolkingsregel

Ved oppgjør av felleshavari gjelder følgende regler, således at de utelukker enhver lov og praksis som står i strid med reglene.

For så vidt annet ikke er bestemt i hovedregelen og tallreglene, skal felleshavari gjøres opp i samsvar med bokstavreglene.

Hovedregel

Som felleshavari erstattes ikke i noe tilfelle oppofrelser eller utgifter med mindre de er foretatt eller pådratt med fornuft.

Regel A

En felleshavarihandling foreligger når og bare når det av hensyn til den felles sikkerhet forsettlig og med fornuft foretas en ekstraordinær oppofrelse eller pådras en ekstraordinær utgift i den hensikt å redde eiendeler innen et sjøfellesskap fra fare.

Felleshavarioppofrelse og -utgifter skal bæres av de forskjellige bidragspliktige interesser på det grunnlag som er fastsatt i det følgende.

Regel B

Det foreligger sjøfellesskap når ett eller flere skip sleper eller skyver ett eller flere andre skip, forutsatt at de alle deltar i kommersiell virksomhet og ikke i en bergingsoperasjon.

Når tiltak settes i verk for å redde skipene og den last de måtte ha fra en felles fare, skal disse reglene gjelde.

Et skip er ikke i felles fare med et annet skip eller flere andre skip hvis det kan bringes i sikkerhet simpelthen ved å kaste loss fra det andre skipet eller de andre skipene; men sjøfellesskapet fortsetter hvis det å kaste loss i seg selv var en felleshavarihandling.

Regel C

Bare de tap, skader eller utgifter som er en direkte følge av felleshavarihandlingen, erstattes som felleshavari.

Tap, skader eller utgifter i felleshavari erstattes ikke i noe tilfelle dersom de er påløpt i forbindelse med miljøskade eller som følge av at forurensende stoffer har lekket ut av eller er sluppet ut fra eiendeler innen sjøfellesskapet.

Tidstap, markedstap, og alt tap eller skade lidt eller utgifter som er påløpt på grunn av forsinkelse, enten på eller etter reisen, samt alt indirekte tap av enhver art, erstattes ikke som felleshavari.

Regel D

Retten til å kreve felleshavaribidrag bortfaller ikke om den begivenhet som foranlediget oppofrelsen eller utgiften, måtte skyldes feil begått av en av deltakerne i sjøfellesskapet, men dette skal ikke være til hinder for de regresskrav eller innsigelser som eventuelt kan gjøres gjeldende mot eller av vedkommende part for en slik feil.

Regel E

Bevisbyrden for at et tap eller en utgift er erstatningsmessig som felleshavari, påhviler den som gjør krav på slik erstatning.

Innen 12 måneder etter den dato sjøfellesskapet opphørte, skal alle som vil fremme krav i felleshavari gi skriftlig varsel til dispasjøren om det tapet eller den utgiften som de krever bidrag for.

Hvis slikt varsel ikke gis, eller hvis noen ikke legger frem bevis som støtter et varslet krav eller ikke framskaffer nærmere opplysninger om verdien av en bidragende interesse innen 12 måneder etter at de er bedt om det, har dispasjøren anledning til å anslå erstatningens størrelse eller bidragsverdien på basis av de opplysninger som er tilgjengelige for ham, og hans anslag kan da bare angripes på det grunnlag at det er åpenbart galt.

Regel F

Enhver ekstrautgift pådratt istedenfor en annen utgift som ville ha vært gjenstand for erstatning som felleshavari, anses som felleshavari og erstattes som sådant, uten hensyn til det som måtte være spart for andre interessenter, dog bare inntil et beløp som svarer til den felleshavariutgift som er unngått.

Regel G

Så vel for tap som for bidrag gjøres felleshavari opp på grunnlag av verdiene på tiden og stedet for reisens slutt.

Denne regelen skal ikke ha betydning for bestemmelsen av det sted hvor dispasjen skal gjøres opp.

Når et skip er i havn eller på et sted under omstendigheter som ville gi rett til erstatning i felleshavari etter regel X og XI, og lasten eller en del av den blir fremsendt til bestemmelsesstedet på annen måte, skal rettigheter og forpliktelser i felleshavari så langt som mulig forbli de samme som de ville ha vært uten slik fremsending, som om sjøfellesskapet hadde fortsatt med det opprinnelige skipet så lenge som dette kunne ha vært rettferdiggjort etter fraktavtalen og den bakgrunnsretten som skal anvendes, forutsatt at lasteinteressentene blir varslet når dette er praktisk mulig.

Anvendelse av tredje ledd i denne bestemmelsen skal ikke føre til at lastens andel av erstatninger i felleshavari overstiger kostnadene lasteeierne ville pådratt seg om lasten var blitt sendt fram for deres regning.

Regel I Overbordkasting av last

Overbordkasting av last erstattes ikke i noe tilfelle som felleshavari med mindre lasten er ført i samsvar med anerkjent sedvane i vedkommende fart.

Regel II Tap og skade ved oppofrelser for felles sikkerhet

Som felleshavari erstattes tap av og skade på eiendeler innen sjøfellesskapet ved eller som følge av en oppofrelse foretatt for felles sikkerhet, eller ved vann som trenger ned gjennom skipets luker eller andre åpninger når de er åpnet for å muliggjøre overbordkasting for felles sikkerhet.

Regel III Slukking av brann ombord

Som felleshavari erstattes skade tilføyd skip eller last for å slukke brann ombord med vann eller på annen måte, heri medregnet skade ved å strandsette eller bore i senk et brennende skip; dog erstattes ikke skade ved røyk, uansett hvordan den er oppstått, eller ved hete fra brannen.

Regel IV Bortkapping av vrakgods

Som felleshavari erstattes ikke skade eller tap påført ved bortkapping av vrakgods eller deler av skipet som allerede er revet bort eller fullstendig tapt ved ulykke.

Regel V Frivillig strandsetting

Når et skip forsettlig settes på grunn for felles sikkerhet, skal tap og skade på eiendeler innen sjøfellesskapet som dette medfører, erstattes i felleshavari uten hensyn til om skipet likevel ville ha drevet på land.

Regel VI Bergelønn
(a)Utgifter som deltakerne i sjøfellesskapet har hatt til berging og bergingsliknende tiltak, enten det er på grunnlag av kontrakt eller ikke, erstattes i felleshavari, forutsatt at bergingen ble foretatt for å redde eiendeler innen sjøfellesskapet fra fare.

Utgifter erstattet i felleshavari skal omfatte enhver bergelønn der bergernes dyktighet og innsats for å forhindre eller begrense miljøskade som omtalt i Den internasjonale bergingskonvensjonen 1989 artikkel 13 nr. 1(b), er tatt i betraktning.

(b)Særskilt vederlag som skal betales til en berger av eieren eller rederen av fartøyet etter artikkel 14 i den nevnte konvensjonen, erstattes ikke i felleshavari i den utstrekning betalingsplikten følger av nr. 4 i artikkelen eller av en annen bestemmelse med lignende innhold.
Regel VII Skade på maskineri og kjeler

I felleshavari erstattes skade som tilføyes alt maskineri og kjeler under forsøk på flottbringelse av et skip som står på grunn og er utsatt for fare når det godtgjøres at skaden er oppstått som følge av et virkelig forsett om, med fare for slik skade, å bringe skipet flott av hensyn til den felles sikkerhet; men når et skip er flott, erstattes ikke i noe tilfelle som felleshavari tap eller skade forårsaket ved bruk av framdriftsmaskineri og kjeler.

Regel VIII Utgifter ved å lette et grunnstøtt skip og derav følgende skade

Når et skip står på grunn, og man losser skipets last, brensel, forråd eller rekvisita ved en felleshavarihandling, erstattes som felleshavari de ekstrakostnader som måtte påløpe for å lette skipet, til lekterleie og til gjeninnlasting, samt resulterende tap eller skade på eiendeler innen sjøfellesskapet.

Regel IX Last, skipsmaterialer, forråd og rekvisita anvendt som brensel

Last, skipsmaterialer, forråd og rekvisita som det i en faresituasjon har vært nødvendig å anvende som brensel for felles sikkerhet, erstattes som felleshavari, men når slik erstatning foretas for kostnadene av skipsmaterialer, forråd og rekvisita, skal felleshavariet godskrives den antatte verdien av det brenselet som skipet ellers ville ha forbrukt ved å fortsette den planlagte reisen.

Regel X Nødhavnsutgifter mv
(a)Hvis et skip, som følge av ulykke, oppofrelse eller andre ekstraordinære omstendigheter, har anløpt en havn eller et sted som nødhavn eller er vendt tilbake til den havn eller det sted hvor det inntok sin last, og dette har vært nødvendig av hensyn til den felles sikkerhet, erstattes utgiftene ved anløpet av havnen eller stedet som felleshavari; og når skipet er avgått derfra med sin opprinnelige last eller en del av denne, erstattes som felleshavari også de tilsvarende utgifter ved å forlate havnen eller stedet for så vidt de er en følge av slikt anløp eller slik tilbakereise.

Når et skip befinner seg i en havn eller på et sted som nødhavn, og det er nødvendig å flytte det til en annen havn eller et annet sted fordi reparasjon ikke kan utføres i den første havn eller på det første sted, gjelder bestemmelsene i denne regelen for den annen havn eller det annet sted som om det hadde vært nødhavn, og utgiftene ved slik flytting, innbefattet midlertidige reparasjoner og sleping, erstattes som felleshavari. Bestemmelsene i regel XI kommer til anvendelse på den forlengelse av reisen som skyldes slik flytting.

(b)Kostnader ved å håndtere om bord eller losse last, brensel, forråd eller rekvisita, enten skipet befinner seg på lasteplass, anløpssted eller i nødhavn, erstattes som felleshavari når håndteringen eller lossingen var nødvendig av hensyn til den felles sikkerhet eller for å muliggjøre reparasjon av skade som skipet har lidt ved oppofrelse eller ulykke, hvis reparasjonen var nødvendig for at skipet kunne fortsette reisen i sikkerhet, unntatt i de tilfeller hvor skaden på skipet oppdages i en lastehavn eller på et anløpssted uten at noen ulykke eller annen ekstraordinær omstendighet forbundet med slik skade har inntruffet på reisen.

Kostnader ved å håndtere ombord eller losse last, brensel, forråd eller rekvisita erstattes ikke som felleshavari når de er påløpt bare for omstuing som følge av forskyvning på reisen, bortsett fra tilfelle hvor omstuingen er nødvendig av hensyn til den felles sikkerhet.

(c)Når kostnadene ved å håndtere eller losse last, brensel, forråd eller rekvisita er gjenstand for erstatning som felleshavari, erstattes som felleshavari også kostnadene ved lagring, innbefattet forsikring dersom det har vært rimelig å tegne denne, gjeninnlasting og stuing av nevnte last, brensel, forråd eller rekvisita. Bestemmelsen i regel XI kommer til anvendelse på det ekstraoppholdet slik gjeninnlasting eller stuing har forårsaket.

Men når skipet kondemneres eller ikke fortsetter sin opprinnelige reise, erstattes lagringsutgifter som felleshavari bare inntil den dag skipet ble kondemnert eller reisen oppgitt, eller inntil den dag lossingen av lasten ble fullført i tilfelle av at skipet kondemneres eller reisen oppgis før denne dagen.

Regel XI Hyre og kostpenger til besetningen og andre utgifter ved anløp av og opphold i nødhavn mv
(a)Hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap som med rimelighet påløper, samt brensel, forråd og rekvisita som forbrukes under en forlengning av reisen som foranlediges ved at et skip anløper en havn eller et sted som nødhavn eller vender tilbake til en havn eller et sted der det har lastet, erstattes som felleshavari når utgiftene ved å anløpe vedkommende havn eller sted er gjenstand for erstatning som felleshavari etter regel X(a).
(b)Dersom et skip har anløpt eller er blitt oppholdt i en havn eller på et sted som følge av ulykke, oppofrelse eller andre ekstraordinære omstendigheter som gjør dette nødvendig for felles sikkerhet, eller for å muliggjøre reparasjon av skade på skipet forårsaket ved oppofrelse eller ulykke i tilfeller der reparasjonen er nødvendig for at skipet kunne fortsette reisen i sikkerhet, skal hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap som med rimelighet påløper under skipets ekstraopphold i vedkommende havn eller på vedkommende sted inntil skipet er eller burde ha vært klart til å fortsette reisen, erstattes i felleshavari.

Brensel, forråd og rekvisita som forbrukes under ekstraoppholdet, erstattes som felleshavari, dog med unntak av brensel, forråd og rekvisita som forbrukes til utførelse av reparasjoner som ikke er gjenstand for erstatning i felleshavari.

Havneavgifter som er påløpt under ekstraoppholdet, erstattes likeledes som felleshavari, dog med unntak av slike utgifter som er påløpt utelukkende på grunn av reparasjoner som ikke er gjenstand for erstatning i felleshavari.

I de tilfeller hvor skaden på skipet oppdages i en lastehavn eller på et anløpssted uten at noen ulykke eller annen ekstraordinær omstendighet forbundet med slik skade har inntruffet på reisen, skal hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap samt brensel, forråd og rekvisita som forbrukes og havneavgifter som påløper under ekstraoppholdet for reparasjon av slike skader, ikke erstattes som felleshavari, selv om reparasjonen var nødvendig for at skipet kunne fortsette reisen i sikkerhet.

Når skipet kondemneres eller ikke fortsetter sin opprinnelige reise, erstattes hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap samt forbruk av brensel, forråd og rekvisita samt havneavgifter bare som felleshavari inntil den dag skipet ble kondemnert eller reisen oppgitt, eller inntil den dag lossingen av lasten ble fullført i tilfelle av at skipet kondemneres eller reisen oppgis før denne dag.

(c)I denne og de andre reglene anses hyre å omfatte alle utbetalinger til eller til fordel for skipsfører, offiserer og mannskap, hva enten slike utbetalinger påhviler rederiet i henhold til lov, eller de gjøres i henhold til arbeidsavtale.
(d)Kostnader ved tiltak for å forhindre eller begrense miljøskade erstattes i felleshavari når de er påløpt under en eller flere av de følgende omstendigheter:
(i)som del av en operasjon utført for felles sikkerhet, som, dersom den hadde blitt foretatt av noen utenfor sjøfellesskapet, ville gitt vedkommende rett til bergelønn
(ii)som en betingelse for å få anløpe eller avgå fra en havn eller et sted under de omstendigheter som er beskrevet i regel X(a)
(iii)som en betingelse for å kunne forbli i en havn eller på et sted under de omstendigheter som er beskrevet i regel X(a), men når lekkasje eller utslipp av forurensende stoffer faktisk har skjedd, skal kostnadene ved de ytterligere tiltak for å forhindre eller begrense forurensning eller miljøskade dette nødvendiggjør uansett ikke erstattes som felleshavari
(iv)nødvendiggjort i forbindelse med lossing, lagring eller gjeninnlasting av last når kostnadene ved disse operasjoner skal erstattes som felleshavari.
Regel XII Skade på last ved lossing mv

Skade på eller tap av last, brensel, forråd eller rekvisita som følge av håndtering, lossing, lagring, gjeninnlasting og stuing, erstattes som felleshavari når - og bare når - kostnadene ved vedkommende tiltak erstattes som felleshavari.

Regel XIII Fradrag i reparasjonskostnader

I reparasjonskostnader som erstattes i felleshavari skal det ikke gjøres fradrag for forskjellen mellom nytt og gammelt når gamle materialer eller deler blir skiftet ut med nye, unntatt når skipets alder er over 15 år, da det skal gjøres fradrag med en tredel. Fradragene bestemmes etter skipets alder regnet fra 31. desember i det år da byggingen ble fullført til datoen for felleshavarihandlingen, med unntak for isolasjon, livbåter og liknende båter, kommunikasjons- og navigasjonsapparater og -utstyr, maskineri og kjeler, der fradragene bestemmes etter alderen av de særskilte delene som fradragene gjelder.

Fradragene for de nye materialene eller delene gjøres kun i kostnadene til materialene i ferdig bearbeidet stand, klargjort for installering på skipet.

Det gjøres ikke fradrag for forsyninger, forråd, rekvisita, ankere og ankerkjettinger.

Dokk- og slippleie samt utgifter i forbindelse med skifting av skipet erstattes fullt.

Kostnader til å rengjøre, male eller belegge skipsbunnen erstattes ikke i felleshavari, med mindre bunnen er malt eller belagt i løpet av de siste tolv månedene før felleshavarihandlingen fant sted; i så fall skal halvparten av kostnadene erstattes.

Regel XIV Midlertidige reparasjoner

Når det i laste-, anløps- eller nødhavn utføres midlertidige reparasjoner av hensyn til den felles sikkerhet eller av skade forårsaket ved en felleshavarioppofrelse, erstattes kostnadene ved slike reparasjoner som felleshavari.

Når midlertidige reparasjoner av hendelig skade utføres for at reisen skal kunne fullføres, erstattes kostnadene ved slike reparasjoner som felleshavari uten hensyn til hva som måtte være spart for andre interessenter, men ikke utover et beløp svarende til det som er spart av utgifter som ville ha påløpt og blitt erstattet i felleshavari hvis slike reparasjoner ikke var blitt utført på dette stedet.

Det gjøres ikke fradrag for forskjellen mellom nytt og gammelt i kostnader ved midlertidige reparasjoner som erstattes som felleshavari.

Regel XV Tap av frakt

Tap av frakt som skyldes skade på eller tap av last, erstattes som felleshavari når det enten er en følge av en felleshavarihandling eller når vedkommende skade på eller tap av last erstattes på denne måten.

Utgifter som fraktens eier ville ha måttet betale for å opptjene frakten, men som han som følge av oppofrelsen ikke har hatt, trekkes fra den tapte bruttofrakten.

Regel XVI Erstatning for last som er tapt eller skadet ved oppofrelse

Det beløpet som skal erstattes som felleshavari for skade på eller tap av oppofrede varer, skal svare til det tapet som er lidt ved oppofrelsen, basert på verdien ved utlossingen i henhold til mottakerens faktura eller i mangel av slik faktura, skipningsverdien. Verdien ved utlossingen skal omfatte utgifter til forsikring og frakt, unntatt i den utstrekning andre enn lasteinteressenten har risikoen for frakten.

Når slik skadet last blir solgt, og det ikke på annen måte er blitt enighet om skadebeløpet, skal det tap som erstattes i felleshavari, utgjøre differansen mellom nettosalgsutbyttet og nettoverdien i uskadd stand som beregnet etter første ledd i denne regelen.

Regel XVII Bidragsverdier

Bidrag til felleshavari utliknes over eiendelenes faktiske nettoverdier ved reisens slutt, med det unntak at verdien av lasten skal være dens verdi ved utlossingen i henhold til mottakerens faktura, eller i mangel av slik faktura, skipningsverdien. Verdien av lasten skal omfatte kostnader til forsikring og frakt, unntatt i den utstrekning andre enn lasteinteressentene har risikoen for frakten, og det skal gjøres fradrag i verdien for tap eller skade som lasten er blitt påført før eller under utlossingen. Verdien av skipet skal fastsettes uten hensyn til fordelaktige eller ufordelaktige leiekontrakter eller tidscertepartier som er inngått.

Til disse verdier skal legges det beløp som er godtgjort som felleshavari for oppofrede eiendeler, hvis dette ikke allerede er medtatt. I rederiets frakt og passasjerpenger i risiko fradras slike utgifter og mannskapshyrer som ikke ville ha påløpt for å opptjene frakten hvis skip og last hadde gått totalt tapt den dag felleshavarihandlingen ble foretatt, og som ikke er erstattet som felleshavari. Dessuten gjøres fradrag i eiendelenes verdi for alle utgifter som er anvendt på dem etter felleshavarihandlingen, med unntak av slike utgifter som er erstattet i felleshavari eller faller på skipet i kraft av en avgjørelse om særskilt vederlag etter artikkel 14 i Den internasjonale bergingskonvensjonen 1989 eller etter en annen bestemmelse med lignende innhold.

Under de omstendigheter som er beskrevet i tredje avsnitt i regel G, skal last og andre eiendeler bidra på grunnlag av verdien ved levering på det opprinnelige bestemmelsesstedet med mindre de er solgt eller på annen måte avhendet før dette bestemmelsesstedet, og skipet skal bidra basert på dets virkelige nettoverdi på det tidspunkt lossingen av lasten ble fullført.

Når last selges før bestemmelsesstedet, skal den imidlertid bidra med det virkelige nettosalgsutbyttet, eventuelt med tillegg av erstatning som felleshavari.

Post, passasjerenes bagasje, personlige effekter, og privatbiler som passasjerene har med på reisen, bidrar ikke i felleshavari.

Regel XVIII Skade på skip

Det beløp som blir å erstatte som felleshavari for skade eller tap som har rammet skipet, dets maskineri og/eller tilbehør ved en felleshavarihandling, skal være følgende:

(a)Når reparasjon eller fornyelse er foretatt:

De faktiske og rimelige kostnader ved slik reparasjon eller fornyelse, med fradrag i henhold til regel XIII;

(b)Når reparasjon eller fornyelse ikke er foretatt:

Den rimelige verdiforringelse forårsaket av slik skade eller tap, men ikke utover de takserte reparasjonskostnader. Når det foreligger et virkelig totaltap av skipet, eller når reparasjonskostnadene ville overstige skipets verdi i reparert stand, skal imidlertid det beløp som erstattes som felleshavari være forskjellen mellom skipets takserte verdi i uskadd stand etter fradrag av takserte reparasjonskostnader for skade som ikke er felleshavari og skipets verdi i skadd stand, som kan settes til nettoutbyttet ved et eventuelt salg.

Regel XIX Ikke anmeldt eller uriktig anmeldt last

Skade eller tap som er påført varer innlastet uten rederens eller hans agents vitende, eller varer som med forsett er uriktig beskrevet ved avskipningen, erstattes ikke som felleshavari, men slike varer blir bidragspliktige om de reddes.

Skade eller tap som er påført varer som ved avskipningen uriktig er blitt anmeldt etter en lavere verdi enn den virkelige, erstattes i felleshavari på grunnlag av disse varenes anmeldte verdi, men bidrar etter sin virkelige verdi.

Regel XX Tilveiebringelse av pengemidler

I felleshavari godtgjøres 2 prosent kommisjon av felleshavariutlegg, med unntak av hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap, samt brensel, forråd og rekvisita som ikke er gjeninnkjøpt under reisen.

Det økonomiske tapet lidt av eiere av gods som er solgt for å skaffe midler til å bestride felleshavariets utgifter, erstattes i felleshavari.

Kostnadene ved å forsikre utlegg til dekning av felleshavariutgifter, erstattes også i felleshavari.

Regel XXI Renter av felleshavarierstatninger

Av utgifter, oppofrelse og erstatninger i felleshavari, godtgjøres renter inntil 3 måneder etter dispasjens datum etter en rentefot av 7 prosent pr år, idet det tas behørig hensyn til enhver forskuddsbetaling fra de bidragspliktige interessenter eller fra de beløp som er deponert for felleshavariet.

Regel XXII Behandling av kontante deposita

Når kontante deposita er blitt innkassert som sikkerhet for lastens ansvar for felleshavari, bergelønn eller særlige kostnader, skal slike deposita umiddelbart settes inn på en særskilt felleskonto, som skal lyde på en representant oppnevnt på vegne av rederiet og en representant oppnevnt på vegne av dem som har deponert, i en bank som begge godkjenner. Beløp som er deponert på denne måten skal, med tillegg av påløpte renter, stå som sikkerhet for betaling til den som har krav på felleshavaribidrag, bergelønn eller særlige kostnader som skal utredes av den lasten det er deponert for. Foreløpige betalinger eller tilbakebetalinger av deposita kan gjøres etter skriftlig godkjenning av dispasjøren. Slike deposita, utbetalinger og tilbakebetalinger skal ikke ha betydning for partenes endelige ansvar.

II

York-Antwerpen reglene 1994 er trådt i kraft ved ikrafttredelsen av lov 2. august 1996 nr. 61 om endringer i sjøloven m.m. (berging og særregler for innenriks stykkgodstransport).

Kgl.res. av 12. september 1975 nr. 2 om kunngjøring av York-Antwerpen reglene 1974 (regler vedr felleshavari m.v.) oppheves.

III

Rule of Interpretation

In the adjustment of general average the following Rules shall apply to the exclusion of any Law and Practice inconsistent therewith.

Except as provided by the Rule Paramount and the numbered Rules, general average shall be adjusted according to the lettered Rules.

Rule Paramount

In no case shall there be any allowance for sacrifice or expenditure unless reasonably made or incurred.

Rule A

There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose of preserving from peril the property involved in a common maritime adventure.

General average sacrifices and expenditures shall be borne by the different contributing interests on the basis hereinafter provided.

Rule B

There is a common maritime adventure when one or more vessels are towing or pushing another vessel or vessels, provided that they are all involved in commercial activities and not in a salvage operation.

When measures are taken to preserve the vessels and their cargoes, if any, from a common peril, these Rules shall apply.

A vessel is not in common peril with another vessel or vessels if by simply disconnecting from the other vessel or vessels she is in safety; but if the disconnection is itself a general average act the common maritime adventure continues.

Rule C

Only such losses, damages or expenses which are the direct consequence of the general average act shall be allowed as general average.

In no case shall there be any allowance in general average for losses, damages or expenses incurred in respect of damage to the environment or in consequence of the escape or release of pollutant substances from the property involved in the common maritime adventure.

Demurrage, loss of market, and any loss or damage sustained or expense incurred by reason of delay, whether on the voyage or subsequently, and any indirect loss whatsoever, shall not be admitted as general average.

Rule D

Rights to contribution in general average shall not be affected, though the event which gave rise to the sacrifice or expenditure may have been due to the fault of one of the parties to the adventure; but this shall not prejudice any remedies or defences which may be open against or to that party in respect of such fault.

Rule E

The onus of proof is upon the party claiming in general average to show that the loss or expense claimed is properly allowable as general average.

All parties claiming in general average shall give notice in writing to the average adjuster of the loss or expense in respect of which they claim contribution within 12 months of the date of the termination of the common maritime adventure.

Failing such notification, or if within 12 months of a request for the same any of the parties shall fail to supply evidence in support of a notified claim, or particulars of value in respect of a contributory interest, the average adjuster shall be at liberty to estimate the extent of the allowance or the contributory value on the basis of the information available to him, which estimate may be challenged only on the ground that it is manifestly incorrect.

Rule F

Any additional expense incurred in place of another expense which would have been allowable as general average shall be deemed to be general average and so allowed without regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the amount of the general average expense avoided.

Rule G

General average shall be adjusted as regards both loss and contribution upon the basis of values at the time and place when and where the adventure ends.

This rule shall not affect the determination of the place at which the average statement is to be made up.

When a ship is at any port or place in circumstances which would give rise to an allowance in general average under the provisions of Rules X and XI, and the cargo or part thereof is forwarded to destination by other means, rights and liabilities in general average shall, subject to cargo interests being notified if practicable, remain as nearly as possible the same as they would have been in the absence of such forwarding, as if the adventure had continued in the original ship for so long as justifiable under the contract of affreightment and the applicable law.

The proportion attaching to cargo of the allowances made in general average by reason of applying the third paragraph of this Rule shall not exceed the cost which would have been borne by the owners of cargo if the cargo had been forwarded at their expense.

Rule I Jettison of Cargo

No jettison of cargo shall be made good as general average, unless such cargo is carried in accordance with the recognised custom of the trade.

Rule II Loss or Damage by Sacrifices for the Common Safety

Loss of or damage to the property involved in the common maritime adventure by or in consequence of a sacrifice made for the common safety, and by water which goes down a ship′s hatches opened or other opening made for the purpose of making a jettison for the common safety, shall be made good as general average.

Rule III Extinguishing Fire on Shipboard

Damage done to a ship and cargo, or either of them, by water or otherwise, including damage by beaching or scuttling a burning ship, in extinguishing a fire on board the ship, shall be made good as general average, except that no compensation shall be made for damage by smoke however caused or by heat of the fire.

Rule IV Cutting away Wreck

Loss or damage sustained by cutting away wreck or parts of the ship which have previously been carried away or are effectively lost by accident shall not be made good as general average.

Rule V Voluntary Stranding

When a ship is intentionally run on shore for the common safety, whether or not she might have been driven on shore, the consequent loss or damage to the property involved in the common maritime adventure shall be allowed in general average.

Rule VI Salvage Remuneration
(a)Expenditure incurred by the parties to the adventure in the nature of salvage, whether under contract or otherwise, shall be allowed in general average provided that the salvage operations were carried out for the purpose of preserving from peril the property involved in the common maritime adventure.

Expenditure allowed in general average shall include any salvage remuneration in which the skill and efforts of the salvors in preventing or minimising damage to the environment such as is referred to in Article 13 paragraph 1(b) of the International convention on Salvage, 1989 have been taken into account.

(b)Special compensation payable to a salvor by the shipowner under Article 14 of the said Convention to the extent specified in paragraph 4 of that Article or under any other provision similar in substance shall not be allowed in general average.
Rule VII Damage to Machinery and Boilers

Damage caused to any machinery and boilers of a ship which is ashore and in a position of peril, in endeavouring to refloat, shall be allowed in general average when shown to have arisen from an actual intention to float the ship for the common safety at the risk of such damage; but where a ship is afloat no loss or damage caused by working propelling machinery and boilers shall in any circumstances be made good as general average.

Rule VIII Expenses lightening a Ship when Ashore, and Consequent Damage

When a ship is ashore and cargo and ship's fuel and stores or any of them are discharged as a general average act, the extra cost of lightening, lighter hire and reshipping (if incurred), and any loss or damage to the property involved in the common maritime adventure in consequence thereof, shall be admitted as general average.

Rule IX Cargo, Ship's Materials and Stores used for Fuel

Cargo, ship's materials and stores, or any of them, necessarily used for fuel for the common safety at a time of peril shall be admitted as general average, but when such an allowance is made for the cost of ship's materials and stores the general average shall be credited with the estimated cost of the fuel which would otherwise have been consumed in prosecuting the intended voyage.

Rule X Expenses of Port of Refuge, etc.
(a)When a ship shall have entered a port or place of refuge or shall have returned to her port or place of loading in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which render that necessary for the common safety, the expenses of entering such port or place shall be admitted as general average; and when she shall have sailed thence with her original cargo, or a part of it, the corresponding expenses of leaving such port or place of refuge consequent upon such entry or return shall likewise be admitted as general average.

When a ship is at any port or place of refuge and is necessarily removed to another port or place because repairs cannot be carried out in the first port or place, the provisions of this Rule shall be applied to the second port or place as if it were a port or place of refuge and the cost of such removal including temporary repairs and towage shall be admitted as general average. The provisions of Rule XI shall be applied to the prolongation of the voyage occasioned by such removal.

(b)The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores whether at a port or place of loading, call or refuge, shall be admitted as general average, when the handling or discharge was necessary for the common safety or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage, except in cases where the damage to the ship is discovered at a port or place of loading or call without any accident or other extraordinary circumstances connected with such damage having taken place during the voyage.

The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores shall not be admissible as general average when incurred solely for the purpose of restowage due to shifting during the voyage, unless such restowage is necessary for the common safety.

(c)Whenever the cost of handling or discharging cargo, fuel or stores is admissible as general average, the costs of storage, including insurance if reasonably incurred, reloading and stowing of such cargo, fuel or stores shall likewise be admitted as general average. The provisions of Rule XI shall be applied to the extra period of detention occasioned by such reloading or restowing.

But when the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, storage expenses shall be admitted as general average only up to the date of the ship's condemnation or of the abandonment of the voyage or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment takes place before that date.

Rule XI Wages and Maintenance of Crew and other expenses bearing up for and in a port of refuge, etc.
(a)Wages and maintenance of master, officers and crew reasonably incurred and fuel and stores consumed during the prolongation of the voyage occasioned by a ship entering a port or place of refuge or returning to her port or place of loading shall be admitted as general average when the expenses of entering such port or place are allowable in general average in accordance with Rule X(a).
(b)When a ship shall have entered or been detained in any port or place in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which render that necessary for the common safety, or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage, the wages and maintenance of the master, officers and crew reasonably incurred during the extra period of detention in such port or place until the ship shall or should have been ready to proceed upon her voyage, shall be admitted in general average.

Fuel and stores consumed during the extra period of detention shall be admitted as general average, except such fuel and stores as are consumed in effecting repairs not allowable in general average.

Port charges incurred during the extra period of detention shall likewise be admitted as general average except such charges as are incurred solely by reason of repairs not allowable in general average.

Provided that when damage to the ship is discovered at a port or place of loading or call without any accident or other extraordinary circumstance connected with such damage having taken place during the voyage, then the wages and maintenance of master, officers and crew and fuel and stores consumed and port charges incurred during the extra detention for repairs to damages so discovered shall not be admissible as general average, even if the repairs are necessary for the safe prosecution of the voyage.

When the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, the wages and maintenance of the master, officers and crew and fuel and stores consumed and port charges shall be admitted as general average only up to the date of the ship's condemnation or of the abandonment of the voyage or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment takes place before that date.

(c)For the purpose of this and the other Rules wages shall include all payments made to or for the benefit of the master, officers and crew whether such payments be imposed by law upon the shipowners or be made under the terms of articles of employment.
(d)The cost of measures undertaken to prevent or minimise damage to the environment shall be allowed in general average when incurred in any or all of the following circumstances:
(i)as part of an operation performed for the common safety which, had it been undertaken by a party outside the common maritime adventure, would have entitled such party to a salvage reward;
(ii)as a condition of entry into or departure from any port or place in the circumstances prescribed in Rule X(a);
(iii)as a condition of remaining at any port or place in the circumstances prescribed in Rule X(a), provided that when there is an actual escape or release of pollutant substances the cost of any additional measures required on that account to prevent or minimise pollution or environmental damage shall not be allowed as general average;
(iv)necessarily in connection with the discharging, storing or reloading of cargo whenever the cost of those operations is admissible as general average.
Rule XII Damage to Cargo in Discharging, etc.

Damage to or loss of cargo, fuel or stores sustained in consequence of their handling, discharging, storing, reloading and stowing shall be made good as general average, when and only when the cost of those measures respectively is admitted as general average.

Rule XIII Deduction from Cost of Repairs

Repairs to be allowed in general average shall not be subject to deductions in respect of «new or old» where old material or parts are replaced by new unless the ship is over fifteen years old in which case there shall be a deduction of one third. The deductions shall be regulated by the age of the ship from the 31st December of the year of completion of the construction to the date of the general average act, except for insulation, life and similar boats, communications and navigational apparatus and equipment, machinery and boilers for which the deductions shall be regulated by the age of the particular parts to which they apply.

The deductions shall be made only from the cost of the new material or parts when finished and ready to be installed in the ship.

No deductions shall be made in respect of provisions, stores, anchors and chain cables.

Drydock and slipway dues and costs of shifting the ship shall be allowed in full.

The costs of cleaning, painting or coating of bottom shall not be allowed in general average unless the bottom has been painted or coated within the twelve months preceding the date of the general average act in which case one half of such costs shall be allowed.

Rule XIV Temporary Repairs

Where temporary repairs are effected to a ship at a port of loading, call or refuge, for the common safety, or of damage caused by general average sacrifice, the cost of such repairs shall be admitted as general average.

Where temporary repairs of accidental damage are effected in order to enable the adventure to be completed, the cost of such repairs shall be admitted as general average without regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the saving in expense which would have been incurred and allowed in general average if such repairs had not been effected there.

No deductions «new for old» shall be made from the cost of temporary repairs allowable as general average.

Rule XV Loss of Freight

Loss of freight arising from damage to or loss of cargo shall be made good as general average, either when caused by a general average act, or when the damage to or loss of cargo is so made good.

Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the charges which the owner thereof would have incurred to earn such freight, but has, in consequence of the sacrifice, not incurred.

Rule XVI Amount to be made good for Cargo Lost or Damaged by Sacrifice

The amount to be made good as general average for damage to or loss of cargo sacrificed shall be the loss which has been sustained thereby based on the value at the time of discharge, ascertained from the commercial invoice rendered to the receiver or if there is no such invoice from the shipped value. The value at the time of discharge shall include the cost of insurance and freight except insofar as such fright is at the risk of interests other than the cargo.

When cargo so damaged is sold and the amount of the damage has not been otherwise agreed, the loss to be made good in general average shall be the difference between the net proceeds of sale and the net sound value as computed in the first paragraph of this Rule.

Rule XVII Contributory Values

The contribution to a general average shall be made upon the actual net values of the property at the termination of the adventure except that the value of cargo shall be the value at the time of discharge, ascertained from the commercial invoice rendered to the receiver or if there is no such invoice from the shipped value. The value of the cargo shall include the cost of insurance and freight unless and insofar as such freight is at the risk of interests other than the cargo, deducting therefrom any loss or damage suffered by the cargo prior to or at the time of discharge. The value of the ship shall be assessed without taking into account the beneficial or detrimental effect of any demise or time charterparty to which the ship may be committed.

To these values shall be added the amount made good as general average for property sacrificed, if not already included, deduction being made from the freight and passage money at risk of such charges and crew's wages as would not have been incurred in earning the freight had the ship and cargo been totally lost at the date of the general average act and have not been allowed as general average; deduction being also made from the value of the property of all extra charges incurred in respect thereof subsequently to the general average act, except such charges as are allowed in general average or fall upon the ship by virtue of an award for special compensation under Article 14 of the International Convention on Salvage, 1989 or under any other provision similar in substance.

In the circumstances envisaged in the third paragraph of Rule G, the cargo and other property shall contribute on the basis of its value upon delivery at original destination unless sold or otherwise disposed of short of that destination, and the ship shall contribute upon its actual net value at the time of completion of discharge of cargo.

Where cargo is sold short of destination, however, it shall contribute upon the actual net proceeds of sale, with the addition of any amount made good as general average.

Mails, passenger's luggage, personal effects and accompanied private motor vehicles shall not contribute in general average.

Rule XVIII Damage to Ship

The amount to be allowed as general average for damage or loss to the ship, her machinery and/or gear caused by a general average act shall be as follows:

(a)When repaired or replaced,

The actual reasonable cost of repairing or replacing such damage or loss, subject to deductions in accordance with Rule XIII;

(b)When not repaired or replaced,

The reasonable depreciation arising from such damage or loss, but not exceeding the estimated cost of repairs. But where the ship is an actual total loss or when the cost of repairs of the damage would exceed the value of the ship when repaired, the amount to be allowed as general average shall be the difference between the estimated sound value of the ship after deducting therefrom the estimated cost of repairing damage which is not general average and the value of the ship in her damaged state which may be measured by the net proceeds of sale, if any.

Rule XIX Undeclared or Wrongfully Declared Cargo

Damage or loss caused to goods loaded without the knowledge of the shipowner or his agent or to goods wilfully misdescribed at time of shipment shall not be allowed as general average, but such goods shall remain liable to contribute, if saved.

Damage or loss caused to goods which have been wrongfully declared on shipment at a value which is lower than their real value shall be contributed for at the declared value, but such goods shall contribute upon their actual value.

Rule XX Provision of Funds

A commission of 2 per cent. on general average disbursements, other than the wages and maintenance of masters, officers and crew and fuel and stores not replaced during the voyage, shall be allowed in general average.

The capital loss sustained by the owners of goods sold for the purpose of raising funds to defray general average disbursements shall be allowed in general average.

The cost of insuring general average disbursements shall also be admitted in general average.

Rule XXI Interest on Losses made good in General Average

Interest shall be allowed on expenditure, sacrifices and allowances in general average at the rate of 7 per cent. per annum, until three months after the date of issue of the general average adjustment, due allowance being made for any payment on account by the contributory interests or from the general average deposit fund.

Rule XXII Treatment of Cash Deposits

Where cash deposits have been collected in respect of cargo's liability for general average, salvage or special charges, such deposits shall be paid without any delay into a special account in the joint names of a representative nominated on behalf of the shipowner and a representative nominated on behalf of the depositors in a bank to be approved by both. The sum so deposited, together with accrued interest, if any, shall be held as security for payment to the parties entitled thereto of the general average, salvage or special charges payable by cargo in respect to which the deposits have been collected. Payments on account or refunds of deposits may be made if certified to in writing by the average adjuster. Such deposits and payments or refunds shall be without prejudice to the ultimate liability of the parties.