Forskrift om navigasjonshjelpemidler og broarrangementer på fiske- og fangstfartøy.

DatoFOR-1997-02-11-127
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1997 242
Ikrafttredelse01.07.1997
Sist endretFOR-2007-06-29-1006 fra 01.07.2007
EndrerFOR-1978-08-18-9154
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§14, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort
KorttittelForskrift om navigasjonshjelpemidler m.v.

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 11. februar 1997 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 9, § 11 og § 14, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590. Endret ved forskrifter 3 okt 2000 nr. 992, 13 juni 2000 nr. 670, 12 juli 2006 nr. 928, 29 juni 2007 nr. 1006 (bl.a. hjemmel).

Kapittel I - Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde
1.Denne forskriften gjelder for nytt norsk fiske- og fangstfartøy med lengde på 10,67 m og derover, med mindre annet framgår av de enkelte bestemmelser.
2.§§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 og 24 i forskriften her gjelder ikke for nye og eksisterende fartøy med største lengde på 15 meter og derover. §§ 25, 26 og 27 gjelder ikke for fartøy med største lengde på 15 meter og derover som er definert som nytt fartøy i henhold til forskrift av 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover § 1-2 nr. 34. Se for øvrig nevnte forskrifts kapittel 10.
3.Eksisterende fartøy av samme størrelse som nevnt i nr. 1, skal oppfylle bestemmelsene i den forskrift som gjaldt da fartøyet ble bygget, med tillegg av eventuelle krav som i denne forskrift er gjort gjeldende for eksisterende fartøy, jfr. § 30 nr. 3.
4.Eksisterende fartøy skal videre oppfylle bestemmelsene i denne forskrift når utstyr skiftes ut, arrangement forandres eller fartøyet ombygges.
5.For fartøy som innkjøpes fra utlandet gjelder forskriften som for eksisterende norsk fartøy, jfr. nr. 2 og 3.
6.Fartøy med lengde under 15 m som tilfredsstiller bestemmelsene i Nordisk Båtstandard anses å oppfylle denne forskrift med mindre det er forhold som ikke er dekket i Nordisk Båtstandard. I tilfelle gjelder bestemmelsene i denne forskrift.
7.Følgende bestemmelser gjelder også for fartøy med lengde under 10,67 m: §§ 2, 3, 4, 8, 21, 22, 25 nr. 1, 2 og 3, 29 og 30 slik det fremgår av de enkelte paragrafer.
0Endret ved forskrifter 13 juni 2000 nr. 670 (i kraft 1 juli 2000 (fartøy med lengde på 24 m og derover) og 1 april 2001 (fartøy med lengde på 15 m og derover)), 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1.Fiske- og fangstfartøy: Fartøy som ervervsmessig benyttes til å fange fisk, hval, sel, eller andre levende ressurser i sjøen, herunder tang og tare.
2.Nytt fartøy: Fiske- og fangstfartøy hvis kjøl strekkes, eller som er på et tilsvarende byggetrinn, på eller etter den dag denne forskrift trer i kraft.
3.Eksisterende fartøy: Fiske- og fangstfartøy som ikke er nytt fartøy.
4.BT/ST: Brutto tonnasje/sikkerhetstonnasje som er anført i fartøyets målebrev.
5.Lengde: Den største lengde fra forkant av forreste del av skroget til akterkant av akterste del av skroget.
6.Lengde (L): 96 prosent av den hele lengde på en vannlinje ved en dybde svarende til 85 prosent av den minste dybde i risset målt fra overkanten av kjølen, eller lengden fra forkant av forstevnen til rorstammens akse på samme vannlinje hvis denne lengde er større. I fartøy konstruert med styrlast skal vannlinjen som denne lengden er målt på være parallell med konstruksjonsvannlinjen.
7.Godkjent: Godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
8.Typegodkjent: Prototype godkjent av Sjøfartsdirektoratet basert på nasjonale eller internasjonalt vedtatte spesifikasjoner.
9.Akseptert: Utstyr akseptert av Sjøfartsdirektoratet på bakgrunn av at det er godkjent eller typegodkjent av:
-godkjent besiktelsesinstitusjon
-annen navngitt offentlig/privat institusjon eller
-administrasjonen i et land som har ratifisert Sjøsikkerhetskonvensjonen.
10.Elektronisk utstyr for posisjonsbestemmelse: Elektronisk utstyr som er innrettet for angivelse av et fartøys posisjon ved hjelp av radio-signaler fra land- eller satellittbaserte radionavigasjonssystemer.
11.Navigasjonssystem: Anlegg som behandler mottatte data og gir informasjon om fartøyets posisjon og kurs til ønsket påkommende plass.
12.Purre- og kalleanlegg: Separat eller integrert kalleanlegg med broprioritering som gir bro og maskinrom mulighet for purring, oppkalling og to-veis taleforbindelse med lugarer, messer og oppholdsrom.
13.Selvstyreranlegg: Innretning som består av styreenhet og kompass-sammenlikningsutstyr (kursavvikalarm) som gjør det mulig å holde fartøyet på en innstilt kurs og gir varselsignal dersom fartøyet avviker fra kursen.
14.Styrehjelp: Styreenhet uten kompass-sammenlikningsutstyr (kursavvikalarm).
15.Fartsområder: Fartsområdene som definert i den til enhver tid gjeldende forskrift om fartsområder for fiske- og fangstfartøy.
16.Sjøveisreglene: Den til enhver tid gjeldende forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen.
17.Nordisk Båtstandard: De til enhver tid gjeldende felles nordiske regler for yrkesfartøy med lengde under 15 m.
18.Radiopeileapparat: Fastmontert radioapparat utstyrt for å peile andre stasjoner i radionavigasjonsbåndet samt på nødtelegrafifrekvenser.
19.Radioheimingsutstyr: Radioapparat utstyrt for å peile andre stasjoner som sender på nødtelefonifrekvenser.
20.IMO: Den internasjonale sjøfartsorganisasjon.
21.ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon.
22.Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS): Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974.
23.Godkjent foretak: Foretak som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å gjennomføre kontroll i henhold til forskrift om kontroll av fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde.
0Endret ved forskrift 3 okt 2000 nr. 992 (i kraft 1 jan 2001).

Kapittel II - Generelle bestemmelser

§ 3.Plikter

Rederiet, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord skal påse, sørge for og medvirke til at forskriften gjennomføres i samsvar med pliktbestemmelsene i skipssikkerhetsloven og denne forskriften.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 4.Fravik

Sjøfartsdirektoratet kan i enkelttilfeller etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig, og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dette kan bare skje når det ikke er i strid med internasjonal overenskomst som Norge har sluttet seg til.

Kapittel III - Tegninger, godkjenning og kontroll

§ 5.(Opphevd ved forskrift 3 okt 2000 nr. 992 fra 1 jan 2001)
§ 6.Godkjenning av utstyr
1.Utstyr som er påbudt i denne forskrift skal være typegodkjent eller akseptert og oppfylle de krav som er vedtatt av IMO (Sjøsikkerhetskonvensjonens kap. V regel 12) eller de krav som fremgår av den enkelte paragraf.
2.Likt med typegodkjent utstyr, anses utstyr som er godkjent i samsvar med EU-direktivet om skipsutstyr fra det tidspunkt direktivet trer i kraft.
3.Sjøfartsdirektoratet kan med sikte på utprøving tillate at nyutviklet navigasjonsutstyr anbringes om bord før det er vedtatt endelige spesifikasjoner for utstyret.
§ 7.Funksjonskontroll m.v.
1.Installasjon og montasje m.v. av navigasjonsutstyr skal utføres av kompetent fagmann.
2.Ved nyinstallasjon av navigasjonsutstyr skal utstyret funksjonsprøves før fartøyet settes i fart. Prøvene skal skje i samarbeid med representant for produsenten.
0Endret ved forskrift 3 okt 2000 nr. 992 (i kraft 1 jan 2001).

Kapittel IV - Utstyrskrav

§ 8.Kompassanlegg
1. Standardmagnetkompass og magnetstyrekompass
1.1. Alle fartøy skal være utstyrt med et magnetkompass som oppfyller ISO 613 1982 (ES) magnetkompass kl. B, oppstilt slik at det er mulig å anbringe nødvendige korrigeringsmidler.
1.2. Fartøy med lengde (L) på 24 m og derover skal i tillegg til kompasset nevnt i nr. 1.1., være utstyrt med et standardmagnetkompass anbrakt i natthus med full høyde plassert på styrehustaket så nær langskips senterlinje som praktisk mulig. Dersom standardmagnetkompasset er utstyrt med avlesningsarrangement slik at kompasskursen tydelig kan leses fra hovedstyreplass, kan kompasset påbudt i nr. 1.1. sløyfes.
1.3. Fartøy med lengde (L) under 45 m hvis konstruksjon gjør det upraktisk å benytte natthus med full høyde på styrehustaket, kan i spesielle tilfeller ha natthus med redusert høyde forutsatt at det er mulig å anbringe nødvendige korrigeringsmidler.
2. Gyrokompass

Fartøy på BT/ST 500 og derover skal være utstyrt med et gyrokompass plassert slik at enten hovedkompasset eller en gyrorepeater er anbrakt ved hovedstyreplassen i styrehuset.

Fartøy på BT/ST 1600 og derover skal ha gyrorepeater(e) plassert slik at de(n) kan anvendes til peilinger horisonten rundt.

Dersom fartøyet har gyrokompass i tillegg til standardmagnetkompass, kan kompasset nevnt i nr. 1.1 sløyfes.

3. Reservekompass

Fartøy med lengde (L) på 45 m og derover skal være utstyrt med reservekompass. Reservekompasset kan være et magnetkompass som kan benyttes i samme natthus som standardmagnetkompasset nevnt i nr. 1.2. eller et eget magnetkompass som oppfyller kravene i nr. 1.1. eller et gyrokompass.

4. Peileanordning

Fartøy med lengde (L) på 24 m og derover skal være utstyrt med peileanordning som gjør det mulig å foreta peilinger av andre fartøy i henhold til sjøveisreglene, og benyttes til posisjonsbestemmelser og kontroll av kompassets deviasjon.

5. Telefon- eller talerørsforbindelse

Fartøy som skal ha standardmagnetkompass i henhold til nr. 1.2. skal ha fastmontert telefon- eller talerørforbindelse mellom standardmagnetkompasset på styrehustaket og hovedstyreplassen.

6. Generelle krav til magnetkompassanlegg
6.1. Natthus med full høyde skal minst tilfredsstille nr. 7.1 i ISO-standard 449 av 5. juni 1995.
6.2. Natthus med redusert høyde skal minst tilfredsstille nr. 7.2 i ISO-standard 449 av 5. juni 1995.
6.3. Oppstilling av kompassanlegg som nevnt i nr. 1 skal om nødvendig foretas i samråd med kompetent fagmann.
6.4. Oppstilling av kompassanlegg nevnt i nr. 1 skal gis prioritet fremfor oppstilling av det øvrige utstyr i styrehuset.
6.5. Nyoppstilte kompasser samt kompasser om bord i fartøy hvor det er foretatt ombygginger eller forandringer som har innvirkning på de magnetiske forhold på kompassplassen, skal korrigeres av korrigør før fartøyet settes i fart.

Under korrigeringen skal deviasjonen bestemmes og det skal settes opp deviasjonstabell som skal være tilgjengelig til enhver tid. Kompassanlegg skal ha korrigeringsarrangement som så vidt mulig kan bringe deviasjonen innenfor området fra + 5° til - 5°.

Kompassanlegg skal regelmessig kontrolleres og holdes vedlike.

6.6. Kompassanlegg som krever elektrisk kraft for å fungere, skal automatisk koples til fartøyets nødkraftkilde eller egen kraftkilde i tilfelle brudd i hovedkraftleveransen.
6.7. Kompassets lysarrangement skal ha innebygget dimmer som kan reguleres fra hovedstyreplassen.
6.8. Kompasser som skal benyttes i samme kompassanlegg, skal ikke ha større forskjell i magnetisk moment enn 15% av det kompass som har størst moment.
0Endret ved forskrift 3 okt 2000 nr. 992 (i kraft 1 jan 2001).
§ 9.Selvstyreranlegg m.v.
1.På fartøy utstyrt med gyrokompass skal selvstyreranlegget/styrehjelpen være tilkoplet gyrokompasset.
2.Selvstyreranlegg skal oppfylle IMO resolusjon A.342(IX) med senere endringer og A.574(14).
§ 10.Purre- og kalleanlegg

Fartøy med lengde (L) på 24 m og derover som har selvstyreranlegg/styrehjelp skal i tillegg være utstyrt med purre- og kalleanlegg som tilfredsstiller IMO resolusjon A.481(XII) vedlegg 2.

§ 11.Brovaktalarm

Fartøy som er utstyrt med selvstyreranlegg/styrehjelp og som har fartssertifikat eller fartøyinstruks for fartsområde kystfiske eller større skal utstyres med en brovaktalarm. Brovaktalarmen skal være tilkoblet hovedmotoren som ved marsfart automatisk slår seg inn og utløser et akustisk alarmsignal med tidsintervall som ikke overstiger 5 minutt, med mindre ansvarshavende for brovaktholdet kvitterer for sin tilstedeværelse i styrehuset. Det skal være mulig å innstille kortere tidsintervall enn 5 minutt når dette er nødvendig. Brovaktalarmen skal oppfylle de spesifikke funksjoner som Sjøfartsdirektoratet fastsetter.

0Endret ved forskrift 12 juli 2006 nr. 928.
§ 12.Fart- og distansemåleranlegg

Fartøy med fartøyinstruks for fartsområde bankfiske II skal være utstyrt med midler til å bestemme fartøyets fart og utseilt distanse. Når et fartøy er på BT/ST 500 og derover skal utstyret oppfylle kravene i IMO resolusjon A.824(19).

0Endret ved forskrift 12 juli 2006 nr. 928.
§ 13.Radaranlegg
1.På fartøy under BT/ST 300 som på frivillig basis er utstyrt med ett radaranlegg, skal radarens indikatorskjerm ha en effektiv diameter på 180 mm (9″). Radaranlegg med mindre indikatorskjerm enn 180 mm kan installeres dersom reder på forhånd har innhentet skriftlig vurdering fra godkjent foretak.
2.Radaranlegg som installeres på frivillig basis skal være i stand til å operere i frekvensbåndet 9 GHz (x-båndet).
0Endret ved forskrifter 3 okt 2000 nr. 992 (i kraft 1 jan 2001), 12 juli 2006 nr. 928.
§ 14.Elektronisk utstyr for posisjonsbestemmelse

Elektronisk utstyr for posisjonsbestemmelse som monteres om bord, skal oppfylle IMO Res. A818(19), eller IMO Res. A819(19), avhengig av utstyrstype.

§ 15.(Opphevet ved forskrift 12 juli 2006 nr. 928.)
§ 16.Dybdemåleranlegg

Fartøy skal være utstyrt med midler til å bestemme dybde under fartøyet. Fartøy på BT/ST 500 og derover skal være utstyrt med dybdemålingsanlegg i henhold til IMO resolusjon A.224(VII). Som alternativ kan utstyr som brukes til fiskeleting aksepteres.

§ 17.Styreanordninger m.v.
1.Fartøy uten ror, men med dreibart fremdrifts- og styrepropellsystem, skal ha styreanordning som virker synkront med propellkraften.

Styreanordningen skal være slik anordnet at fartøyet svinger til den side ratt eller styrepinne o.l., beveges.

2.Fartøy på BT/ST 150 og derover som har nødstyrearrangement skal ha anordning for kommunikasjon mellom nødstyreplassen og styreplassen i styrehuset.
§ 18.(Opphevet ved forskrift 12 juli 2006 nr. 928.)
§ 19.Skipsur

På alle fartøy skal navigatøren til enhver tid ha tilgang til ur/klokke for avlesing av riktig tid.

0Endret ved forskrift 12 juli 2006 nr. 928.
§ 20.Kikkert, barometer og termometer
1.Fartøy skal være utstyrt med minst en prismekikkert av type 7 x 50 eventuelt 8 x 35 eller kikkert med tilsvarende egenskaper.
2.Fartøy som opererer i farvann hvor det kan forekomme is skal være utstyrt med et egnet termometer for måling av sjøvannstemperaturer.
0Endret ved forskrift 12 juli 2006 nr. 928.
§ 21.Kart og nautiske publikasjoner

Fartøy skal være utstyrt med tilstrekkelige og ajourførte kart, farvannsbeskrivelser, fyrlister, meddelelser til sjøfarende, tidevannstabeller og alle andre nautiske publikasjoner som er nødvendig for fartøyets fartsområde. For fartøy med lengde under 10,67 m godtas Norsk Fiskerialmanak og nødvendige kart for fartøyets fartsområde.

§ 22.Lanterner, nødkraftkilde og signalfigurer
1. Elektriske lanterner
1.1. Fartøy med største lengde under 15 meter skal være utstyrt med minst ett sett fastmonterte elektriske lanterner som oppfyller kravene i sjøveisreglene og anbrakt slik som foreskrevet i nevnte regler.
1.2. Dersom rundtlysende lanterner av praktiske årsaker ikke kan anbringes fast, kan de være av transportabel type når det for disse er arrangement for forsvarlig anbringelse og elektriske tilkoplingsmuligheter.
1.3. Fartøy skal være utstyrt med lanternekontrolltavle eller lanternekontrollenhet som tilfredsstiller gjeldende forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet. Denne bestemmelse gjelder ikke for fartøy som er definert som nytt fartøy i henhold til forskrift av 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover § 1-2 nr. 34. For fartøy hvis kjøl er strukket, eller som var på tilsvarende byggetrinn før 1. juli 1997, gjelder fortsatt bestemmelser om lanternekontrolltavle som gjaldt på den tid fartøyet ble bygget.
2. Nødkraftkilde
2.1. Fartøy med lengde på 15 m og derover, men med lengde (L) under 45 m skal være utstyrt med egen nødkraftkilde, som skal kunne holde lys i topp-, side- og akterlanterne samt de lanterner som angir at fartøyet ikke er under kommando (NUC-lanterner) i minst 12 timer. Denne bestemmelse gjelder ikke for fartøy som er definert som nytt fartøy i henhold til forskrift av 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover § 1-2 nr. 34.
2.2. Fartøy med lengde (L) på 45 m og derover skal ha nødkraftkilde med kapasitet til minst 18 timers bruk. Denne bestemmelse gjelder ikke for fartøy som er definert som nytt fartøy i henhold til forskrift av 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover § 1-2 nr 34.
2.3. For fartøy hvis kjøl er strukket, eller som var på tilsvarende byggetrinn før 1. juli 1997, gjelder fortsatt bestemmelser om nødkraftkilde som gjaldt på den tid fartøyet ble bygget.
3. Signalfigurer

Fartøy med største lengde under 15 meter skal være utstyrt med ett sett signalfigurer som beskrevet i sjøveisreglene.

0Endret ved forskrift 13 juni 2000 nr. 670 (i kraft 1 juli 2000 (fartøy med lengde på 24 m og derover) og 1 april 2001 (fartøy med lengde på 15 m og derover)).
§ 23.Signalutstyr
1. Lydsignalapparater
1.1. Fartøy skal være utstyrt med lydsignalapparater i henhold til vedlegg III i sjøveisreglene.
1.2. Dersom påbudte lydsignalapparater ikke er tilknyttet fartøyets nødkraftkilde eller batteri som trer i funksjon ved brudd i fartøyets hovedkraftkilder, skal det være sørget for en ekstra anordning for å kunne gi de påbudte lydsignaler.
2. Signalflagg og signalbok
2.1. Fartøy som foretar reiser hvor det kan regnes med å benytte los eller anløpe utenlandsk havn, skal minst være utstyrt med signalflaggene G, H og Q samt de flagg som inngår i fartøyets kjenningssignal.
3. Nasjonalflagget

Fartøy som anvendes i internasjonalt farvann, skal være utstyrt med det norske handelsflagg.

4. Signallampe og lyskastere
4.1. Fartøy på BT/ST 150 og derover med fartøyinstruks for bankfiske II skal være utstyrt med minst en svingbar lyskaster og transportabel signallampe til bruk også om dagen samt Den internasjonale signalbok. Signallampen skal kunne tilkoples et transportabelt batteri som til enhver tid er oppladet og klar til bruk.
5. Utstyr for nødsignalering

Alle fartøy skal kunne gi signaler for havsnød i henhold til vedlegg IV i sjøveisreglene.

0Endret ved forskrift 12 juli 2006 nr. 928.
§ 24.Bruksanvisninger, reservedeler m.v.
1.Bruks- og vedlikeholdsanvisninger samt tekniske spesifikasjoner for utstyr påbudt i denne forskrift og for utstyr som installeres på frivillig basis, skal forefinnes på norsk eller skandinavisk og være oppbevart i styrehuset.
2.Nødvendig verktøy og reservedeler for ettersyn og reparasjoner som det antas at besetningen kan foreta, samt eventuelt utstyr for påkrevet kontroll m.v., skal oppbevares lett tilgjengelig. Det samme gjelder nødsignaleringsutstyr og signalflagg.

Kapittel V - Styrehus og bro, plassering av utstyr

§ 25.Sikt fra styrehus/bro
1.Fra styrehus/bro skal det være fritt utsyn til havoverflaten 2 fartøylengder foran fartøyets baug og 10° på hver side uansett fartøyets dypgående, trim og dekkslast.
2.Ingen blindsektor forårsaket av fiske-, last- og losseutstyr eller andre hindringer utenfor styrehuset forenom tvers, skal blokkere utsynet til havoverflaten fra styrehus/styreplass med mer enn 10°. Utstrekningen på hver enkelt blindsektor skal ikke overstige 5°. Blindsektorenes totale utstrekning skal ikke overstige 20° av horisonten. Sikten mellom blindsektorer skal være minst 5°.
3.Det horisontale synsfeltet fra styrehus/styreplass skal samlet danne en bue på ikke mindre enn 225° regnet fra rett forover til ikke mindre enn 22,5° aktenfor tvers på hver side av fartøyet.
4.Fra hver brovinge eller hver side av styrehuset skal det horisontale synsfeltet samlet danne en bue på minst 225° regnet fra minst 45° over motsatt baug til rett forover og fra rett forover til rett akterover i en bue på 180° på samme side av fartøyet.
5.Fra styreplassen skal det horisontale synsfeltet danne en bue fra rett forover til minst 60° på hver side av fartøyet.
§ 26.Vinduer i styrehus
1.Høyden fra brodekket til nedre kant av frontvinduene i styrehuset skal være så liten som mulig. Ikke i noe tilfelle skal den nedre kanten av vinduene kunne hindre utsynet forover.
2.Den øvre kanten av frontvinduene i styrehuset skal gi utsyn forover til horisonten for en person med en øyehøyde på 180 cm over dekket i styrehuset ved styreplassen.
3.Sprossene mellom vinduene i styrehuset skal være færrest mulig. Det skal ikke være montert vindussprosser rett foran styreplassen.
4.For å unngå refleks, skal vinduene i styrehuset på fartøy med lengde (L) på 45 m og derover være skråstilt utover med øvre del i en vinkel av ikke mindre enn 10° og ikke mer enn 25°.
5.Polariserte og fargede vinduer skal ikke benyttes.
6.Det skal være montert klarsiktskive i ett av vinduene i styrehuset eller varmevindu med ferskvannsspyling og vindusvisker og på fartøy med lengde (L) på 45 m og derover i minst to av vinduene. Avhengig av brokonstruksjonen skal det om nødvendig monteres flere slike vinduer slik at det til enhver tid er klar sikt uansett værforhold.
§ 27.Styrehusarrangement
1.Styrehus skal være plassert så høyt som praktisk mulig og slik at kravene til sikt fra styrehus er ivaretatt.
2.Styrehus skal ha slik størrelse og utforming at hjelpemidler og utstyr kan plasseres på hensiktsmessig og forsvarlig måte. Navigatøren(e) skal lett kunne bevege seg, overvåke instrumenter og foreta de gjøremål som skal utføres under vakttjeneste.

Dersom instrumenter skal plasseres under styrehustaket, skal takhøyden være minst 190 cm og slik at det er fri sikt og gangpassasje under instrumentene. Kravet gjelder ikke for magnetkompassets reflektoranordning.

3.Støynivået i styrehuset skal ikke overskride de maksimalverdier som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende rekommandasjon eller forskrift om vern mot støy om bord i skip.
4.ISO standard 8468 «Ship's bridge layout and associated equipment - Requirements and guidelines» kan anvendes ved planlegging av bro/styrehusarrangement.
5.Fargesetting av belysning i styrehus og kartrom samt på utstyr skal være slik at eventuell blendingseffekt og refleksvirkning ikke hindrer sikt og effektivt utkikkshold.
§ 28.Plassering av utstyr
1.Utstyr som vedrører navigering, manøvrering, overvåking, internt og eksternt samband samt utstyr til bruk i nødsituasjoner skal være hensiktsmessig plassert, og slik at det er lett tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold.
2.Utstyr og instrumenter m.v. som anbringes i styrehuset, skal plasseres slik at de ikke hindrer navigatøren i å ha oversikt over værdekket forenfor styrehuset.
3.I styrehuset eller tilstøtende rom skal det forefinnes kartbord av tilstrekkelig størrelse med egnet belysning for navigering etter kart.
4.Dersom det er montert flere kursjusterings- og styreanordninger, skal det være mulig å sikre disse mot utilsiktet bruk.
5.På fartøy som kun er utstyrt med magnetkompassanlegg, skal magnetkompasset plasseres slik at avstander fra kompassbollens sentrum blir som bestemt i IMO resolusjon A.382(X). Utstyr skal ikke anbringes nærmere magnetkompasset enn angitt som utstyrets sikre kompassavstand.
6.Radaranlegg skal plasseres slik at operatøren har sikt fra operatørplassen.
7.Radarantennen skal være plassert slik at radarbildets kvalitet ikke forringes på grunn av kort avstand til annet utstyr eller til master, poster m.v.

Det skal være oppslag ved radarindikatoren som angir retning og størrelse på eventuelle blindsektorer.

Radarantennen(e) skal ikke plasseres slik at den reduserer effekten på det øvrige radioutstyret.

Kapittel VI Avsluttende bestemmelser

§ 29.Ikrafttredelse m.v.
1.Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1997.
2.Fra samme dato oppheves forskrift av 18. august 1978 nr. 9154 om navigasjonshjelpemidler m.v. på fiske- og fangstfartøyer for så vidt angår nytt fartøy.
3.For eksisterende fartøy gjelder dog forskriftens § 11 fra 1. januar 1999.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 30).