Forskrift om immunitet og privilegier for Western European Armaments Organisation (WEAO), dens stab og nasjonale representanter.

DatoFOR-1997-02-14-131
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertAvd I 1997 257
Ikrafttredelse14.02.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1947-06-19-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om immunitet og privilegier, WEAO

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 14. februar 1997 med hjemmel i lov 19. juni 1947 nr. 5 om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v. § 1, tredje ledd. Fremmet av Utenriksdepartementet.

Kap. 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.(Norske lover og bestemmelser)

Enhver person som har immunitet og privilegier i henhold til denne forskrift plikter, uten at dette får betydning for immuniteten og privilegiene, å respektere norske lover og bestemmelser.

§ 1-2.(Avkall på immunitet)

De berørte regjeringer kan gi avkall på immunitet gitt i henhold til denne forskrift for sine representanter og deres kontorpersonale.

Formannen i WEAOs styre kan gi avkall på immunitet etter §§ 2-1 og 4-4.

§ 1-3.(Representanter for Norge)

Denne forskrift gjelder ikke for personer som representerer Norge i WEAO-sammenheng eller norske representanters offisielle kontorpersonale i WEAO-sammenheng.

Kap. 2 Immunitet og privilegier for WEAOs eiendom og aktiva

§ 2-1.(Eiendom og aktiva)

Eiendom og aktiva som tilhører WEAO, har immunitet mot alle former for rettsforfølgning.

Eiendom og aktiva som tilhører WEAO, har immunitet mot ransaking, rekvisisjon, beslag, ekspropriasjon og andre former for inngrep.

§ 2-2.(Kapital og valuta)

WEAO kan uten hinder av finansielle restriksjoner, forskrifter eller moratorier av noe slag overføre sine midler eller sin valuta til eller fra Norge, og veksle valuta de sitter med om til norsk valuta.

§ 2-3.(Skatt og merverdiavgift)

Eiendom og aktiva som tilhører WEAO, samt inntekter WEAO oppebærer i Norge, er fritatt for all direkte skatt.

WEAO innrømmes samme fritak for merverdiavgift som diplomatiske stasjoner.

§ 2-4.(Tollavgift)

Varer som importeres eller eksporteres for WEAOs offisielle bruk er fritatt for alle tollavgifter.

Varer importert under denne bestemmelse kan kun selges eller på annen måte avhendes i Norge med tillatelse fra, og på de vilkår som stilles av, norske myndigheter.

§ 2-5.(Unntak for særskilte offentlige tjenester)

Fritak som følger av §§ 2-3 og 2-4 omfatter ikke betaling for særskilte offentlige tjenester.

Kap. 3 WEAOs korrespondanse

§ 3-1.(Kode og beskyttede meldinger)

WEAO har rett til å bruke kode, og til å sende og motta korrespondanse ved kurér eller forseglet forsendelse.

Korrespondanse sendt med kurér eller som forseglet forsendelse skal nyte de samme privilegier og den samme immunitet som diplomatisk korrespondanse ved kurér eller diplomatpost.

§ 3-2.(Sensur)

Ingen sensur kan pålegges WEAOs offisielle korrespondanse eller annen offisiell kommunikasjon til eller fra WEAO.

Kap. 4 Immunitet og privilegier for nasjonale representanter og WEAOs stab

§ 4-1.(Definisjon av representant)

I denne forskrift menes med uttrykket «representant» alle medlemmer i WEAOs styre eller deres stedfortredere, medlemmer av komitéer opprettet av styret samt assisterende nasjonale eksperter.

§ 4-2.(Representanters immunitet og privilegier)

Representanter som er til stede på WEAO-møter som avholdes i Norge, er på tjenestereise i Norge eller deltar i WEAOs arbeid i Norge, innrømmes følgende immunitet og privilegier når de er i tjeneste eller er på reise til eller fra møtestedet:

a)samme immunitet mot arrest og pågripelse som fremmed diplomatisk personell;
b)immunitet med hensyn til rettsforfølgning for tjenestehandlinger;
c)ukrenkelighet for alle offisielle papirer og dokumenter som er knyttet til deres tjeneste;
d)rett til å bruke kode, og til å sende og motta korrespondanse ved kurér eller forseglet forsendelse;
e)samme privilegier med hensyn til valutalettelser som fremmed diplomatisk personell;
f)den samme immunitet og de samme lettelser med hensyn til sin personlige bagasje som fremmed diplomatisk personell.
§ 4-3.(Immunitet og privilegier for representanters kontorpersonale)

Representanters offisielle kontorpersonale innrømmes følgende immunitet og privilegier når de er i tjeneste eller på reise til eller fra møtestedet:

a)immunitet med hensyn til rettsforfølgning for tjenestehandlinger;
b)ukrenkelighet for alle offisielle papirer og dokumenter som er knyttet til deres tjeneste;
c)samme privilegier med hensyn til valutalettelser som fremmed diplomatisk personell.
§ 4-4.(Immunitet og privilegier for administrerende direktør og internasjonal stab)

WEAOs administrerende direktør og internasjonale stab innrømmes følgende immunitet og privilegier:

a)immunitet mot rettsforfølgning med hensyn til tjenestehandlinger og muntlige og skriftlige uttalelser gitt i tjenesten og innenfor deres kompetanse;
b)samme privilegier med hensyn til valutalettelser som fremmed diplomatisk personell.

Kap. 5 Ikrafttreden

§ 5-1.(Ikrafttreden)

Denne forskrift trer i kraft straks.