Forskrift om endring i forskrift for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr.

DatoFOR-1997-02-18-234
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1997 Nr. 8
Ikrafttredelse01.07.1997
Sist endret
EndrerFOR-1994-02-10-123
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§1, LOV-1903-06-09-7-§9a, LOV-1903-06-09-7-§41, LOV-1903-06-09-7-§42, LOV-1903-06-09-7-§54a, FOR-1962-10-12-5, FOR-1963-04-05-9, FOR-1978-12-01-1, FOR-1984-05-25-1156, FOR-1979-01-15-1, FOR-1984-06-06-4278
Kunngjort
KorttittelEndr. i forskr. om flyttbare innretninger

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 18. februar 1997 med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed § 1 tredje ledd nr. 2, § 9a, § 41, § 42 og § 54a, jf. kgl.res. av 12. oktober 1962, 5. april 1963, 1. desember 1978, 25. mai 1984 og delegeringsvedtak av 15. januar 1979 og 6. juni 1984.

I

I forskrift av 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr gjøres følgende endring: 

§ 10 oppheves.

II

Endringen trer i kraft 1. juli 1997.

Opphevingen innebærer ingen materiell endring, da kravene i tidligere § 10 om elektriske anlegg fremkommer av forskrift av 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktelse og sertifisering m.v. av flyttbare innretninger § 5 nr. 2.4.

Opphevingen vil bli innarbeidet i Sjøfartsdirektoratets forskriftssamling «Regler for flyttbare innretninger».