Forskrift om prøveordning med lydopptak av hovedforhandling i straffesaker.

DatoFOR-1997-03-10-1097
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 2013
Ikrafttredelse15.03.1997
Sist endretFOR-2002-10-11-1094 fra 01.01.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1985-11-15-1911-§6, LOV-1981-05-22-25-§23
Kunngjort
KorttittelForskrift om lydopptak i straffesaker

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 10. mars 1997 med hjemmel i kgl.res. av 15. november 1985 nr. 1911 om lydopptak ved rettens behandling av en straffesak § 6 tredje ledd, jf. lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 23. Endret 6 juli 2001 nr. 760, 11 okt 2002 nr. 1094.

§ 1.Følgende embeter omfattes av prøveordningen med lydopptak av hovedforhandling i straffesaker:
-Eiker, Modum og Sigdal tingrett
-Fredrikstad tingrett
-Nedre Romerike tingrett
-Nordmøre tingrett og
-Frostating lagmannsrett når rett settes i Kristiansund
-Oslo tingrett
-Sør-Østerdal tingrett
-Sandefjord tingrett
-Tønsberg tingrett.

Prøveordningen gjelder for de rettssaler der det er montert lydopptaksutstyr.

0Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003).
§ 2.Retten avgjør om lydopptak skal foretas og om opptak skal gjøres av hele eller deler av hovedforhandlingen.

Når det foretas opptak av deler av forhandlingen, bør opptaket særlig rettes mot forklaringene til tiltalte, vitner og sakkyndige. Dersom retten har bestemt anonym vitneførsel, jf. straffeprosessloven § 130 a eller § 234 a, skal lydopptak gjøres på et eget lagringsmedium når det anonyme vitnet avhøres eller politirapport fra et avhør leses opp. Når opptak foretas i lagmannsretten, bør også lagmannens rettsbelæring omfattes av lydopptaket.

Beslutning om lydopptak skal foretas eller nektes kan ikke påkjæres.

Når lydopptak foretas, skal den som avhøres underrettes om lydopptaket.

0Endret ved forskrift 6 juli 2001 nr. 760 (i kraft 1 aug 2001).
§ 3.Det skal opplyses i rettsboken om lydopptak er foretatt. Det bør noteres i rettsboken at den det er tatt lydopptak av, ble gjort kjent med lydopptaket før forklaring ble gitt. Dommeren skal også opplyse om tidspunktet for når lydopptaket startet og når det ble avsluttet. Tidspunkt for pauser i lydopptaket og/eller forhandlingene bør også fremgå av rettsboken. Det samme gjelder tidspunktet for når tiltalte og de enkelte vitnene forklarer seg.

Retten kan bestemme at lydopptaket skal tre i stedet for innførsel i rettsboken, jf straffeprosessloven §§ 21 og 22. Ved beslutning om protokollasjon, skal det fremgå av rettsboken at det er truffet beslutning om dette, hva som besluttes protokollert og tidspunktet for dette. For øvrig kan det henvises til lydopptaket.

§ 4.Retten kan unntaksvis beslutte at lydopptak skal avspilles senere under den samme hovedforhandling. Beslutning om at slik avspilling skal skje eller nektes, kan ikke påkjæres.
§ 5.Originalen av lydopptaket sikres mot mulig manipulering så langt det er mulig og oppbevares på et sikkert sted ved rettens kontor. Dersom retten har bestemt anonym vitneførsel, jf. straffeprosessloven § 130 a eller § 234 a og det er foretatt lydopptak av vitneforklaringen, skal lydopptaket oppbevares etter reglene i beskyttelsesinstruksen på samme måte som dokumenter med beskyttelsesgrad «STRENGT FORTROLIG». Lydopptakene skal oppbevares av retten under hele prøveperioden.

Kopi av rettsboken oppbevares av retten.

0Endret ved forskrift 6 juli 2001 nr. 760 (i kraft 1 aug 2001).
§ 6.Siktede har, etter at retten har avsagt dom i saken, samme rett til å høre lydopptaket eller låne kopi av lydopptaket som til å kreve utskrift av sakens dokumenter. Det samme gjelder fornærmede og enhver som det har rettslig interesse for. Den siktede eller andre har likevel ikke rett til å høre eller låne kopi av opptak som nevnt i § 5 første ledd andre punktum.

Begjæring om å høre et lydopptak må fremsettes skriftlig for den rett der lydopptaket er foretatt. I begjæringen skal det opplyses hva lydopptaket skal brukes til, og det kan kreves at begjæringen blir nærmere begrunnet.

Retten beslutter om lydopptaket skal avspilles på rettens kontor eller lånes ut. Denne beslutningen kan ikke påkjæres. Ved utlån av kopi av lydopptaket fastsetter retten når kopien skal leveres tilbake.

For avspilling av lydopptakene i en senere hovedforhandling gjelder reglene i straffeprosessloven §§ 298 og 300.

0Endret ved forskrift 6 juli 2001 nr. 760 (i kraft 1 aug 2001).
§ 7.Utskrift av lydopptaket kan i særlige tilfelle tre i stedet for kopi av lydopptaket.
§ 8.Kgl.res. av 15. november 1985 nr. 1911 kapittel 1 gis ikke anvendelse på lydopptak av hovedforhandling.
§ 9.Justisdepartementet fastsetter hvordan domstolene som er utpekt til å delta i ordningen, skal rapportere til departementet.
§ 10.Forskriften trer i kraft 15. mars 1997.