Forskrift om fastsetting av pensjonsgivende inntekt for året før det året da et medlem får rett til en trygdeytelse

DatoFOR-1997-03-11-202
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1997 517
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2010-02-23-236 fra 01.03.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§3-15
Kunngjort
KorttittelForskrift om pensjonsgivende inntekt året før

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 11. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 3-15 femte (nå sjette) ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 nov 2000 nr. 1091, 19 des 2003 nr. 1668, 23 feb 2010 nr. 236.

§ 1.Når en person får rett til pensjon eller overgangsstønad til gjenlevende ektefelle, uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger, men ligningen for året før ikke er lagt fram, skal den pensjonsgivende inntekten og/eller pensjonspoengtallet for det året foreløpig fastsettes etter bestemmelsene i denne paragrafen.

For en person som har rett til uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger, skal den pensjonsgivende inntekten foreløpig fastsettes på grunnlag av lønnsoppgave fra arbeidsgiveren eller medlemmets selvangivelse.

For en person som har rett til pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle, skal den pensjonsgivende inntekten foreløpig fastsettes på grunnlag av lønnsoppgave fra den avdødes arbeidsgiver, eller enten den avdødes eller dødsboets selvangivelse.

0Endret ved forskrifter 1 nov 2000 nr. 1091 (i kraft 1 jan 2001), 19 des 2003 nr. 1668 (i kraft 1 jan 2004), 23 feb 2010 nr. 236 (i kraft 1 mars 2010).
§ 2.Når tilleggspensjonen foreløpig er beregnet på grunnlag av bestemmelsene i § 1, skal pensjonen omregnes når ligningen er lagt fram.

Dersom pensjonisten på grunn av den foreløpige beregningen har fått for liten pensjon, skal differansen etterbetales fra det tidspunktet pensjonen tok til å løpe.

Dersom pensjonisten har fått for mye utbetalt, skal pensjonen settes ned fra måneden etter at ligningen er lagt fram. Det som er utbetalt for mye, skal bare kreves tilbake dersom det kan påvises at pensjonisten har vært uredelig da den foreløpige inntekten ble fastsatt, se folketrygdloven § 22-15 første ledd.

§ 3.Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.