Forskrift om godskriving av pensjonspoeng (omsorgspoeng) for omsorgsarbeid for en syk, en funksjonshemmet eller en eldre person

DatoFOR-1997-03-11-204
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1997 519
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2014-03-10-259
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§3-16
Kunngjort
KorttittelForskrift om omsorgspoeng - voksne

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 11. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 3-16 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1558, 30 juni 2006 nr. 790, 1 mars 2010 nr. 254, 30 nov 2010 nr. 1500, 10 mars 2014 nr. 259.

§ 1.Omsorgsarbeidets omfang

Når det skal vurderes om omsorgsarbeidet utgjør 22 timer pr. uke, regnes det med reisetid til og fra den omsorgstrengendes hjem med opptil en halv time pr. besøk. Dersom omsorgsarbeidet helt eller delvis utøves i tilknytning til arbeidsreise m.v., skal bare ekstra reisetid som følge av omsorgsforholdet tas i betraktning.

§ 2.Omsorgsarbeid for flere personer

Dersom omsorgsyteren pleier to eller flere personer, må omsorgsarbeidet i minst ett av tilfellene fylle vilkårene til omsorgsarbeidets omfang. Når de omsorgstrengende tilhører samme husstand, skal omsorgsarbeidet likevel vurderes under ett.

§ 3.Flere utøver omsorgsarbeid for samme person

Når flere utøver omsorgsarbeid for samme person, kreves det at den enkelte omsorgsyteren fyller vilkårene for rett til omsorgsopptjening.

0Endret ved forskrift 1 mars 2010 nr. 254.
§ 4.Avgrensing mot personer i omsorgsyrker

Det godskrives ikke omsorgspoeng for omsorg som utføres i institusjon. Med institusjon menes boformer som er omfattet av folketrygdloven § 3-27 og § 10-14 og boformer der den omsorgstrengende må betale vederlag til det offentlige for opphold og pleie. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan bestemme at også annet omsorgsarbeid skal falle utenfor retten til omsorgspoeng.

Omsorgspoeng godskrives ikke for omsorg som er en del av omsorgsyterens arbeid i offentlig eller privat tjeneste (fast eller midlertidig) eller som ledd i virksomhet som selvstendig næringsdrivende.

Omsorgspoeng kan likevel godskrives personer som mottar omsorgslønn fra kommunen etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-6 eller får godtgjørelse som hjemmehjelper som alternativ til slik lønn.

0Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1558 (i kraft 1 jan 2002), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 1 mars 2010 nr. 254, 10 mars 2014 nr. 259.
§ 5.Framsetting av krav om omsorgspoeng

Omsorgspoeng godskrives bare etter krav fra omsorgsyter, se likevel § 6 første ledd.

Omsorgspoeng for et kalenderår kan bare godskrives dersom krav om dette settes fram senest i løpet av de to påfølgende kalenderår.

0Endret ved forskrift 1 mars 2010 nr. 254.
§ 6.Forhøyet hjelpestønad

Dersom den omsorgstrengende får forhøyet hjelpestønad etter de to høyeste satsene, se folketrygdloven § 6-5, godskrives en av foreldrene omsorgspoeng uten at det er nødvendig å sette fram krav.

Omsorgspoeng etter første ledd godskrives den av foreldrene som mottar barnetrygd for barnet. Dersom foreldrene er sammen om omsorgen for barnet, kan de kreve at poengene godskrives den som ikke mottar barnetrygd.

Omsorgspoeng etter første og andre ledd godskrives til og med det kalenderåret retten til forhøyet hjelpestønad faller bort. Dersom omsorgen fortsetter etter dette tidspunktet må det settes fram krav om omsorgspoeng etter § 5.

Dersom det er aktuelt å gi omsorgspoeng til mer enn én omsorgsyter, må det settes fram krav om omsorgspoeng etter § 5.

0Endret ved forskrifter 1 mars 2010 nr. 254, 30 nov 2010 nr. 1500.
§ 7.Attestasjon

Når Arbeids- og velferdsetaten krever det, har den omsorgstrengendes bostedskommune plikt til å attestere om omsorgsforholdet oppfyller vilkårene for rett til omsorgspoeng og om det utføres av den som har krevd omsorgspoeng. Slik attestasjon skal gis uten ugrunnet opphold.

For kommunens arbeid med attestasjon av omsorgsforhold ytes det en godtgjørelse etter satser som fastsettes av departementet. Godtgjørelsen utbetales av det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 8.Pleieforhold som strekker seg over flere kalenderår

Dersom det er truffet vedtak om å gi omsorgspoeng for ett kalenderår, gis det omsorgspoeng for påfølgende kalenderår uten at det er nødvendig å sette fram nytt krav etter § 5. Omsorgsyteren skal likevel bekrefte om omsorgsforholdet består og om det i det vesentligste har samme omfang som før. Som ledd i stikkprøvekontroll kan Arbeids- og velferdsetaten kreve at kommunen gir attest som nevnt i § 7.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.