Forskrift om beregning av tilleggspensjon ved yrkesskade.

DatoFOR-1997-03-11-209
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 525
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§3-30
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilleggspensjon ved yrkesskade

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 11. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 3-30 femte ledd.

§ 1.Personkrets

Denne forskriften gjelder bare for personer som er født før 1975.

§ 2.Kravet til full opptjeningstid

Ved yrkesskade er full opptjeningstid for tilleggspensjonen 40 poengår dersom pensjonisten er født i 1940 eller senere. Dersom pensjonisten er født før 1940 er full opptjeningstid 40 poengår minus ett poengår for hvert år vedkommende er født før 1940.

Når pensjonen blir beregnet, skal det legges til grunn at pensjonisten har full opptjeningstid.

§ 3.Pensjonsprosenten

For årene fra og med det året pensjonisten fylte 17 år til og med 1991, skal tilleggspensjonen beregnes med en pensjonsprosent på 45, se folketrygdloven § 3-8 tredje ledd. Antallet år kan ikke overstige 25.

Tilleggspensjonen skal beregnes med en pensjonsprosent på 42 for det antallet år som svarer til differansen mellom full opptjeningstid etter § 2, og det antallet år som legges til grunn etter første ledd i paragrafen her.

§ 4.Fastsetting av poengtall når antatt årlig inntekt overstiger seks ganger grunnbeløpet

Når den antatte årlige arbeidsinntekten på skadetidspunktet er større enn seks ganger grunnbeløpet, skal det på grunnlag av denne inntekten fastsettes et poengtall for hvert år fra og med det året vedkommende fylte 17 år til og med det året han eller hun fyller 66 år. Det skal likevel ikke fastsettes poengtall for årene før 1967.

Poengtallene som nevnt i første ledd beregnes på følgende måte:

a)For år etter 1991 skal poengtallet beregnes ved at den del av den antatte årlige arbeidsinntekten som overstiger grunnbeløpet, divideres med grunnbeløpet. Det ses bort fra inntekt over tolv ganger grunnbeløpet. Av inntekt mellom seks og tolv ganger grunnbeløpet skal bare en tredel tas med, se folketrygdloven § 3-13.
b)For år før 1992 skal poengtallet beregnes ved at den del av den antatte årlige arbeidsinntekten som overstiger grunnbeløpet, divideres med grunnbeløpet. Det ses bort fra inntekt over tolv ganger grunnbeløpet. Av inntekt mellom åtte og tolv ganger grunnbeløpet skal bare en tredel tas med.

Det poengtallet som etter folketrygdloven § 3-30 første ledd bokstav c skal legges til grunn ved beregningen av tilleggspensjonen, skal være gjennomsnittet av de 20 høyeste poengtallene som er fastsatt etter andre ledd.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997 og gis virkning for tilfeller med skadetidspunkt etter 1991.