Forskrift om frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende og frilansere

DatoFOR-1997-03-11-210
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1997 526
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2010-02-23-236 fra 01.03.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§3-30, LOV-1997-02-28-19-§13-13, LOV-1997-02-28-19-§23-6
Kunngjort
KorttittelForskrift om yrkesskadetrygd for frilansere mm

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 11. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 3-30 femte ledd, § 13-13 tredje ledd og § 23-6 bokstav e.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1556, 17 jan 2002 nr. 34, 30 juni 2006 nr. 790, 23 feb 2010 nr. 236.

§ 1.Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende og frilansere tegnes for minst ett kalenderår.
§ 2.Trygden gjelder fra det tidspunktet Arbeids- og velferdsetaten mottok søknaden. Er det søkt om frivillig trygd fra et bestemt framtidig tidspunkt, gjelder trygden fra dette tidspunktet.

Trygden trer bare i kraft dersom premien er betalt innen fire uker etter at vedkommende har fått melding om at søknaden er innvilget.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 3.Premien skal betales forskottsvis for hvert enkelt kalenderår.

Årlig premie utgjør 0,4 prosent av forventet årsinntekt utenfor tjeneste. Premien for tegningsåret beregnes fra og med den måneden trygden gjelder fra.

Det skal ikke betales premie for inntekter som overstiger 12 ganger grunnbeløpet på det tidspunktet trygden gjelder fra.

Forventet årsinntekt fastsettes i samråd med søkeren og med utgangspunkt i tidligere års pensjonsgivende inntekt eller sykepengegrunnlaget. Inntekten avrundes til nærmeste hele tusen kroner.

§ 4.Når det skal fastsettes antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet etter folketrygdloven § 3-30 og § 11-26 medregnes ikke høyere inntekt utenfor tjeneste enn forventet årsinntekt etter § 3 i denne forskriften.
0Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1556 (i kraft 1 jan 2002), 17 jan 2002 nr. 34 (i kraft 1 jan 2002), 23 feb 2010 nr. 236 (i kraft 1 mars 2010).
§ 5.Den frivillige yrkesskadetrygden opphører ved utgangen av kalenderåret dersom premien for det neste året ikke er betalt innen fire uker etter skriftlig påkrav.

Det kan bestemmes at trygden skal opphøre hvis vedkommende tross påkrav ikke oppfyller sine plikter overfor trygden. Trygden opphører i alle tilfeller fra det tidspunktet virksomheten opphører. Premie for overskytende tidsrom refunderes ikke.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 6.Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.