Forskrift om dekning av utgifter til båretransport i Norge.

DatoFOR-1997-03-11-216
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 539
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2006-06-30-790 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§7-3
Kunngjort
KorttittelForskrift om utgifter til båretransport

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 11. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 7-3 fjerde ledd. Endret ved forskrifter 30 april 2004 nr. 677, 30 juni 2006 nr. 790.

§ 1.Transport av båre i forbindelse med obduksjon som er krevet av Arbeids- og velferdsetaten eller er rekvirert av lege, dekkes av folketrygden.
0Endret ved forskrifter 30 april 2004 nr. 677, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 2.Transport av båre i forbindelse med obduksjon som er krevet av politi- og lensmannsetaten eller transport av båre i forbindelse med at avdøde har testamentert sitt legeme til et universitet, dekkes ikke av folketrygden.
§ 3.20 kilometer-grensen i lovens § 7-3 andre ledd kan fravikes når
a)nærmeste begravelsesbyrå ligger slik til at bårebilen må tilbakelegge en avstand som overstiger 20 kilometer for å nå fram til dødsstedet, eller
b)det er nødvendig å benytte ferge og ventetiden av den grunn blir på minst 2 timer, eller
c)ferge må chartres fordi det ikke er mulig å benytte rutegående ferge.
§ 4.Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.