Forskrift om sykdommer og forgiftninger m.v. som skal likestilles med yrkesskade.

DatoFOR-1997-03-11-219
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 541
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§13-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om sykdommer og forgiftninger

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 11. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 13-4 første ledd.

§ 1.De sykdommer og forgiftninger som er nevnt i listen i § 2, og som rammer arbeidere som er beskjeftiget i næringsgrener eller industri som er nevnt i listen, skal likestilles med yrkesskade, med mindre det foreligger annen sykdom eller påvirkning som gir et mer nærliggende eller sannsynlig grunnlag for de aktuelle symptomer.

Listen er ikke uttømmende, og må ses i sammenheng med forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade, gitt av Sosial- og helsedepartementet den 11. mars 1997 med hjemmel i folketrygdloven § 13-4 første ledd.

§ 2.Liste over sykdommer og forgiftninger, og tilsvarende virksomheter og arbeidsprosesser: 
Sykdommer og forgiftninger:Tilsvarende virksomheter og
arbeidsprosesser:
Forgiftning med bly, detsBehandling av blyholdige ertser,
legeringer eller forbindelser, ogherunder blyslag i zinkverk.
direkte følger av slik
forgiftning.  Støping av gammel zink og bly til
blokker.  
Tilvirkning av varer av støpt bly
eller blylegeringer.  
Beskjeftigelse i de polygrafiske
industrier.  
Tilvirkning av blyforbindelser.  
Tilvirkning og reparasjon av
elektriske akkumulatorer.  
Tilberedning og bruk av blyholdig
emalje.  
Polering ved hjelp av blyspån eller
blyholdig tinnaske.  
Malerarbeider som fører med seg
tilberedning eller bruk av glassur,
kitt eller farge som inneholder
blyfargestoff.  
Forgiftning ved kvikksølv, detsBehandling av kvikksølvertser.
amalgamer og forbindelser, og de
direkte følger av slikTilvirkning av
forgiftning.kvikksølvsammensetninger.  
Tilvirkning av måle- eller
laboratorieapparater.  
Tilberedning av råmaterialer for
hatte-industrien.  
Forgylling med bruk av varme.  
Bruk av kvikksølvluftpumper ved
tilvirkningen av glødelamper.  
Tilvirkning av tennfenghetter av
knallkvikksølv.  
Miltbrandsmitte.Arbeid med miltbrandsyke dyr.  
Behandling av dyrekropper eller deler
av sådanne, herunder huder, klover og
horn.  
Lasting og lossing eller transport av
varer.  
Silikose med eller utenVirksomheter eller prosesser som i
lungetuberkulose, for så vidtlov eller forskrifter er ansett
silikosen er en vesentlig årsakfor å medføre silikoserisiko.
til arbeidsudyktighet eller død.  
Forgiftning med fosfor eller detsAlle prosesser som står i forbindelse
forbindelser og direkte følger avmed produksjon, utskilling eller
slik forgiftning.nyttiggjørelse av fosfor eller
dets forbindelser.  
Forgiftning med arsenikk ellerAlle prosesser som står i forbindelse
dets forbindelser og direktemed produksjon, utskilling eller
følger av denne forgiftning.nyttiggjørelse av arsenikk eller
dets forbindelser.  
Forgiftning med bensol, detsAlle prosesser som står i forbindelse
homologer, nitro- ogmed produksjon, utskilling eller
amidoderivater og direkte følgernyttiggjørelse av bensol, dets
av slik forgiftning.homologer eller nitro- og
amidoderivater.  
Forgiftning med halogen-Alle prosesser som står i forbindelse
kullvannstoffer av denmed produksjon, utskilling eller
aliphatiske rekke.nyttiggjørelse av halogen-
kullvannstoffer av den aliphatiske
rekke, fastsatt i lov eller
forskrifter.  
Patologiske manifestasjonerAlle prosesser som fører med seg at
framkalt aven utsettes for virkninger av radium,
 a) radium og andreradioaktive substanser eller
 radioaktive substanser,røntgenstråler.
 b) røntgenstråler.  
Primære hudepitheliomer.Alle prosesser som står i forbindelse
med bruk av tjære, bek, asfalt,
mineralolje, parafin eller
forbindelser, produkter eller rester
av disse substanser.
§ 3.Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.