Forskrift om rett til stønad når barnets far ikke er kjent

DatoFOR-1997-03-11-222
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 546
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2006-06-30-790 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§15-5
Kunngjort
KorttittelForskrift om stønad når barnefar er ukjent

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 11. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 15-5 femte ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 1998 nr. 1334, 30 juni 2006 nr. 790.
Oppheves ved forskrift 5 des 2016 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.En enslig mor mister retten til stønad hvis barnets far ikke er kjent og hun lever sammen med en mann som ikke kan utelukkes å være faren, med mindre hun sannsynliggjør at han ikke er far til barnet.

En mann er utelukket som far dersom det i samsvar med lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre er fastslått ved rettskraftig dom, forelegg eller skriftlig erkjennelse at en annen er far til barnet.

§ 2.Arbeids- og velferdsetaten kan sette som vilkår for rett til stønad at barnets mor ved blodprøver og DNA-test sannsynliggjør at den mannen hun lever sammen med ikke er far til barnet. Utgiftene til blodprøver og analyser betales av det offentlige.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 1998 nr. 1334 (i kraft 1 jan 1999), endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 3.Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.
0Endret ved forskrift 18 des 1998 nr. 1334 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 2).