Forskrift om fradrag i overgangsstønad som gis etter folketrygdloven kapittel 15 når forsørgeren mottar underholdsbidrag (nettometoden).

DatoFOR-1997-03-11-226
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 548
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-1998-02-06-122
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§22-9
Kunngjort
KorttittelForskrift om fradrag i overgangsstønad

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 11. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 22-9 fjerde ledd. Endret 6 feb 1998 nr. 122.

§ 1.Folketrygden gjør fradrag i overgangsstønaden (folketrygdloven kapittel 15) i stedet for å ta refusjon i underholdsbidraget (§ 15-10) når
a)forsørgeren har krav på etterbetaling av stønad, og har mottatt bidrag fra bidragspliktige for det tidsrom etterbetalingen gjelder
b)en ugift mor som ikke har oppgitt hvem som er far til barnet eller barna, oppgir å motta bidrag fra ham som overstiger bidragsforskott for barnet etter lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven)
c)bidragspliktige oppholder seg utenfor landet og betaler direkte til bidragsmottakeren, og trygdekontoret finner dette mest hensiktsmessig
d)bidragspliktige har betalt bidrag på forskudd for tidsrom da forsørgeren har krav på overgangsstønad, eller bidrag til ektefelle (etter ekteskapsloven) er betalt i form av et engangsbeløp
e)bidragspliktige betaler bidrag i form av naturalia (herunder husleie, renter, avdrag o.l.).
0Endret 6 feb 1998 nr. 122.
§ 2.Fradraget etter § 1 beregnes av det bidraget som faktisk er mottatt. Når avtalt eller fastsatt bidrag overstiger det bidraget som faktisk er mottatt, trer folketrygden inn i den delen av bidraget som ikke er mottatt.
§ 3.Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.