Forskrift om tilskudd til samiske aviser

DatoFOR-1997-03-17-248
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1997 590
Ikrafttredelse17.03.1997
Sist endretFOR-2013-06-19-677
EndrerFOR-1986-07-10
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, Stortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilskudd til samiske aviser

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 17. mars 1997 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. Grunnloven av 17. mai 1814 § 75 bokstav d.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 mars 2002 nr. 376, 18 jan 2005 nr. 31, 26 aug 2005 nr. 929, 13 juni 2008 nr. 584, 19 juni 2013 nr. 677.

§ 1.Formål

Tilskuddet til samiske aviser og samisk språklige avissider skal legge til rette for demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.

0Tilføyd ved forskrift 13 juni 2008 nr. 584 (med virkning for behandling av søknader om tilskudd fom 2008, se endringsforskriften for overgangsregler.)
§ 2.Forvaltning

Denne forskriften gir regler om ordningen med tilskudd til samiske aviser. Tilskuddsordningen forvaltes av Medietilsynet. Tilskuddsmidlene skal benyttes til utgivelse av den avis det søkes tilskudd for.

0Endret ved forskrifter 18 jan 2005 nr. 31, 13 juni 2008 nr. 584 (tidligere § 1).
§ 3.Definisjoner

Med samisk avis menes her avis som har den samiske befolkningen som hovedmålgruppe.

0Endret ved forskrift 13 juni 2008 nr. 584 (med virkning for behandling av søknader om tilskudd fom 2008, se endringsforskriften for overgangsregler, tidligere § 2).
§ 4.Vilkår for tilskudd

Tilskudd etter denne forskriften ytes til samiske aviser som:

1.inneholder nyhets- og aktualitetsstoff av dagspressekarakter som gjør at avisen klart skiller seg fra andre typer publikasjoner.
2.har en ansvarlig redaktør med status som svarer til bestemmelsene i «Redaktørplakaten».
3.tar reell betaling for abonnement, løssalg og annonser etter en offentlig tilgjengelig prisliste.
4.ikke sender ut gratiseksemplarer ut over det som tillates etter retningslinjer fastsatt av Medietilsynet.
5.selger minst halvparten av sitt godkjente netto opplag gjennom abonnement.
6.i siste kalenderår i gjennomsnitt ikke har hatt mer enn 50 prosent annonser av det totale volum.

I tillegg må avisen utkomme regelmessig med minst 48 nummer per år med et gjennomsnittlig netto opplag på minst 750 eksemplarer.

Vilkårene ovenfor må ha vært oppfylt i minst ett kalenderår før tilskudd ytes.

0Endret ved forskrifter 18 jan 2005 nr. 31, 13 juni 2008 nr. 584 (tidligere § 3).
§ 5.Krav til organisering og drift

Tilskudd etter denne forskriften ytes bare til avis som er organisert som aksjeselskap. Aviser som mister retten til tilskudd etter denne bestemmelsen går ut av støtteordningen uten overgangstilskudd etter § 7.

Aviser der offentlige institusjoner eller myndigheter har reell styringsrett, økonomisk ansvar eller innehar mer enn 49 prosent av eierandelene, er ikke tilskuddsberettiget.

Driver selskapet utover avisdriften tilleggsvirksomhet som utgjør mer enn 1/3 av selskapets omsetning, må tilleggsvirksomheten organiseres i eget aksjeselskap.

Avisen må ikke ha betalt utbytte til aksjonærene i tilskuddsåret. For aviser som inngår i konserndannelser, skal konsernbidrag regnes som utbytte. Aviser i konsernforhold kan betale sin del av morselskapets driftskostnader, begrenset oppad til 1 prosent av avisens driftsinntekter eksklusiv pressestøtte. Medietilsynet har anledning til å be om nærmere dokumentasjon av hvordan administrasjonsavgiften er framkommet. Aviser som mister retten til tilskudd etter denne bestemmelsen, går ut av støtteordningen uten overgangstilskudd etter § 7 og utelukkes fra støtteordningen for en periode på tre år.

Støttemottakende selskap som etter aksjeloven er del av et konsern, skal på forespørsel fra Medietilsynet gi en spesifikasjon over alle vesentlige transaksjoner med andre selskaper i konsernet. Det støttemottakende selskapets forretningsmessige leder, styreformann og eksterne revisor skal samtidig avgi en bekreftelse på at ingen transaksjoner mellom støttemottakende aksjeselskap og dettes mor- og søsterselskaper har avveket fra markedsvilkår til skade for støttemottakeren. Tilsvarende gjelder der morselskapet ikke er organisert som aksjeselskap.

0Endret ved forskrifter 18 jan 2005 nr. 31, 13 juni 2008 nr. 584 (tidligere § 4).
§ 6.Fastsettelse av opplag, utgivelseshyppighet og sidetall

Ved bedømmelsen av om det skal ytes tilskudd etter § 3, legges for hvert enkelt tilskuddsår foregående års kontrollerte gjennomsnittlige netto opplag til grunn. Oppgave over utgivelseshyppighet og antall sider produsert på norsk og samisk skal årlig revisorbekreftes.

0Endret ved forskrift 13 juni 2008 nr. 584 (tidligere § 5).
§ 7.Fordelingen av tilskuddet

Kultur- og kirkedepartementet fastsetter fordelingen av bevilgningen over kap. 335, post 75 til henholdsvis produksjonstilskudd, tilskudd til produksjon av avissider på lule- og sørsamisk og eventuelle øremerkede tilskudd. Tilskuddet til lulesamiske og sørsamiske sider kan utgjøre til sammen inntil 4 prosent av årets bevilgning på posten.

Tilskuddene fordeles etter tilskuddssatser som fastsettes av departementet ut fra bevilgningene for det enkelte år.

0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 929 (i kraft straks og legges til grunn ved fordeling av tilskudd for 2005), 13 juni 2008 nr. 584 (med virkning for behandling av søknader om tilskudd fom 2008, se endringsforskriften for overgangsregler, tidligere § 6).
§ 8.Produksjonstilskudd

Produksjonstilskuddet består av et grunntilskudd og et variabelt tilskudd.

Grunntilskuddet skal samlet utgjøre 82,5 prosent av produksjonstilskuddet og fordeles med like store beløp på samtlige aviser som oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd.

Det variable tilskuddet skal samlet utgjøre 17,5 prosent av produksjonstilskuddet og tildeles i forhold til antall utgivelser multiplisert med antall produserte sider samisk tekst.

0Tilføyd ved forskrift 26 aug 2005 nr. 929 (i kraft straks og legges til grunn ved fordeling av tilskudd for 2005). Endret ved forskrift 13 juni 2008 nr. 584 (med virkning for behandling av søknader om tilskudd fom 2008, se endringsforskriften for overgangsregler, tidligere § 7).
§ 9.Tilskudd til avissider på lule- og sørsamisk

Tilskudd til avissider på lule- eller sørsamisk ytes til avis som utgis i eller har en betydelig dekning innenfor de lule- eller sørsamiske kjerneområdene. Det er ikke noe krav at avisen kan defineres som samisk avis etter forskriftens § 3. For øvrig gjelder vilkårene i § 4 og § 5. Tilskuddet beregnes ut fra antall utgivelser multiplisert med antall sider med egenprodusert nyhets- og aktualitetsstoff på lule- eller sørsamisk.

0Tilføyd ved forskrift 26 aug 2005 nr. 929 (i kraft straks og legges til grunn ved fordeling av tilskudd for 2005). Endret ved forskrift 13 juni 2008 nr. 584 (med virkning for behandling av søknader om tilskudd fom 2008, se endringsforskriften for overgangsregler, tidligere § 8).
§ 10.Overgangsordning

Avis som har mottatt tilskudd og som mister retten til dette, skal året etter ha halvt grunntilskudd og variabelt tilskudd utregnet etter halv sats. Deretter bortfaller tilskuddet helt, dersom ikke avisen på nytt fyller kravene til listeføring.

0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 929 (tidligere § 7), 13 juni 2008 nr. 584 (tidligere § 9).
§ 11.Saksbehandling

Forvaltningsloven kommer til anvendelse på Medietilsynets saksbehandling etter denne forskriften. Enkeltvedtak truffet av Medietilsynet i henhold til denne forskriften kan påklages til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda).

I særlige tilfeller kan Medietilsynet gi dispensasjon fra denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002), 18 jan 2005 nr. 31, 26 aug 2005 nr. 929 (tidligere § 8), 13 juni 2008 nr. 584 (tidligere § 10), 19 juni 2013 nr. 677.
§ 12.Opplysningsplikt

Avis som søker tilskudd, plikter å gi tjenestemann i Medietilsynet eller statsautorisert revisor, oppnevnt av departementet, innsyn i alle forretningspapirer og ellers andre opplysninger som finnes nødvendig til gjennomføring av og kontroll med tilskuddsordningen og til utarbeidelse av statistikk over den økonomiske utviklingen i samisk presse. Unnlatelse av å meddele slike opplysninger eller meddelelse av uriktige opplysninger, kan medføre at avisen fratas retten til tilskudd for bestemte tidsrom. Hvis midlene ikke nyttes etter forutsetningene, vil det bli framsatt krav om tilbakebetaling av tilskuddet. Ubrukte midler kan kreves tilbakeført. Riksrevisjonen har i samsvar med § 17 i Stortingets bevilgningsreglement adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene benyttes etter forutsetningene. Også Kultur- og kirkedepartementet har slik kontrolladgang.

0Endret ved forskrifter 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002), 18 jan 2005 nr. 31, 26 aug 2005 nr. 929 (tidligere § 9), 13 juni 2008 nr. 584 (tidligere § 11).
§ 13.Taushetsplikt

Forvaltningslovens § 13 ff om taushetsplikt gjelder for behandling av saker etter denne forskriften i Medietilsynet.

0Endret ved forskrifter 18 jan 2005 nr. 31, 26 aug 2005 nr. 929 (tidligere § 10), 13 juni 2008 nr. 584 (tidligere § 12).
§ 14.Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet gjelder for ett kalenderår (tilskuddsåret) og opphører fra det tidspunkt avisen slutter å komme ut. Beregning av tilskuddet skjer på grunnlag av oppgaver over gjennomsnittlig netto opplag, antall utgivelsesdager og antall sider produsert på norsk og samisk i året før tilskuddsåret. Normalt skal tilskuddet utbetales kvartalsvis.

0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 929 (tidligere § 11), 13 juni 2008 nr. 584 (tidligere § 13).
§ 15.Nærmere bestemmelser

Medietilsynet fastsetter retningslinjer om fastsettelse av opplag, utgivelseshyppighet og sidetall, utbetaling av tilskudd, hvilke oppgaver avisene skal sende inn, attestasjon og kontroll av skjemaer og om regnskapsføring.

0Endret ved forskrifter 18 jan 2005 nr. 31, 26 aug 2005 nr. 929 (tidligere § 12), 13 juni 2008 nr. 584 (tidligere § 14).
§ 16.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder for behandling av søknader om tilskudd til samiske aviser fra og med 1997. Retningslinjer for tilskudd til språkutvikling i samiske publikasjoner og aviser, fastsatt av Familie- og forbrukerdepartementet 10. juli 1986, oppheves.

0Endret ved forskrifter 26 aug 2005 nr. 929 (tidligere § 13), 13 juni 2008 nr. 584 (tidligere § 15).