Forskrift om forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter

DatoFOR-1997-03-25-260
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 629
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2015-10-15-1203 fra 01.07.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§8-21, LOV-1997-02-28-19-§23-6
Kunngjort
KorttittelForskrift om sykepengeforsikring, småbedrifter

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 25. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 8-21 femte ledd og § 23-6 bokstav a.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2000 nr. 1325, 15 mars 2001 nr. 249, 30 juni 2006 nr. 790, 30 aug 2006 nr. 1010, 25 feb 2015 nr. 162, 15 okt 2015 nr. 1203.

§ 1.Forsikringsvilkår - premie og premiegrunnlag

Forsikringen gjelder fra og med begynnelsen av kvartalet etter at søknad om opptak i forsikringsordningen er mottatt av Arbeids- og velferdsetaten. Forsikringen gjelder ikke for sykdomstilfeller som er påbegynt før dette tidspunkt.

Arbeidsgiveren skal betale en forsikringspremie, som fastsettes i prosent av de samlede lønnsutbetalinger i det kalenderår som utløper midt i forsikringsåret (premiegrunnlaget). Forsikringsåret løper fra 1. juli til 30. juni. Ved beregningen av de samlede lønnsutbetalinger ses det bort fra lønn til arbeidstakere som er unntatt fra arbeidsgiverens sykepengeansvar etter folketrygdloven § 8-20.

Premien for forsikringsåret innbetales forskuddsvis per kvartal med et foreløpig beløp. Det foretas en avregning for det fjerde kvartalet (aprilkvartalet).

Det foreløpige beløpet beregnes på grunnlag av lønnsutbetalingene i det foregående kalenderåret, regulert med en faktor for forventet lønnsutvikling i det kalenderår som utløper i forsikringsåret.

Dersom arbeidsgiveren ikke har hatt lønnsutbetalinger i det foregående kalenderåret, eller dersom de beregnede lønnsutbetalinger etter fjerde ledd avviker vesentlig fra de forventede lønnsutbetalinger, fastsettes grunnlaget for premien skjønnsmessig.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2001 nr. 249 (i kraft 31 juli 2001), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 25 feb 2015 nr. 162, 15 okt 2015 nr. 1203 (i kraft 1 juli 2016).
§ 2.Premie

Premien fastsettes årlig av Arbeids- og velferdsdirektoratet og kunngjøres i melding til Arbeids- og velferdsetaten.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 3.Forsikringens opphør - premieavregning

Forsikringen opphører

a)ved utgangen av den termin som det er betalt premie for dersom arbeidsgiveren ikke har betalt premie som nevnt i § 1 innen 14 dager etter at Arbeids- og velferdsetaten har sendt skriftlig varsel,
b)fra den dag virksomheten opphører,
c)ved utgangen av det kvartal Arbeids- og velferdsetaten har mottatt oppsigelse av forsikringen,
d)ved utløpet av forsikringsåret dersom de samlede lønnsutgifter i løpet av det foregående kalenderåret overstiger maksimumsbeløpet etter folketrygdloven § 8-21 første ledd, med minst 10 prosent.

Arbeidsgiveren kan ikke bli gjenopptatt i forsikringsordningen før det er gått minst ett år, dersom forsikringen opphører etter første ledd, bokstav a, c og d. Dersom forsikringen opphører etter bokstav c, kan arbeidsgiveren likevel bli gjenopptatt i forsikringsordningen før det er gått ett år dersom særlige grunner tilsier dette.

Når forsikringen opphører beregnes det premie til utgangen av kvartalet.

Dersom forsikringen opphører ved forsikringsårets utløp legges lønnsutbetalingene i det foregående kalenderåret til grunn for den endelige avregningen.

I andre tilfeller regnes den foreløpige betalingen etter § 1 som endelig premie. Dersom arbeidsgiveren kan dokumentere at de faktiske lønnsutbetalinger i løpet av forsikringsåret er mindre enn lønnsutbetalingene som ligger til grunn for den foreløpige betalingen, kan den forskuddspremien som er betalt for meget kreves tilbake dersom den overstiger 100 kroner.

0Endret ved forskrifter 19 des 2000 nr. 1325 (i kraft 1 jan 2001), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 30 aug 2006 nr. 1010.
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.