Forskrift om forsikring for tillegg til sykepenger for frilansere

DatoFOR-1997-03-25-262
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 631
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2015-04-15-377
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§8-39, LOV-1997-02-28-19-§23-6
Kunngjort
KorttittelForskrift om sykepengeforsikring, frilansere

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 25. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 8-39 sjette ledd og § 23-6 bokstav c.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2003 nr. 1612, 30 juni 2006 nr. 790, 15 april 2015 nr. 377.

§ 1.Premie og premiegrunnlag

Forsikringen gjelder fra den dagen Arbeids- og velferdsetaten mottar søknaden, dersom frilanseren betaler forsikringspremien innen 14 dager etter at vedkommende har fått melding om vedtaket.

Premien fastsettes i prosent av forventet pensjonsgivende årsinntekt som frilanser, jf. folketrygdloven § 8-38 femte ledd (premiegrunnlaget). Høyeste premiegrunnlag er seks ganger grunnbeløpet, jf folketrygdloven § 8-10 andre ledd. Forsikringsåret løper fra 1. januar til 31. desember.

Premien beregnes per kalenderuke. Med kalenderuke menes etter disse reglene 1/26 halvår. Premien betales forskuddsvis til Arbeids- og velferdsetaten for minst et halvt år om gangen. Arbeids- og velferdsetaten kan godta at premien betales for en kortere termin, når det foreligger særlige grunner.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 15 april 2015 nr. 377.
§ 2.Endring av premiegrunnlaget

Arbeids- og velferdsetaten skal hvert år etter at skatteligning foreligger, foreta en ny fastsetting av premiegrunnlaget. Endring av premiegrunnlaget skjer med virkning fra 1. januar.

Dersom det i løpet av et inntektsår godtgjøres at frilanserens arbeidssituasjon eller virksomhet er varig endret, slik at den pensjonsgivende årsinntekten fastsatt etter bestemmelsene i folketrygdloven § 8-38 femte ledd, jf 8-35 andre ledd, avviker fra det fastsatte premiegrunnlag, jf § 1, skal grunnlaget endres i samsvar med dette. Premien reguleres fra og med inneværende halvår.

Når grunnbeløpet endres, jf folketrygdloven § 1-4, skal premiegrunnlaget endres fra og med neste forsikringshalvår. Dersom en frilanser blir sykmeldt mellom det tidspunktet grunnbeløpet blir endret og utløpet av forsikringshalvåret, skal forsikringspremien endres fra det tidspunktet grunnbeløpet blir endret.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 3.Premiesatser

Premiesatsene fastsettes årlig av Arbeids- og velferdsdirektoratet og kunngjøres i melding til Arbeids- og velferdsetaten.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 4.Premiefritak

Premie betales ikke for de hele kalenderuker da en frilanser

a)er arbeidsufør på grunn av sykdom uten å ha rett til tilleggssykepenger fra forsikringen, jf. folketrygdloven § 8-39 andre ledd,
b)er sykemeldt i mer enn 16 dager,
c)har mistet retten til sykepenger etter folketrygdloven § 8-54.
0Endret ved forskrift 18 des 2003 nr. 1612.
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.