Forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 andre ledd.

DatoFOR-1997-03-25-263
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 632
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§9-6
Kunngjort
KorttittelForskrift om utvidede omsorgspenger

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 25. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 9-6 sjette ledd.

§ 1.Som kronisk syke eller funksjonshemmede barn i forhold til reglene i folketrygdloven § 9-6 andre ledd, regnes barn som lider av en sykdom eller funksjonshemning som omfattes av nedenstående liste, dersom lidelsen medfører en markert høyere risiko for at foreldrene får fravær fra arbeidet for å ta seg av barnet når det er sykt:
1.Betydelige hjertesykdommer
2.Kreftsykdommer
3.Betydelige hjerneskader (for eksempel cerebral parese, epilepsi, psykisk utviklingshemming, degenerative hjernesykdommer)
4.Betydelige lammelser
5.Muskeldystrofier og annen alvorlig muskelsykdom
6.Diabetes mellitus, Føllings sykdom og andre alvorlige metabolske sykdommer
7.Autisme og andre barnepsykoser
8.Kronisk nyresykdom
9.Residiverende urinveisinfeksjoner
10.Kroniske anemier
11.Kronisk blødersykdom
12.Immundefekter
13.Kronisk leversykdom
14.Leddgikt og andre kroniske revmatiske sykdommer
15.Lupus erythematosus disseminatus
16.Astma og annen kronisk lungesykdom
17.Osteogenesis imperfecta og andre skjelettsykdommer med betydelige funksjonshemninger
18.Blinde og svaksynte barn
19.Døve og sterkt tunghørte barn
20.Cystisk fibrose
21.Ulcerøs kolitt
22.Crohns sykdom
23.Coeliaki i aktiv fase
24.Addisons sykdom
25.Cushings sykdom
26.Alvorlige medfødte misdannelser
27.Andre betydelige kroniske sykdommer og funksjonshemninger enn de som er nevnt ovenfor.
§ 2.Når en arbeidstaker skifter arbeidsplass, kan den nye arbeidsgiveren kreve at arbeidstakeren legger fram erklæring fra tidligere arbeidsgiver(e) om hvor mange dager arbeidstakeren har fått sykepenger under fravær på grunn av barns eller barnepassers sykdom i det kalenderåret ansettelsen finner sted.
§ 3.Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.