Forskrift om frivillig yrkesskadetrygd for elever som ikke er obligatorisk yrkesskadedekket.

DatoFOR-1997-03-25-267
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 642
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2006-06-30-790 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§13-10, LOV-1997-02-28-19-§23-6
Kunngjort
KorttittelForskrift om frivillig yrkesskadetrygd

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 25. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 13-10 femte ledd og § 23-6 bokstav d. Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790.

§ 1.Skoler og kurs med elever som ikke er obligatorisk yrkesskadedekket, kan tegne frivillig yrkesskadetrygd for elevene. Dette gjelder likevel ikke dersom virksomheten overveiende har et annet formål enn alminnelig undervisning eller yrkesopplæring.
§ 2.Søknad fremmes for det felles lokale kontoret i arbeids- og velferdsforvaltningen i kommunen der undervisningen foregår.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 3.Trygden gjelder fra det tidspunktet det felles lokale kontoret mottar søknaden.

Trygden trer bare i kraft dersom premien er betalt innen fire uker etter at skolen/kurset har mottatt melding om at søknaden er innvilget.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 4.Premien utgjør 25 kroner pr. elev som mottar undervisning i løpet av kalenderåret.
§ 5.Skolen/kurset plikter innen 1. februar hvert år å gi det felles lokale kontoret en oppgave over virksomheten og antall elever i foregående kalenderår.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 6.Dersom undervisningen fortsetter inn i et nytt kalenderår, opphører den frivillige yrkesskadetrygden dersom det ikke blir betalt ny premie innen 1. februar.

Det kan bestemmes at trygden skal opphøre hvis skolen/kurset tross påkrav ikke oppfyller sine plikter overfor trygden.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 7.Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.