Forskrift om forsikringsbasert refusjon av trygdeutgifter ved yrkesskade og yrkessykdommer

DatoFOR-1997-03-25-270
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 647
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2010-02-23-236 fra 01.03.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§23-8
Kunngjort
KorttittelForskrift om trygderefusjon ved yrkesskade

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 25. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 23-8 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 13 nov 1997 nr. 1162, 18 mars 1998 nr. 250, 30 juni 2006 nr. 790, 23 feb 2010 nr. 236.

§ 1.Innledning

Ved erstatningsutbetalinger etter lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring, skal forsikringsgiveren yte en forholdsmessig refusjon til folketrygden av trygdens beregnede utgifter til uførepensjon (inkludert særfordel ved alderspensjon), ektefelle- og barnepensjon, grunn- og hjelpestønad samt menerstatning. Sykepenger og arbeidsavklaringspenger inngår i beregningsgrunnlaget i tilfeller det ytes uførepensjon og/eller menerstatning.

Refusjonsordningen skal finansieres gjennom en andel av arbeidsgivernes premie til den lovbestemte yrkesskadeforsikringen.

Refusjon til folketrygden skal beregnes i prosent av forsikringsgiverens erstatningsutbetalinger etter yrkesskadeforsikringsloven. Erstatningsutbetalinger til personer som ikke er medlemmer av folketrygden, se folketrygdloven kapittel 2, omfattes ikke av refusjonsordningen. Tilfeller hvor arbeidsgiver er uforsikret, se yrkesskadeforsikringsloven § 7, holdes likeledes utenfor.

Forsikringsgiveren skal refundere trygdeutgiftene til folketrygden etter reglene i denne forskrift. Forskriften gjelder tilsvarende refusjon fra fylkeskommuner og kommuner som har unnlatt å tegne forsikring etter tillatelse som nevnt i yrkesskadeforsikringsloven § 3 annet ledd, samt refusjon fra Statens Pensjonskasse.

0Endret ved forskrifter 18 mars 1998 nr. 250, 23 feb 2010 nr. 236 (i kraft 1 mars 2010).
§ 2.Fastsettelse av refusjonssats

Kongen fastsetter prosentsatsen som skal benyttes ved refusjonsoppgjøret (refusjonssatsen). En endring i refusjonssatsen må fastsettes senest 1. oktober før det kalenderåret refusjonssatsen skal gjelde for.

Den fastsatte refusjonssatsen for kalenderåret skal anvendes for yrkesskader og yrkessykdommer som blir konstatert i vedkommende kalenderår, jf yrkesskadeforsikringsloven § 5 andre ledd.

§ 3.Oppgjør. Renter m.v.

Forsikringsgiver skal uoppfordret overføre refusjonsbeløpet til Arbeids- og velferdsdirektoratet ved et årlig oppgjør.

Etter avtale mellom Yrkesskadeforsikringsforeningen og Arbeids- og velferdsdirektoratet kan overføringen av refusjonsbeløpene for nærmere angitte forsikringselskap foretas samlet gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen. Overføringsbeløpet forfaller til betaling 1. mars etter oppgjørsåret. Oppgjørsåret følger kalenderåret.

Etter utløpet av oppgjørsåret 1. januar og fram til forfall 1. mars påløper rentetillegg av refusjonsbeløpet, jf § 4, i henhold til dagslånsrenten i Norges Bank. Ved oppgjør før forfall begrenses rentetillegget tilsvarende.

Ved overføring etter forfall 1. mars påløper renter som nevnt i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Reglene i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt gjelder for øvrig tilsvarende for avgifter til folketrygden, jf folketrygdloven § 24-4.

0Endret ved forskrifter 18 mars 1998 nr. 250, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 4.Beregning av refusjonsbeløpet

Refusjonen skal omfatte samtlige refusjonspliktige erstatningsutbetalinger, herunder á konto utbetalinger, fra forsikringsgiver til skadelidte i oppgjørsåret, jf § 1.

Refusjonen gjelder også erstatningsutbetalinger i tilfeller som ikke godkjennes som yrkesskade eller yrkessykdom etter folketrygdloven, jf yrkesskadeforsikringsloven § 11 c. Det skal likevel ikke beregnes refusjon av tilleggserstatning som ytes til personer som ikke har rett til særytelser etter folketrygdloven kapittel 13.

Utbetalte renter til skadelidte fra forsikringsgiver skal ikke være med i beregningsgrunnlaget.

Refusjonen beregnes med den prosentsats som er fastsatt for det kalenderåret yrkesskaden eller yrkessykdommen ble konstatert, jf § 2 tredje ledd.

§ 5.Kontroll m.v.

Forsikringsgivere skal uoppfordret sende bekreftede oppgaver over utbetalte erstatninger i oppgjørsåret til Arbeids- og velferdsdirektoratet innen 1. mars etter oppgjørsåret. Oppgaven skal være bekreftet av den økonomiansvarlige i selskapet.

Oppgaven til Arbeids- og velferdsdirektoratet skal inneholde de opplysninger som er påkrevet for den årlige revurdering av refusjonssatsen. De beregnede refusjonsbeløp skal være fordelt på de enkelte kalenderår der skadetilfellene ble konstatert, jf § 2 tredje ledd.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 6.(Opphevet ved forskrift 13 nov 1997 nr. 1162.)
§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.