Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom.

DatoFOR-1997-03-25-272
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1997 649
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2006-06-30-790 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§25-15
Kunngjort
KorttittelForskrift om statistikk over sykefravær

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 25. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 25-15 første ledd. Endret ved forskrifter 19 nov 2001 nr. 1299, 26 feb 2002 nr. 201, 30 juni 2006 nr. 790.

§ 1.Arbeidsgivers plikt til å føre statistikk

Arbeidsgiveren plikter å føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom etter nedenstående bestemmelser, jf folketrygdloven § 25-2 første ledd.

§ 2.Formålet med sykefraværsstatistikken

Formålet med føring av sykefraværsstatistikk er å sette søkelyset på sykefraværet på arbeidsplassen. Sykefraværsstatistikken skal bidra til at arbeidsgiveren og arbeidstakeren i samarbeid kan iverksette og evaluere tiltak for å redusere sykefraværet.

§ 3.Hvem skal omfattes av registreringen

Det skal føres statistikk for alle som har opparbeidet rett til lønn under sykdom.

0Endret ved forskrift 26 feb 2002 nr. 201.
§ 4.Opplysninger som skal registreres

Følgende opplysninger skal registreres:

a)Mulige dagsverk fordelt etter kjønn i registreringsperioden.
b)Antall fraværstilfeller ved egen sykdom eller barns sykdom, fordelt etter kjønn.
c)Antall fraværsdager i det enkelte fraværstilfellet skal registreres etter fraværets varighet:
-inntil tre dager (vanligvis egenmelding),
-fire dager til og med 16 dager (arbeidsgiverperioden) og
-mer enn 16 dager (fravær utover arbeidsgiverperioden og maks inntil 52 uker).

Langtidsfravær over åtte uker bør spesifiseres særskilt. Ved deltidsstilling multipliseres antall sykedager med brøken eller prosentsatsen for stillingen.

Feriedager regnes ikke med i mulige dagsverk. Sykefravær under ferieavvikling der det ikke skal ytes sykepenger fra arbeidsgiver eller trygden skal ikke tas med.

0Endret ved forskrifter 19 nov 2001 nr. 1299, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006).
§ 5.Registreringsperiode

En registreringsperiode er ett kvartal. Statistikken bør tidligst settes opp den 15. i måneden etter utløpet av kvartalet. På grunnlag av kvartalsstatistikk utarbeides årsstatistikk.

§ 6.Hvem kan kreve innsyn i sykefraværsstatistikken

Arbeidstilsynet kan kreve at sykefraværsstatistikken fremlegges i forbindelse med sitt tilsyns- og miljøarbeid i virksomheten. Videre kan Arbeids- og velferdsetaten kreve innsyn i virksomhetens sykefraværsstatistikk.

Sykefraværsstatistikken skal for øvrig brukes på arbeidsplassen.

Dersom arbeidsgiverorganisasjoner ønsker å utarbeide sykefraværsstatistikk på sitt område, bør statistikken rapporteres til dem etter nærmere avtale.

0Endret ved forskrifter 26 feb 2002 nr. 201, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 7.Sanksjoner

En arbeidsgiver som ikke etterkommer plikten til å føre statistikk etter denne forskriften, kan ilegges tvangsmulkt, jf. folketrygdloven § 25-3 femte ledd.

0Endret ved forskrift 26 feb 2002 nr. 201.
§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.