Forskrift om mellombels område med forbod mot oppankring og fiske på Njordfeltet.

DatoFOR-1997-04-11-277
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 652
Ikrafttredelse15.04.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§47, LOV-1985-03-22-11-§57, FOR-1987-10-09-810-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om oppankringsforbod, Njord

Fastsett ved kgl.res. 11. april 1997 med heimel i forskrift av 9. oktober 1987 nr. 810 om sikkerhetssoner m.v. § 9 første ledd. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Forskriften skal gjelda for forankringssystemet til høvesvis produksjonsplattforma og lagerinnretninga på Njordfeltet. Utstrekninga av området framgår av vedlagde koordinater. 
UTMGeografisk
YtterpunkterNordØstNordØst
17.129.260411.94064°16' 35,35''7°10' 53,56''
27.129.550412.24064°16' 44,99''7°11' 15,23''
37.129.980414.90064°17' 01,29''7°14' 32,00''
47.129.710415.80064°16' 53,37''7°15' 39,43''
57.129.040416.24064°16' 32,12''7°16' 13,49''
67.128.330416.22064°16' 09,18''7°16' 13,44''
77.127.830415.72064°15' 52,59''7°15' 37,31''
87.127.650414.94064°15' 46,09''7°14' 39,75''
97.127.630412.24064°15' 43,00''7°11' 19,30''
107.127.980411.88064°15' 53,97''7°10' 57,82''

UTM koordinater. UTM sone 32, SM 9° Ø - ED50.

§ 2.Innanfor området som er angitt i § 1 skal det være forbod mot all ugrunna oppankring, samt fiske med bunnreiskap som bunntrål og snurrevad.
§ 3.Forsettleg eller uaktsam brot av denne forskriften straffast etter lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 66, jf forskrift om sikkerhetssoner § 15.
§ 4.Forskriften trer i kraft 15. april 1997, og opphører når departementet bestemmer.