Forskrift om unntak fra medlemskap i folketrygden for person som er omfattet av eller mottar ytelser etter utenlandsk trygdelovgivning mv og vedkommendes familiemedlemmer

DatoFOR-1997-04-15-314
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 677
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2009-11-30-1416 fra 01.01.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§2-13
Kunngjort
KorttittelForskr. om unntak fra medlemskap i folketrygden

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 15. april 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 2-13 andre ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 790, 30 nov 2009 nr. 1416.

§ 1.Obligatorisk unntak
1.Personer som ikke er norske statsborgere, og som går inn under bestemmelsene i EØS-avtalens Vedlegg VIII, pkt 6-8 (Rådsdirektiv 90/364/EØF, Rådsdirektiv 90/365/EØF og Rådsdirektiv 93/96/EØF om oppholdsrett), skal ikke være medlemmer av folketrygden selv om de er bosatt i riket. Det samme gjelder familiemedlemmer til slike personer, og familiemedlemmer av personer som etter bestemmelser i avtaler inngått med hjemmel i folketrygdloven § 1-3, er unntatt fra norsk trygd.

Personer som omfattes av første ledd, skal likevel være med i folketrygden i tidsrom da de har inntekt som er pensjonsgivende i folketrygden. Som personer omfattet av første ledd første punktum («oppholdsdirektivpersoner») skal regnes personer som omfattes av personkretsen etter de direktiver som er omhandlet i nevnte bestemmelse, og som bosetter seg i Norge uten å utøve ervervsvirksomhet eller oppebære pensjon fra folketrygden under oppholdet i Norge. Dette gjelder også nordiske statsborgere, som er fritatt for krav om oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 5 andre ledd.

2.For personer som nevnt i folketrygdloven § 2-13 første ledd skal spørsmålet om vedkommende skal unntas fra dekning etter lovens pensjonskapitler, avgjøres på grunnlag av en sammenlikning mellom vedkommendes utenlandske pensjonsytelser og full minstepensjon i folketrygden for enslig pensjonist på det tidspunktet oppholdet i Norge tar til. Denne avgjørelsen skal gjelde under hele oppholdet, med mindre en vesentlig underregulering av den utenlandske ytelsen sammenliknet med reguleringen av folketrygdens pensjonsytelser gjør det rimelig å ta vedkommende opp i folketrygdens pensjonsdel. Vesentlig underregulering som nevnt i foregående punktum skal bare anses å foreligge når den utenlandske ytelsen i minst tre sammenhengende kalenderår har ligget under 85 prosent av minstepensjon for enslige for de samme år. Den gjennomsnittlige ytelsen for det enkelte kalenderår legges til grunn.
3.Personer som ikke er skattepliktige til Norge etter de ordinære skattelover eller etter skatteavtaler, skal uten hensyn til bestemmelsen i folketrygdloven § 2-2 være unntatt fra folketrygden når arbeidet i riket ikke skal vare utover tre måneder. Det er et vilkår for unntak at vedkommende er sikret tilfredsstillende dekning under oppholdet i riket. Som tilfredsstillende regnes enhver dekning som er bindende under oppholdstiden i Norge og som gir rett til natural- og kontantytelser ved sykdom fra trygdeordning, arbeidsgiver eller forsikring og rett til ytelser ved yrkesskade fra trygdeordning eller forsikring.
0Endret ved forskrift 30 nov 2009 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2010).
§ 2.Unntak etter individuell søknad

Den som tar opphold i riket og tar arbeid i annens tjeneste her, kan unntas fra folketrygden i inntil 12 måneder, såfremt vedkommende søker om det og godtgjør at han er trygdedekket etter utenlandsk lov. Dersom vedkommendes trygdedekning etter utenlandsk lov ikke omfatter stønad ved sykdom mv som noenlunde svarer til stønad etter folketrygdloven kapitlene 5, 8 og 9, kan vedkommende bli unntatt fra folketrygden for så vidt gjelder dekning for andre ytelser.

§ 3.Unntak i særlige tilfelle

Etter søknad kan Arbeids- og velferdsdirektoratet i særlige tilfelle samtykke i at andre personer enn de som er nevnt i § 2, skal være unntatt fra folketrygden. Slikt samtykke kan bare gis dersom det godtgjøres at vedkommende selv, ektefelle og barn under 18 år er tilfredsstillende trygdedekket etter utenlandsk lov og at unntak fra folketrygden vil være nødvendig for å unngå dobbelt medlemskap. Bestemmelsen i § 2 andre punktum gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 4.Forsørgede familiemedlemmer

Unntak fra medlemskap etter §§ 2 og 3 i forskriften her skal også omfatte ektefelle og barn under 18 år som forsørges av vedkommende.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997 og gjelder for tilfelle der oppholdet i Norge tok til tidligst 1. februar 1994.