Forskrift om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen

DatoFOR-1997-04-15-318
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1997 680
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2015-06-29-810 fra 01.07.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§10-7, LOV-1997-02-28-19-§25-15
Kunngjort
KorttittelForskrift om stønad til hjelpemidler mv

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 15. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 10-7 og § 25-15.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 juni 1999 nr. 693, 19 des 2000 nr. 1324, 31 mai 2001 nr. 543, 3 jan 2002 nr. 7, 29 mai 2002 nr. 491, 7 nov 2002 nr. 1228, 19 nov 2002 nr. 1316, 12 des 2002 nr. 1489, 8 okt 2004 nr. 1395, 3 aug 2005 nr. 843, 3 april 2006 nr. 382, 30 juni 2006 nr. 790, 22 juni 2007 nr. 689, 19 des 2007 nr. 1542, 17 okt 2012 nr. 977, 29 juni 2015 nr. 810.

§ 1.Personkrets og formål

Denne forskriften omfatter medlemmer som fyller vilkårene i

-folketrygdloven § 10-5 Stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og/eller
-folketrygdloven § 10-6 Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet.

Stønad etter folketrygdloven § 10-5 gis i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for at medlemmet skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid. Det skal legges særlig vekt på at vedkommende skal kunne beholde sitt tidligere arbeid og at helsen bevares best mulig.

Stønad etter folketrygdloven § 10-6 gis i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at medlemmet skal kunne bli pleiet i hjemmet.

§ 2.Hjelpemidler, jf folketrygdloven § 10-7 første ledd bokstav a

Det kan gis stønad i form av hjelpemidler for at medlemmet skal kunne få eller beholde høvelig arbeid eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening, jf folketrygdloven § 10-5.

Det kan gis stønad i form av hjelpemidler til bruk i dagliglivet og til bruk i barnehagen, grunnskolen, den videregående skolen, og til bruk i lærlingeordningen, jf folketrygdloven § 10-6.

Til et medlem under 26 år kan det gis stønad til hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering for å opprettholde eller bedre funksjonsevnen. Til et slikt medlem kan det også gis stønad til spesial- eller ekstrautstyr i forbindelse med leke- og sportsaktiviteter. Det gis likevel ikke stønad til vanlige leker, vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr.

Stønad til datatekniske hjelpemidler gis etter særlige retningslinjer fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Stønad til hjelpemidler for å kompensere for nedsatt synsevne og dekning av utgifter ved formidling av disse gis etter retningslinjer fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Det gis ikke stønad til hvitevarer, brunevarer og alminnelig kjøkkenutstyr. Til medlem som får stønad etter tredje ledd kan det likevel gis stønad til brunevarer.

Til et medlem som fyller vilkårene for å få innvilget trappeheis og/eller løfteplattform etter folketrygdloven § 10-6 kan det utbetales tilskudd til boligtilpasning. Tilskuddet skal benyttes til å tilrettelegge boligen på ett plan. Det er en forutsetning at trappeheisen og/eller løfteplattformen ikke installeres. Nærmere retningslinjer gis av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hjelpemidler lånes ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og skal leveres tilbake når det ikke lenger er i bruk. Arbeids- og velferdsdirektoratet gir retningslinjer om stønad i form av tilskott til visse hjelpemidler.

Det gis ikke stønad til utredning, utprøving og opplæring i bruk av hjelpemidler. Stønad til nødvendig opplæring i hvordan hjelpemidlet fungerer kan likevel gis av folketrygden dersom opplæringen må gis av spesielt kompetent personell som det ikke kan forventes at kommunen eller fylkeskommunen har.

Til medlem som er gitt spesielt teknisk avansert hjelpemiddel etter § 10-5, kan det i tillegg til ytelser etter syvende ledd gis dekning av ekstrautgifter til spesiell oppfølging og opplæring for at medlemmet skal kunne ta i bruk og utnytte hjelpemiddelet. Det forutsettes at funksjonsfriske arbeidstakere i bedriften ikke har behov for tilsvarende opplæring og at bedriften ikke innehar kompetansen til å gi slik opplæring. Stønad kan gis med inntil 30 timer.

Utgifter til reparasjon dekkes av folketrygden. Stønad til drift av hjelpemidler gis etter folketrygdloven § 6-3 første ledd bokstav a.

0Endret ved forskrifter 19 des 2000 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2001), 31 mai 2001 nr. 543, 12 des 2002 nr. 1489 (i kraft 1 jan 2003), 3 aug 2005 nr. 843, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 19 des 2007 nr. 1542, 29 juni 2015 nr. 810 (i kraft 1 juli 2015).
§ 3.Grunnmønster til søm av klær, jf folketrygdloven § 10-7 første ledd bokstav c

Til et medlem som har sterkt avvikende kroppsform og som derfor ikke kan bruke konfeksjonssydde klær, kan det gis stønad til anskaffelse og endring av grunnmønster for søm av klær.

Stønad gis etter satser fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Grunnmønsteret må utarbeides av personell som er spesialutdannet på fagområdet.

Til et medlem som fyller vilkårene for stønad til grunnmønster, kan det også gis stønad til dokumenterte utgifter til søm av klær etter grunnmønster. Stønaden begrenses pr. kalenderår til en andel av det grunnbeløpet som gjelder pr. 1. januar samme år. Medlem som må få alt tøy spesialsydd gis en kompensasjon på 1/5 G. Til medlem som kun har behov for spesialsydde bukser/skjørt eller spesialsøm til overkropp kompenseres 1/10 G.

0Endret ved forskrifter 7 nov 2002 nr. 1228, 19 nov 2002 nr. 1316, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 4.Førerhund, jf folketrygdloven § 10-7 første ledd bokstav d

Til et medlem som mangler synsevne eller har så dårlig syn at vedkommende ikke kan rettlede seg ved hjelp av synet, kan det gis stønad til anskaffelse av førerhund.

Stønad i forbindelse med utredning, utprøving og opplæring i bruk av førerhund gis etter regler og takster fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Stønad gis bare for førerhund som leveres etter inngått leveringsavtale mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og godkjent førerhundskole.

Stønad til underhold av førerhund gis etter folketrygdloven § 6-3 første ledd bokstav c.

0Endret ved forskrifter 9 juni 1999 nr. 693 med virkning fra 1 januar 1999, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 5.Ombygging av maskiner, jf folketrygdloven § 10-7 andre ledd

Ombygging av maskiner og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen skal skje i samråd med hjelpemiddelsentralen.

Bestemmelsene i § 2 sjette, sjuende og åttende ledd gjelder tilsvarende for stønad til ytelser etter denne paragrafen.

§ 6.Opplæringstiltak, jf folketrygdloven § 10-7 tredje ledd

Det kan gis stønad til opplæring ved tilpassingskurs for hørselshemmede, synshemmede og døvblinde. Tilpassingskursene godkjennes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet med opplæringen skal være å styrke medlemmets evne til å klare seg i dagliglivet eller i arbeidslivet.

Stønad til dekning av utgifter til opphold og opplæring ved tilpassingskurs for hørselshemmede, synshemmede og døvblinde ytes etter takster som fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Det kan gis stønad til opphold ved folkehøgskole dersom oppholdet er nødvendig og hensiktsmessig som et ledd i medlemmets utvikling av personlig selvstendighetsgjøring for å klare dagliglivets gjøremål. Det kan gis tilskott til nødvendige utgifter til opphold og opplæring som overstiger ordinære bo- og oppholdsutgifter ved skolen.

Stønad til dekning av utgifter i forbindelse med reise til og fra kurs eller skole ytes etter § 7 i denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 3 jan 2002 nr. 7, 8 okt 2004 nr. 1395, 22 juni 2007 nr. 689.
§ 7.Reise- og oppholdsutgifter

Til et medlem som får stønad etter folketrygdloven § 10-7 første ledd bokstav a, c og d og andre og tredje ledd, dekkes nødvendige reiseutgifter, oppholdsutgifter og utgifter til ledsager.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan bestemme at den som utfører tjenester i forbindelse med at det gis stønad til grunnmønster eller førerhund, får dekket nødvendige reiseutgifter.

Stønad etter denne bestemmelsen gis etter regler og takster fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

0Endret ved forskrifter 3 april 2006 nr. 382, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 8.Andre bestemmelser

Det kan fastsettes nærmere vilkår og tas forbehold om anvendelse av innvilget stønad.

§ 9.Annen lovgivning

Retten til ytelser etter denne forskriften faller bort i den utstrekning ytelsene kommer inn under ansvarsområdet til annen lovgivning, jf. folketrygdloven § 10-8.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2002 nr. 491, 17 okt 2012 nr. 977.
§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 1997.