Forskrift om stønad til lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte.

DatoFOR-1997-04-15-319
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1997 683
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2006-06-30-790 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§10-7, LOV-1997-02-28-19-§25-15
Kunngjort
KorttittelForskrift om lese- og sekretærhjelp, blinde

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 15. april 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 10-7 sjette ledd og § 25-15 første ledd, jf. § 10-7 første ledd bokstav e. Endret ved forskrifter 6 jan 2000 nr. 10, 14 mai 2001 nr. 498, 29 mai 2002 nr. 493, 12 des 2002 nr. 1490, 5 april 2006 nr. 399, 30 juni 2006 nr. 790.

§ 1.Personkrets, formål og omfang

Denne forskriften omfatter medlemmer som er blinde eller svaksynte og som fyller vilkårene i § 10-5 og/eller § 10-6.

Utgifter til lese- og sekretærhjelp til blinde eller svaksynte kan dekkes for ett eller flere av følgende formål:

a)gjennomføre utdanning, opplæring eller arbeidstrening med sikte på å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid. Det kan også gis stønad til nødvendig hjelp til å søke arbeid etter endt skolegang eller etter avsluttet attføring,
b)fungere i høvelig arbeid,
c)delta i organisasjonsvirksomhet, politisk eller sosialt arbeid,
d)fungere i dagliglivet.

Utgifter etter bokstav a og b dekkes i den utstrekning de er nødvendige.

Utgifter etter bokstav c dekkes for opptil 360 timer pr. år.

Utgifter etter bokstav d dekkes for opptil 20 timer pr. år.

0Endret ved forskrifter 6 jan 2000 nr. 10 (i kraft 1 jan 2000), 12 des 2002 nr. 1490 (i kraft 1 jan 2003), 5 april 2006 nr. 399.
§ 2.Beregning av takster og tid

Stønad til lese- og sekretærhjelp gis etter takster fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Dersom lese- og sekretærhjelpen er ansatt på arbeidsplassen, kan det gis et tilskott til arbeidsgiveren som tilsvarer lese- og sekretærhjelpens ordinære timelønn pluss de sosiale utgiftene forbundet med dette.

Stønaden gis pr. halvtime. Den første påbegynte halvtimen regnes som en halvtime. Tidsbruk ut over den første halvtimen avrundes til nærmeste halvtime.

0Endret ved forskrift 5 april 2006 nr. 399.
§ 3.Reise- og oppholdsutgifter

Det gis et tillegg for nødvendig reise før og etter oppdraget etter takster fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Reisetiden beregnes etter § 2 tredje ledd. Reisetid før og etter oppdraget skal legges sammen.

Det gis ikke tillegg for reise mellom kl 2200 og kl 0600 dersom lese- og sekretærhjelpen har krav på å få losjigodtgjørelse eller bruker soveplass.

Reise- og oppholdsutgifter til nødvendig lese- og sekretærhjelp dekkes etter satsene i Regulativ for reiser innenlands for statens regning.

Ved reiser i utlandet som omfattes av bestemmelsen i § 10-5 dekkes reise- og oppholdsutgifter til nødvendig lese- og sekretærhjelp etter Regulativ for reiser i utlandet for statens regning.

0Endret ved forskrifter 14 mai 2001 nr. 498, 5 april 2006 nr. 399.
§ 4.Oppgjørsform

Arbeidsgiveren eller lese- og sekretærhjelpen plikter å skrive spesifisert regning på en særskilt blankett fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Regningen skal attesteres av medlemmet.

Regningen sendes hjelpemiddelsentralen senest en måned etter at oppdraget er avsluttet. Ved oppdrag av lengre varighet skal regning sendes en gang i måneden.

0Endret ved forskrifter 12 des 2002 nr. 1490 (i kraft 1 jan 2003), 5 april 2006 nr. 399, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 5.Forholdet til annen lovgivning

Retten til ytelser etter denne forskriften faller bort i den utstrekning ytelsene kommer inn under ansvarsområdet til annen lovgivning, jf. folketrygdloven § 10-17 med tilhørende forskrift.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2002 nr. 493, 5 april 2006 nr. 399.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.