Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede

DatoFOR-1997-04-15-320
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1997 684
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2014-12-22-1886 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§10-7, LOV-1997-02-28-19-§22-2, LOV-1997-02-28-19-§25-15
Kunngjort
KorttittelForskrift om tolkehjelp for hørselshemmede

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 15. april 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 10-7 sjette ledd, § 22-2 og § 25-15 første ledd, jf. § 10-7 første ledd bokstav f.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 april 1999 nr. 532, 10 mai 1999 nr. 645, 8 mai 2000 nr. 384, 2 april 2001 nr. 362, 14 mai 2001 nr. 500, 29 mai 2002 nr. 495, 24 juni 2002 nr. 705, 30 april 2003 nr. 551, 2 juli 2003 nr. 893, 9 des 2003 nr. 1462, 30 juni 2006 nr. 790, 4 jan 2008 nr. 24, 19 des 2013 nr. 1645, 20 feb 2014 nr. 202, 22 des 2014 nr. 1886.

§ 1.Personkrets, formål og omfang

Denne forskriften omfatter medlemmer som er hørselshemmede og som fyller vilkårene i folketrygdlovens § 10-5 og/eller § 10-6.

En hørselshemmet er en person som er døv eller har så sterkt nedsatt hørsel at vedkommende ikke er i stand til å føre en samtale ved hjelp av et egnet hjelpemiddel.

Utgifter til tolkehjelp, herunder skrivetolking, kan dekkes for at den hørselshemmede skal kunne

a)fungere i dagliglivet,
b)fungere i høvelig arbeid,
c)gjennomføre opplæring for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet,
d)gjennomføre utdanning, opplæring eller arbeidstrening med sikte på å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid,
e)motta helsetjenester som omfattes av folketrygdloven kapittel 5 og poliklinisk undersøkelse og behandling gitt av helseforetak.

Utgifter dekkes i den utstrekning de er nødvendige.

Når det gjelder tolkehjelp til å fungere i høvelig arbeid gjøres det unntak for de brukere som inngår i ordningen tolk på arbeidsplass. Brukere kan med skriftlig fullmakt overføre sin individuelle rett til tolkehjelp etter bokstav b til arbeidsgiver mot at det ansettes tolk på arbeidsplassen. Det er fastsatt en beregningsnøkkel for bruk av stønad til tolkehjelp i disse tilfellene. I disse tilfellene vil også bestemmelsene i § 2 og § 3 i denne forskrift falle bort. Brukere som ikke ønsker å overføre tolketimer til arbeidsgiver må selv bestille tolk ved hjelpemiddelsentralen.

Når det gjelder tolkehjelp etter bokstav b og d må bevitnelsen/regningen fra tolken eller tolkens arbeidsgiver være attestert av brukerens arbeidsgiver.

Når det gjelder tolkehjelp etter bokstav e må bevitnelsen fra tolken være attestert av ansvarlig behandler.

0Endret ved forskrifter 22 april 1999 nr. 532, 10 mai 1999 nr. 645, 8 mai 2000 nr. 384 (i kraft 1 juli 2000), 2 april 2001 nr. 362 (i kraft 1 april 2001), 24 juni 2002 nr. 705 (i kraft 1 juli 2002), 2 juli 2003 nr. 893 (i kraft 1 juli 2003), 9 des 2003 nr. 1462, 22 des 2014 nr. 1886 (i kraft 1 jan 2015).
§ 2.Beregning av takster og tid

Stønad til tolkehjelp for hørselshemmede gis etter takster fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet.

Den første påbegynte timen regnes som en time. Stønad til tidsbruk ut over den første timen gis etter retningslinjer fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Det gis et tillegg på 25 prosent for oppdrag som utføres etter kl 1700 (etter kl 1400 dagen før søn- og helligdager) og før kl 0800 den påfølgende arbeidsdagen.

0Endret ved forskrifter 4 jan 2008 nr. 24, 19 des 2013 nr. 1645 (i kraft 1 jan 2014), 20 feb 2014 nr. 202.
§ 3.Reise- og oppholdsutgifter

Det gis et tillegg til tolken for nødvendig reise før og etter oppdraget. Reisetiden beregnes etter § 2 andre ledd. Reisetid før og etter oppdraget skal legges sammen.

Taksten for tillegget skal være 60 prosent av den ordinære taksten etter § 2 første ledd.

Det gis ikke tillegg for reise mellom kl 2200 og kl 0600 dersom tolken har krav på å få losjigodtgjørelse eller bruker soveplass.

Reise- og oppholdsutgifter til nødvendig tolkehjelp dekkes etter satsene i Regulativ for reiser innenlands for statens regning.

Ved reiser i utlandet som omfattes av bestemmelsene i § 10-5 og for barn under 18 år etter § 10-6, dekkes reise- og oppholdsutgifter til nødvendig tolkehjelp etter Regulativ for reiser i utlandet for statens regning.

0Endret ved forskrifter 14 mai 2001 nr. 500, 30 april 2003 nr. 551.
§ 4.Oppgjørsform

Dersom tolken ikke er ansatt i en hjelpemiddelsentral, eller er ansatt i ordningen tolk på arbeidsplass, utbetales stønaden direkte til tolken eller tolkens arbeidsgiver.

Tolken eller tolkens arbeidsgiver plikter å skrive spesifisert regning på en særskilt blankett fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Dersom arbeidsgiver har ansatt tolk i henhold til § 1 femte ledd, skal hjelpemiddelsentralen i det fylket der arbeidsstedet ligger foreta forskuddsbetaling til arbeidsgiver. Betalingen kan være kvartalvis, halvårig eller årlig i henhold til antall brukere som har gitt sin fullmakt. Det skal ikke gis forskuddsutbetalinger for kortere tidsrom enn et kvartal, og ikke for lengere tidsrom enn ett år. Hjelpemiddelsentralen som forestår utbetalingene til arbeidsgiver plikter å gi melding om utbetalingen til brukers hjemfylke.

Stønad gis bare for oppdrag utført av tolker som er godkjent av det departementet som til enhver tid har ansvaret for utdanning og godkjenning, eller av den som har fått myndighet til det av vedkommende departement.

0Endret ved forskrifter 22 april 1999 nr. 532, 2 april 2001 nr. 362 (i kraft 1 april 2001), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 5.Forholdet til annen lovgivning

Retten til ytelser etter denne forskriften faller bort i den utstrekning ytelsene kommer inn under ansvarsområdet til annen lovgivning, jf. folketrygdloven § 10-17 med tilhørende forskrifter.

0Endret ved forskrift 29 mai 2002 nr. 495.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.