Forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde

DatoFOR-1997-04-15-321
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1997 686
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2016-12-22-1872 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§10-6, LOV-1997-02-28-19-§10-7, LOV-1997-02-28-19-§10-8, LOV-1997-02-28-19-§25-15
Kunngjort
KorttittelForskrift om tolke- og ledsagerhjelp, døvblinde

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 15. april 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 10-6, § 10-7 sjette ledd jf. første ledd bokstav g, § 10-8 og § 25-15 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 april 1999 nr. 533, 10 mai 1999 nr. 646, 9 juni 1999 nr. 692, 8 mai 2000 nr. 382, 8 mai 2000 nr. 383, 2 april 2001 nr. 363, 14 mai 2001 nr. 499, 29 mai 2002 nr. 494, 24 juni 2002 nr. 706, 2 juli 2003 nr. 894, 9 des 2003 nr. 1463, 30 juni 2006 nr. 790, 19 des 2013 nr. 1642, 20 feb 2014 nr. 201, 22 des 2016 nr. 1872.

§ 1.Personkrets, formål og omfang

Denne forskriften omfatter medlemmer som er døvblinde og som fyller vilkårene i folketrygdlovens § 10-5 og/eller § 10-6.

Retten til stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde faller bort i den utstrekning retten faller inn under ansvarsområdet i annen lovgivning, jf. folketrygdloven § 10-8. Det skal likevel gis slik stønad uten hensyn til kommunens ansvar for ledsaging.

En døvblind er en person som har en så alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming at evnen til å ferdes ute og evnen til å kommunisere med andre på egen hånd eller ved hjelp av egnede hjelpemidler er vesentlig innskrenket.

Utgifter til tolke- og ledsagerhjelp kan dekkes for at den døvblinde skal kunne

a)fungere i dagliglivet
b)fungere i høvelig arbeid,
c)gjennomføre opplæring for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet etter lov om folketrygd § 10-7 tredje ledd,
d)gjennomføre utdanning, opplæring eller arbeidstrening med sikte på å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid,
e)motta helsetjenester som omfattes av folketrygdloven kapittel 5 og poliklinisk undersøkelse og behandling gitt av helseforetak.

Utgifter dekkes i den utstrekning de er nødvendige.

Stønad etter bokstav a er for denne ordningen utvidet til også å omfatte fritidsaktiviteter.

Når det gjelder tolkehjelp til å fungere i høvelig arbeid gjøres det unntak for de brukere som inngår i ordningen tolk på arbeidsplass. Brukere kan med skriftlig fullmakt overføre sin individuelle rett til tolkehjelp etter bokstav b til arbeidsgiver mot at det ansettes tolk på arbeidsplassen. Det er fastsatt en beregningsnøkkel for bruk av stønad til tolkehjelp i disse tilfellene. I disse tilfellene vil også bestemmelsene i § 2 og § 3 i denne forskrift falle bort. Brukere som ikke ønsker å overføre tolketimer til arbeidsgiver må selv bestille tolk ved hjelpemiddelsentralen.

Når det gjelder tolkehjelp etter bokstav b og d må bevitnelsen/regningen fra tolken eller tolkens arbeidsgiver være attestert av brukerens arbeidsgiver.

Når det gjelder tolkehjelp etter bokstav e må bevitnelsen fra tolken være attestert av ansvarlig behandler.

0Endret ved forskrifter 22 april 1999 nr. 533, 10 mai 1999 nr. 646, 9 juni 1999 nr. 692, 8 mai 2000 nr. 383 (i kraft 1 juli 2000), 2 april 2001 nr. 363 (i kraft 1 april 2001), 24 juni 2002 nr. 706 (i kraft 1 juli 2002), 2 juli 2003 nr. 894 (i kraft 1 juli 2003), 9 des 2003 nr. 1463, 22 des 2016 nr. 1872 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Beregning av takster og tid

Taksten for stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde skal være 125 prosent av den ordinære taksten etter forskrift gitt den 15. april 1997 nr. 320 med hjemmel i folketrygdloven § 10-7 fjerde ledd, jf § 10-7 bokstav f om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede § 2 første ledd.

Den første påbegynte timen regnes som en time. Stønad til tidsbruk ut over den første timen gis etter retningslinjer fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Det gis et tillegg på 25 prosent for oppdrag som utføres etter kl 1700 (etter kl 1400 dagen før søn- og helligdager) og før kl 0800 den påfølgende arbeidsdagen.

0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2014), 20 feb 2014 nr. 201.
§ 3.Reise- og oppholdsutgifter

Det gis et tillegg til tolken for nødvendig reise før og etter oppdraget. Reisetiden beregnes etter § 2 andre ledd. Reisetid før og etter oppdraget skal legges sammen.

Taksten for tillegget skal være 60 prosent av den ordinære taksten etter forskrift gitt den 15. april 1997 nr. 320 med hjemmel i folketrygdloven § 10-7 fjerde ledd, jf § 10-7 første ledd bokstav f om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede § 2 første ledd.

Det gis ikke tillegg for reise mellom kl 2200 og kl 0600 dersom tolken har krav på å få losjigodtgjørelse eller bruker soveplass.

Reise- og oppholdsutgifter til nødvendig tolke- og ledsagerhjelp dekkes etter satsene i Regulativ for reiser innenlands for statens regning.

Ved feriereise i utlandet dekkes utgiftene til nødvendig tolke- og ledsagerhjelp utover en tolk/ledsager. Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter satsene i regulativ for reiser i utlandet for statens regning.

Ved reiser i utlandet som omfattes av bestemmelsen i § 10-5 dekkes reise- og oppholdsutgifter til nødvendig tolke- og ledsagerhjelp etter Regulativ for reiser i utlandet for statens regning.

0Endret ved forskrifter 8 mai 2000 nr. 382, 14 mai 2001 nr. 499.
§ 4.Oppgjørsform

Dersom tolken ikke er ansatt i en hjelpemiddelsentral, eller er ansatt i ordningen tolk på arbeidsplass, utbetales stønaden direkte til tolken eller tolkens arbeidsgiver.

Tolken eller tolkens arbeidsgiver plikter å skrive spesifisert regning på en særskilt blankett fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Dersom arbeidsgiver har ansatt tolk i henhold til § 1 femte ledd, skal hjelpemiddelsentralen i det fylket der arbeidsstedet ligger foreta forskuddsbetaling til arbeidsgiver. Betalingen kan være kvartalvis, halvårig eller årlig i henhold til antall brukere som har gitt sin fullmakt. Det skal ikke gis forskuddsutbetalinger for kortere tidsrom enn et kvartal, og ikke for lengere tidsrom enn ett år. Hjelpemiddelsentralen som forestår utbetalingene til arbeidsgiver plikter å gi melding om utbetalingen til brukers hjemfylke.

Stønad gis bare for oppdrag utført av en tolk som er godkjent av det departementet som til enhver tid har ansvaret for utdanning og godkjenning, eller av den som har fått myndighet til det av vedkommende departement.

0Endret ved forskrifter 22 april 1999 nr. 533, 2 april 2001 nr. 363 (i kraft 1 april 2001), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 5.Forholdet til annen lovgivning

Retten til ytelser etter denne forskriften faller bort i den utstrekning ytelsene kommer inn under ansvarsområdet til annen lovgivning, jf. folketrygdloven § 10-17 med tilhørende forskrifter.

0Endret ved forskrift 29 mai 2002 nr. 494.
§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.