Forskrift om faglig utvalg for førerhundspørsmål.

DatoFOR-1997-04-15-322
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 687
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2014-12-22-1895
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-06-16-20-§12
Kunngjort
Rettet28.01.2008 (hjemmel)
KorttittelForskr. om faglig utvalg for førerhundspørsmål

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 15. april 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 20-8.
Tilføyd hjemmel: Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) § 12.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 jan 2002 nr. 7, 7 feb 2003 nr. 127, 30 juni 2006 nr. 790, 30 aug 2006 nr. 1010, 6 april 2010 nr. 675, 22 des 2014 nr. 1895.
Rettelser: 28.01.2008 (hjemmel).

§ 1.Formål

Det faglige utvalget for førerhundspørsmål (førerhundutvalget) har til formål å sikre de synshemmede førerhunder av god kvalitet. Utvalget skal bistå førerhundskolene i opplæring av førerhunder og skal være et rådgivende organ for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med anskaffelse og formidling av førerhund og krav om stønad til kjøp av førerhund.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 6 april 2010 nr. 675.
§ 2.Oppnevning m.v.

Førerhundutvalget skal bestå av fire medlemmer (med personlige varamedlemmer) som oppnevnes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet utpeker førerhundutvalgets leder.

Ett av førerhundutvalgets medlemmer skal være førerhundbruker og være representant for brukergruppen. Brukerorganisasjoner kan fremme forslag om brukerrepresentant og varamedlem overfor Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet gir nærmere retningslinjer om hvilke brukerorganisasjoner som kan fremme forslag om brukerrepresentant og varamedlem.

0Endret ved forskrifter 3 jan 2002 nr. 7, 7 feb 2003 nr. 127, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 22 des 2014 nr. 1895.
§ 3.Kyndighet

I førerhundutvalget skal det være kyndighet i

-Kynologi
-Bruker av tjenestehunder/førerhunder
-Mobilitet/orienteringsfaget for synshemmede.
0Endret ved forskrifter 3 jan 2002 nr. 7, 7 feb 2003 nr. 127, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 22 des 2014 nr. 1895.
§ 4.Rådgivere for førerhundutvalget

Som rådgivere for førerhundutvalget oppnevner Arbeids- og velferdsdirektoratet en representant (med varamedlem) fra hver av de førerhundskoler som Arbeids- og velferdsdirektoratet har inngått pris- og leveringsavtale med.

Førerhundskolene har rett til å foreslå rådgivere og varamedlemmer. Rådgiverne oppnevnes for kontraktsperioden.

0Endret ved forskrifter 3 jan 2002 nr. 7, 7 feb 2003 nr. 127, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 22 des 2014 nr. 1895.
§ 5.Førerhundutvalgets oppgaver overfor førerhundskolene

Førerhundskolene kan rådføre seg med førerhundutvalget i spørsmål om produksjon m.v. av førerhunder, mål for opplæring og organisering av tilsyn med hunder som er i bruk. Førerhundutvalget kan også selv ta opp slike saker.

Medlemmer av førerhundutvalget kan uanmeldt besiktige alle anlegg og lokaliteter som benyttes i førerhundarbeidet.

§ 6.Førerhundutvalgets oppgaver overfor Arbeids- og velferdsetaten

Førerhundutvalgets medlemmer kan benyttes som rådgivere for Arbeids- og velferdsetaten bl.a. i forbindelse med anskaffelse og formidling av førerhunder.

Førerhundutvalget skal vurdere de faglige forutsetninger for stønad til førerhund, jf §§ 7, 8, 9 og 10. Vurderingen skal bygge på

-prøve av hunder for eventuell samtrening med bruker,
-prøve av bruker for eventuell samtrening med førerhund,
-prøve av bruker og hund (ekvipasjen) etter gjennomført samtrening,
-prøve av hund i arbeid med bruker når det søkes om skifte av hund under 10 år på grunn av forhold som ikke gjelder hundens helsetilstand, jf § 10.
0Endret ved forskrifter 30 aug 2006 nr. 1010, 6 april 2010 nr. 675.
§ 7.Godkjenning av hunder

Førerhundutvalget skal vurdere om ferdigtrenede hunder er kvalifisert for samtrening med bruker og i tilfelle godkjenne hver enkelt hund.

Under prøven kan hunden føres av sin trener. Føreren skal under føringen være avskåret fra å nytte sitt eget syn. Om mulig skal prøven foretas under varierende trafikkforhold, herunder også slike forhold som hunden forventes å ville møte i sitt senere arbeid. En hund som framstilles for prøve for tredje gang uten å oppnå godkjenning, vrakes.

En hund som tidligere har gjort tjeneste som førerhund og som etter retrening skal tildeles en ny bruker, må godkjennes for samtrening på samme måte som en ny hund.

Prøvene avlegges for to av førerhundutvalgets medlemmer som må være kyndige i kynologi og/eller bruk av tjenestehund/førerhund. Godkjenningsdommerne avgir forslag til innstilling overfor førerhundutvalget om en hund skal godkjennes for samtrening eller ikke.

§ 8.Godkjenning av førerhundkandidater

Bruker som søker om stønad til dekning av utgifter til førerhund må gjennomgå et forkurs. Under dette kurset gis det en orientering om hundehold, fordeler og ulemper ved bruk av førerhund etc. Videre foretas det prøver/vurderinger for å avklare om kandidaten kan anses skikket til å ha førerhund og om anskaffelse av førerhund kan anses nødvendig og hensiktsmessig.

Førerhundutvalgets brukerrepresentant bør være til stede under forkurset og gi råd og veiledning til deltakerne.

Førerhundutvalget kan dispensere fra vilkåret om å gjennomgå forkurs hvis den synshemmede har hatt førerhund før, og det godtgjøres at vedkommende fortsatt kan bruke førerhund og fyller de medisinske vilkårene for stønad. Dispensasjon kan likevel ikke gis til kandidater som søker om gjenanskaffelse av førerhund etter fylte 70 år.

Prøvene avlegges for to av førerhundutvalgets medlemmer som er kyndige i bruk av tjeneste- eller førerhund og i mobilitet/orienteringsfaget. Det ene medlemmet bør være brukerrepresentanten. De to utvalgsmedlemmene avgir innstilling overfor førerhundutvalget om en kandidat skal godkjennes for samtrening eller ikke.

Førerhundutvalget skal snarest mulig underrette Arbeids- og velferdsetaten om sin innstilling i den enkelte sak.

0Endret ved forskrifter 30 aug 2006 nr. 1010, 22 des 2014 nr. 1895.
§ 9.Godkjenning av ekvipasjen

En godkjent bruker må gjennomgå et samtreningskurs med hund på førerhundskolen. Mot slutten av kurset avlegges en prøve hvor brukeren og hund skal vise om de mestrer de nødvendige ferdigheter og om samarbeidet mellom hund og bruker fungerer.

Brukeren skal kunne gå alene med hunden uten påvirkning av en trener.

Etter avlagt og bestått prøve, avsluttes treningen med et oppfølgingskurs på brukerens hjemsted.

I særlige tilfeller kan Arbeids- og velferdsetaten etter tilråding fra førerhundutvalget samtykke i at hele samtreningen foregår på brukerens hjemsted.

Prøve av ekvipasjen avlegges for to av førerhundutvalgets medlemmer som må være kyndige i kynologi/bruk av tjeneste- eller førerhund og i mobilitet/orienteringsfaget. Førerhundutvalget kan samtykke i at godkjenningsprøven finner sted på brukerens hjemsted når særlige grunner tilsier det. Godkjenningsdommerne avgir innstilling overfor førerhundutvalget. Etter at samtrening er avsluttet og ekvipasjen er prøvet, avgir førerhundutvalget en innstilling til Arbeids- og velferdsetaten.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 22 des 2014 nr. 1895.
§ 10.Bytte av hund under 10 år

Dersom hunden er under 10 år og det på grunn av spesielle forhold (som ikke gjelder hundens helsetilstand) søkes om ny førerhund, skal førerhundutvalget foreta en prøve av hunden sammen med brukeren.

Førerhundutvalget avgir deretter en innstilling til Arbeids- og velferdsetaten.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 11.Ugildhet og taushetsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om ugildhet og folketrygdlovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder tilsvarende for førerhundutvalgets medlemmer.

§ 12.Innstilling, stemmelikhet og begrunnelse

Førerhundutvalget avgir sine innstillinger til Arbeids- og velferdsetaten etter avstemming.

Hvis det foreligger stemmelikhet i førerhundutvalget er lederens stemme avgjørende.

Førerhundutvalget må i sine innstillinger til Arbeids- og velferdsetaten gi en kort begrunnelse for sitt standpunkt med opplysning om hvilke faktiske forhold som er lagt til grunn.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 13.Sekretariat for førerhundutvalget. Kontaktperson

Arbeids- og velferdsdirektoratet fungerer som sekretariat for førerhundutvalget.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan oppnevne en trygdekyndig kontaktperson for førerhundutvalget. Kontaktpersonen plikter å holde førerhundutvalget underrettet om gjeldende regler og praksis for stønad til anskaffelse av førerhund, og om andre bestemmelser av betydning for førerhundutvalgets virksomhet.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 14.Retningslinjer for førerhundutvalgets virksomhet

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer (rutiner) for forkurs og samtreningskurs og om de krav som hunden, brukeren og ekvipasjen skal fylle.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.