Forskrift om unntak fra anke til Trygderetten

DatoFOR-1997-04-15-324
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 694
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2015-11-21-1340 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§21-12
Kunngjort
KorttittelForskrift om unntak fra anke til Trygderetten

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 15. april 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 21-12 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 okt 2004 nr. 1397, 17 feb 2006 nr. 202, 20 des 2010 nr. 1757, 29 juni 2011 nr. 693, 21 nov 2015 nr. 1340.

§ 1.Vedtak som unntas

Følgende vedtak etter folketrygdloven kan ikke ankes inn for Trygderetten:

a)Vedtak om bidrag til spesielle formål etter folketrygdloven § 5-22 med tilhørende forskrifter.
b)Vedtak om unntak fra vilkåret om forutgående medlemskap for rett til stønad som enslig mor eller far etter folketrygdloven § 15-2 med tilhørende forskrifter.
c)- - -
d)Vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning etter § 25-6, vedtak om utelukkelse fra å utstede legeerklæring etter § 25-7 og vedtak om sanksjon etter § 25-5a.
e)Vedtak i saker hvor det er inngått avtale om direkte oppgjør, jf. folketrygdloven § 22-2.
f)Vedtak om stønad til helsetjenester i et annet EØS-land etter folketrygdloven § 5-24a og tilhørende forskrift, når saken gjelder stønad til annen helsehjelp enn den som det i Norge ytes stønad til etter folketrygdloven § 5-4 til § 5-12, § 5-14 og § 5-25.
0Endret ved forskrifter 22 okt 2004 nr. 1397, 17 feb 2006 nr. 202, 20 des 2010 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2011), 29 juni 2011 nr. 693 (i kraft 1 juli 2011), 21 nov 2015 nr. 1340 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.