Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog

DatoFOR-1997-04-18-329
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1997 723
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2013-01-17-61
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-10, LOV-1997-02-28-19-§22-2
Kunngjort
Rettet10.08.2012 (§ 5 og § 6).
KorttittelForskrift om dekning av logopedutgifter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 18. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-10 fjerde ledd og § 22-2 andre ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 des 2003 nr. 1609, 21 juni 2006 nr. 677, 25 nov 2008 nr. 1265, 8 jan 2009 nr. 52, 20 juni 2012 nr. 628, 17 jan 2013 nr. 61.

Kapittel I Regler

§ 1.Det ytes stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog dersom undersøkelsen eller behandlingen er rekvirert av lege som ledd i behandling eller etterbehandling av sykdom, skade eller lyte. Behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne.

På rekvisisjonen må legen oppgi diagnose.

Før behandling settes i verk må det foreligge uttalelse fra spesialist i vedkommende sykdom eller fra spesialavdeling i sykehus, med mindre forholdene gjør det særlig vanskelig å skaffe slik uttalelse.

0Endret ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 2.Stønad ytes bare for behandling som skjer individuelt. Det kan likevel ytes stønad til gruppebehandling når det med rekvisisjonen fra legen følger tilråding fra logoped eller audiopedagog om slik behandling. Antall pasienter i hver gruppe bør ikke overstige fem.
§ 3.Tilsagn om å yte stønad må være innhentet fra Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer før behandlingen settes i verk. Selv om forhåndstilsagn ikke foreligger, kan det likevel ytes stønad hvis det er klart at tilsagn ville ha blitt gitt.
0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 677 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 4.Det kan gis tilsagn om stønad for opptil 25 behandlinger på 30 eller 55 minutter.

Tilsagn om stønad til ytterligere behandling kan bare gis etter ny begrunnet søknad fra lege og logoped eller audiopedagog.

§ 5.Folketrygden dekker fullt ut utgiftene til undersøkelse og behandling av hørselshemmede.

Full dekning av utgiftene kan for øvrig ytes ved langvarig behandling, når dette er begrunnet av legen og logopeden eller audiopedagogen under hensyn til lidelsens omfang.

0Endret ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 6.Hvis medlemmet ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, dekker kommunen reiseutgiftene for logopeden og audiopedagogen etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 11-1 fjerde og femte ledd.

Folketrygden yter reisetillegg etter reglene og takstene i kapittel II, avsnitt B.

0Endret ved forskrifter 17 des 2003 nr. 1609 (i kraft 1 jan 2004), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 20 juni 2012 nr. 628 (i kraft 1 juli 2012), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 7.Stønad ytes bare ved undersøkelse og behandling som utføres av logoped eller audiopedagog med offentlig norsk eksamen, eller som har tillatelse fra Helsedirektoratet til å utføre undersøkelse og behandling for folketrygdens regning.
0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 677 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 8.Ved krav om stønad skal medlemmet legge fram spesifisert og kvittert regning fra logopeden eller audiopedagogen senest en måned etter at behandlingen er avsluttet. Regningen må foruten diagnose og dato for de utførte behandlinger inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre kravet.

Regning skal utstedes på blankett som er fastsatt av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 677 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 9.Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale med logoped og audiopedagog om direkte oppgjør. Stønaden utbetales da direkte til logopeden og audiopedagogen, som ikke kan kreve av medlemmet den delen av honoraret som folketrygden dekker.

Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer gir nærmere regler for direkte oppgjør.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 677 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 10.I den utstrekning det offentlige yter stønad etter andre lover, ytes det ikke stønad etter denne forskriften.

Kapittel II Takster

A. BehandlingKroner
1. Undersøkelse60,00
2. Behandling som varer i 30 minutter30,00
3. Behandling som varer i 55 minutter52,00
4. Behandling i gruppe på opptil 5 personer (55 minutter)52,00
 

Merknad

Det ytes stønad til dekning av utgifter til logopedisk eller audiopedagogisk behandling som varer i 30 eller 55 minutter pr. behandling.

Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan likevel i særlige tilfelle hvor behandlingsmessige eller andre tungtveiende grunner tilsier det, gi forhåndstilsagn om stønad til dekning av utgifter til behandling i dobbel tid. 

B. Behandling i pasientens hjem

For behandling i pasientens hjem kan det ytes et tillegg til behandlingstakstene på 10 kroner.

I tillegg til dette kan det ytes reisetillegg etter følgende satser:

1.Reise med bil, motorsykkel, togkr0,85 pr. reist km
2.Reise med båt, sykkel, terrenggående motorkjøretøy som traktor, snowmobil, weasel o.l.kr2,40 pr. reist km
3.Reise med hest, reinkr3,50 pr. reist km
4.Reise til fotskr14,00 pr. reist km

I byer og bymessig bebygde strøk hvor det er innført fast skysstillegg etter § 5 i forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling, bortfaller reisetillegget, men ikke tillegget til behandlingstakstene på 10 kroner. 

Merknad

Beregningsgrunnlaget for reisetillegget er antall tilbakelagte kilometer. Det regnes bare for reise på billigste måte.

Ved beregning av veglengden avrundes samlet antall kilometer ved fram- og tilbakereisen til nærmeste hele antall kilometer.

Veglengden regnes fra logopedens eller audiopedagogens kontor (bolig), men skjer utreisen fra et midlertidig oppholdssted, regnes det fra dette hvis reisen derfra til pasienten er kortere.

Ved hjemmebehandling under fast kontordagsreise regnes reisetillegg bare for det antall kilometer som logopeden eller audiopedagogen reiser ekstra i anledning av hjemmebehandlingen.

0Endret ved forskrifter 17 des 2003 nr. 1609 (i kraft 1 jan 2004), 21 juni 2006 nr. 677 (i kraft 1 juli 2006), 8 jan 2009 nr. 52.

Kapittel III Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.