Forskrift om egenandelstak 1

DatoFOR-1997-04-18-334
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1997 750
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2016-12-22-1838 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-3
Kunngjort
Rettet30.01.2003 (§ 3)
KorttittelForskrift om egenandelstak 1

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 18. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-3 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2000 nr. 1327, 19 des 2002 nr. 1719 (bl.a tittel), 17 des 2003 nr. 1634, 21 des 2004 nr. 1722, 20 des 2005 nr. 1595, 21 juni 2006 nr. 669, 19 des 2006 nr. 1499, 19 des 2007 nr. 1600, 25 nov 2008 nr. 1265, 12 des 2008 nr. 1338, 18 des 2009 nr. 1729, 17 des 2009 nr. 1748, 22 nov 2010 nr. 1466, 21 des 2010 nr. 1813, 16 jan 2012 nr. 51, 13 des 2012 nr. 1223, 17 jan 2013 nr. 61, 20 des 2013 nr. 1654, 26 aug 2014 nr. 1114, 16 des 2014 nr. 1679, 29 okt 2015 nr. 1232, 15 des 2015 nr. 1575, 25 juni 2015 nr. 793, 22 des 2016 nr. 1838, 20 des 2016 nr. 1848.
Rettelser: 30.01.2003 (§ 3).

§ 1.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 19 des 2002 nr. 1719 (i kraft 1 jan 2003).
§ 2.Hvilke egenandeler forskriften gjelder for

Forskriften gjelder godkjente egenandeler for

a)legehjelp
b)laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser og behandling
c)psykologhjelp
d)viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr
e)reiser
f)helsehjelp som utføres poliklinisk av personell som er nevnt i § 4 i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

Forskriften gjelder ikke for egenandeler som er betalt i utlandet, unntatt offentlig fastsatte egenandeler som er kommet til fradrag i beregningen av stønad etter reglene i og i medhold av folketrygdloven § 5-24a.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1729 (i kraft 1 jan 2010), 22 nov 2010 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2011), 26 aug 2014 nr. 1114 (i kraft 1 sep 2014), 29 okt 2015 nr. 1232 (i kraft 1 nov 2015), 15 des 2015 nr. 1575 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1848 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Utgifter som godtas som egenandeler
1.Som egenandel for legehjelp hos privatpraktiserende lege godtas et beløp som svarer til differansen mellom folketrygdens refusjonstakst og den honorartaksten som er avtalt mellom staten og Den norske lægeforening.
2.Som egenandel for laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser og behandling godtas de beløpene som er fastsatt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege og i private medisinske laboratorier og røntgeninstitutt.
3.Som egenandel for helsehjelp som utføres poliklinisk i spesialisthelsetjenesten godtas et beløp som er fastsatt i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta.
4.Som egenandel for privatpraktiserende psykologhjelp godtas et beløp som svarer til differansen mellom folketrygdens refusjonstakst og den honorartaksten som er avtalt mellom staten og Norsk Psykologforening.
5.Som egenandel for viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr godtas de beløpene som er fastsatt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr.
6.Som egenandel for reiser godtas utgifter opptil de beløpene som er fastsatt som egenandeler i forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøkelse og behandling, gitt med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-6 femte ledd og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 5-5 nr. 4.

Når medlemmet skal betale egenandel på kr 400 hver vei etter forskrift 25. juni 2015 nr. 793 om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester, er egenandelen for reise ikke omfattet av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 19 des 2000 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2001), 19 des 2002 nr. 1719 (i kraft 1 jan 2003), 17 des 2003 nr. 1634 (i kraft 1 jan 2004), 18 des 2009 nr. 1729 (i kraft 1 jan 2010), 17 jan 2013 nr. 61, 29 okt 2015 nr. 1232 (i kraft 1 nov 2015), 25 juni 2015 nr. 793 (i kraft 1 okt 2016), 20 des 2016 nr. 1848 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Fritak for å betale egenandeler

Den som i et kalenderår har betalt godkjente egenandeler opp til det egenandelstaket som er fastsatt av Stortinget, skal i resten av kalenderåret være fritatt for å betale godkjente egenandeler. Egenandelstaket for 2017 er 2205 kroner.

0Endret ved forskrifter 19 des 2002 nr. 1719 (i kraft 1 jan 2003), 17 des 2003 nr. 1634 (i kraft 1 jan 2004), 21 des 2004 nr. 1722 (i kraft 1 jan 2005), 20 des 2005 nr. 1595 (i kraft 1 jan 2006), 19 des 2006 nr. 1499 (i kraft 1 jan 2007), 19 des 2007 nr. 1600 (i kraft 1 jan 2008), 12 des 2008 nr. 1338 (i kraft 1 jan 2009), 17 des 2009 nr. 1748 (i kraft 1 jan 2010), 21 des 2010 nr. 1813 (i kraft 1 jan 2011), 16 jan 2012 nr. 51, 13 des 2012 nr. 1223 (i kraft 1 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1654 (i kraft 1 jan 2014), 16 des 2014 nr. 1679 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1575 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 17 des 2009 nr. 1748 (i kraft 1 jan 2010).
§ 6.Kvittering for betalt egenandel

Apotek, behandlere, helseforetak og andre tjenesteytere og virksomheter som krever inn egenandeler som inngår i egenandelstak 1 skal utstede spesifisert kvittering til pasienten.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 669 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 21 des 2010 nr. 1813 (i kraft 1 jan 2011).
§ 7.Frikort

Til personer som har nådd egenandelstaket, skal Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer utlevere frikort. Frikortet gjelder for resten av kalenderåret.

Når helsetjenesten er gitt av noen som ikke har avtale med Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer om direkte oppgjør, må den som har frikort likevel forskottere egenandelen mot senere refusjon fra etaten.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 669 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 17 des 2009 nr. 1748 (i kraft 1 jan 2010).
§ 8.Utbetaling av egenandel til helsepersonell o.a.

Når en lege, en helseinstitusjon, en psykolog, et apotek eller en transportør har avtale med Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer om direkte oppgjør, har vedkommende også krav på oppgjør for egenandelen for personer som har fremvist frikort. Når helsetjenesten er gitt av kommunens helse- og omsorgstjeneste, skal egenandelen utbetales til kommunen.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 669 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 9.Summarisk oppgjør med kommuner

Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale om summarisk oppgjør med kommuner som betaler egenandeler for nærmere definerte grupper. Medlemmer som går inn under slik avtale, kan få utlevert folketrygdens frikort fra kalenderårets begynnelse uten omsyn til bestemmelsene ellers i denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 669 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.