Forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk

DatoFOR-1997-04-18-336
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1997 756
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2016-12-18-1821 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§10-7, LOV-1997-02-28-19-§22-2
Kunngjort
Rettet08.09.2005 (§ 3)
KorttittelForskrift om dekning av proteser

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 18. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 10-7 sjette ledd og § 22-2 første ledd, jf. § 10-7 første ledd bokstav i.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 1998 nr. 1436, 15 feb 1999 nr. 215, 21 des 1999 nr. 1522, 28 jan 2000 nr. 69, 10 feb 2000 nr. 124, 20 juni 2001 nr. 732, 4 april 2002 nr. 324, 7 juni 2002 nr. 790, 11 juli 2002 nr. 836 (hjemmel), 12 des 2002 nr. 1487, 7 april 2003 nr. 453, 11 des 2003 nr. 1492, 14 juni 2004 nr. 890, 11 okt 2004 nr. 1374, 23 des 2004 nr. 1811, 8 juli 2005 nr. 899, 10 jan 2006 nr. 19, 24 april 2006 nr. 435, 30 juni 2006 nr. 790, 22 des 2006 nr. 1600, 4 jan 2008 nr. 22, 8 des 2008 nr. 1287, 13 mars 2009 nr. 300, 21 okt 2009 nr. 1299, 9 april 2010 nr. 603, 22 des 2011 nr. 1485, 17 des 2012 nr. 1273, 19 des 2013 nr. 1660, 10 jan 2014 nr. 12, 18 des 2016 nr. 1821.
Rettelser: 27.12.2002 (§ 2), 27.01.2004 (§ 8), 08.09.2005 (§ 3).

I Ortopediske hjelpemidler

§ 1.Et medlem med varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene, har rett til stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av nødvendig og hensiktsmessig protese eller ortose. Et medlem under 26 år har også rett til stønad til spesialprotese til fritidsbruk.

Spesiallaget «myk fotseng» (ikke vanlige innleggssåler) ved større fotdeformiteter regnes som ortose.

Utgiftene ved anskaffelse av spesiallaget «myk fotseng» dekkes i den utstrekning de overstiger 225 kroner pr. enhet (450 kroner pr. par). Det kan ytes stønad til ett par fotsenger pr. kalenderår. Hvis det foreligger særlige grunner, kan det ytes stønad til mer enn ett par. Dersom spesialist i indremedisin eller ortopedi godtgjør at medlemmet har behov for hyppig utskifting av fotseng på grunn av forebygging eller behandling av alvorlige sårdannelser ved diabetes mellitus, dekkes utgiftene for mer enn ett par fotsenger pr. kalenderår fullt ut.

Ved anskaffelse av fottøy til fast montering på protese eller ortose gjelder reglene i § 2 og § 3 om antall fottøy, egenbetaling og fornyelse tilsvarende.

Hvis et medlem har et særlig behov for å skifte protese eller ortose eller av andre særlige grunner trenger det, kan medlemmet få dekket utgiftene til reserveeksemplar.

0Endret ved forskrifter 21 des 1999 nr. 1522 (i kraft 1 jan 2000), 20 juni 2001 nr. 732 (i kraft 1 juli 2001), 12 des 2002 nr. 1487 (i kraft 1 jan 2003), 22 des 2011 nr. 1485 (i kraft 1 jan 2012), forskrift 17 des 2012 nr. 1273 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1660 (i kraft 1 jan 2014), 18 des 2016 nr. 1821 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Et medlem som fyller vilkårene i § 1 første ledd har rett til stønad til anskaffelse og tilpasning av ortopedisk fottøy når:
a)fottøyet er spesialsydd for medlemmet,
b)fabrikkmessig framstilt fottøy krever spesielt tilpasset endring, eller
c)fabrikkmessig framstilt fottøy erstatter spesiallaget ortopedisk fottøy. Det ytes ikke stønad til fabrikkmessig framstilt fottøy når det eneste spesielle ved fottøyets funksjon er å gi rom for både fot og fotseng.

Det ytes stønad til anskaffelse av inntil to par ortopedisk fottøy pr. kalenderår. Det kan likevel ytes stønad til mer enn to par ortopedisk fottøy ved første gangs anskaffelse, til barn i vekst og når lege godtgjør at funksjonsforstyrrelsen er av en slik art at fottøyet slites mer enn normalt.

Utgiftene ved anskaffelse av ortopedisk fottøy som nevnt i første ledd bokstav a, dekkes i den utstrekning de overstiger 655 kroner pr. anskaffelse. For barn under 10 år dekkes utgiftene i den utstrekning de overstiger 395 kroner pr. anskaffelse. Ved anskaffelse av ortopedisk fottøy som nevnt i første ledd bokstav c ytes det stønad med inntil 1 605 kroner pr. anskaffelse.

Når det gis dispensasjon etter bestemmelsen i andre ledd for barn i vekst og på grunn av funksjonsforstyrrelsens art, dekkes utgiftene fullt ut.

0Endret ved forskrifter 22 des 1998 nr. 1436 (i kraft 1 jan 1999), 20 juni 2001 nr. 732 (i kraft 1 juli 2001), 12 des 2002 nr. 1487 (i kraft 1 jan 2003), 23 des 2004 nr. 1811 (i kraft 1 jan 2005), 10 jan 2006 nr. 19 (i kraft 1 jan 2006), 22 des 2006 nr. 1600 (i kraft 1 jan 2007), 4 jan 2008 nr. 22 (i kraft 1 jan 2008), 8 des 2008 nr. 1287 (i kraft 1 jan 2009), 9 april 2010 nr. 603, 22 des 2011 nr. 1485 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2012 nr. 1273 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1660 (i kraft 1 jan 2014), 10 jan 2014 nr. 12 (i kraft 1 jan 2014), 18 des 2016 nr. 1821 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3.
1.Det gis stønad til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av ortopediske hjelpemidler som er nevnt i § 1 og § 2, når det foreligger rekvisisjon fra en spesialist i ortopedisk kirurgi eller en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

For ortoser og ortopedisk fottøy kan rekvisisjon også gis av en spesialist i nevrologi, revmatologi eller indremedisin, alt etter hvilken tilstand som gjør anskaffelsen nødvendig. Spesialist i pediatri kan rekvirere ortoser til bruk i barnets første leveår.

Rekvisisjon kan også gis av avdelingsoverlege eller den lege overlegen bemyndiger ved sykehusavdeling som har behov for å kunne rekvirere ortopediske hjelpemidler.

Rekvisisjonen gis på blankett fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og sendes Arbeids- og velferdsetaten.

Legen kan ikke rekvirere ortopediske hjelpemidler som leveres av et ortopedisk verksted som legen selv eller legens nærmeste pårørende har økonomiske interesser i.

2.Legen sørger for at det ortopediske hjelpemidlet blir bestilt.

I den utstrekning det er mulig bør arbeidet med de vanskeligere typer av ortopediske hjelpemidler utføres ved de protesesentra som er eller blir opprettet, eventuelt av avdeling eller institusjon som har spesialisert seg på ortopediteknikkens område.

3.Etter fullmakt fra legen kan medlemmet selv søke om fornyelse av sitt ortopediske hjelpemiddel i en periode på inntil fem år. Hvis legen godtgjør at det er åpenbart at hjelpemiddelbehovet ikke vil endres, kan fullmakt gis for en periode på inntil ti år.

En offentlig godkjent ortopediingeniør skal attestere at fornyelsen av hjelpemidlet er faglig forsvarlig.

Hvis det er fastslått at medlemmets medisinske tilstand og behovet for hjelpemiddel er uendret, kan medlemmets fastlege forlenge gyldighetstiden med inntil fem år for en fullmakt gitt av en godkjent rekvirent. Hvis rekvirenten opprinnelig har gitt fullmakt for en periode på inntil ti år kan fastlegen forlenge gyldighetstiden med inntil ti år.

4.Medlemmet kan ved fornyelse selv søke om forhåndstilsagn om stønad til mer enn to par ortopedisk fottøy og ett par fotsenger pr. kalenderår hvis legen har angitt at rekvisisjonen kan gjelde ved fornyelser i en periode på inntil fem år.
5.Legen skal påse at medlemmet ved første gangs anskaffelse av et ortopedisk hjelpemiddel blir trenet i bruken av hjelpemidlet, om nødvendig ved opphold i sykehus eller attføringsinstitutt.
6.Den ortopediingeniøren som har hatt ansvaret for å tilpasse hjelpemidlet skal attestere at hjelpemidlet er hensiktsmessig og kvalitetsmessig utført.
0Endret ved forskrifter 21 des 1999 nr. 1522 (i kraft 1 jan 2000), 20 juni 2001 nr. 732 (i kraft 1 juli 2001), 4 april 2002 nr. 324, 7 juni 2002 nr. 790, 12 des 2002 nr. 1487 (i kraft 1 jan 2003), 8 juli 2005 nr. 899 (i kraft 1 sep 2005), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 4.Arbeids- og velferdsdirektoratet skal inngå avtaler med ortopediske verksteder og forhandlere om levering av og priser på ortopediske hjelpemidler. Det ytes bare stønad til ortopediske hjelpemidler som er levert av verksteder og forhandlere i henhold til slik avtale.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke for ortopediske hjelpemidler til den som har rett til stønad etter folketrygdloven § 5-24.

0Endret ved forskrifter 28 jan 2000 nr. 69, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).

II Brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk

§ 5.Brystprotese
1.Etter operative inngrep eller ved medfødt ensidig utviklingsanomali ytes det stønad til anskaffelse av hensiktsmessig brystprotese når det er bekreftet ved legeerklæring at protese er nødvendig. Unntaksvis kan det ytes stønad til personer som har fått tilsagn fra sykehus om at kjønnsskifteoperasjon kan foretas og det ellers er iverksatt hormonbehandling. Ved fornyelse av protese ytes det stønad uten at det foreligger legeerklæring. Når særlige grunner tilsier det, kan Arbeids- og velferdsetaten likevel kreve legeerklæring ved fornyelse.
2.Det skal også ytes stønad til reserveeksemplar.
3.Arbeids- og velferdsdirektoratet skal inngå avtaler med leverandører om levering av og priser på brystproteser. Det ytes bare stønad til brystproteser som er levert i henhold til slik avtale.
4.Stønad til brystprotese kan begrenses til et beløp som fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
5.Ved den første tilpasningen av brystprotese kan det ytes stønad til en spesialbrystholder med inntil 780 kroner. Det kan ikke ytes stønad til spesielle klær for den som bruker brystprotese.
0Endret ved forskrifter 11 des 2003 nr. 1492 (i kraft 1 jan 2004), 11 okt 2004 nr. 1374, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 9 april 2010 nr. 603, 22 des 2011 nr. 1485 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2012 nr. 1273 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1660 (i kraft 1 jan 2014), 18 des 2016 nr. 1821 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Ansiktsdefektprotese
1.Det ytes stønad til anskaffelse av hensiktsmessig ansiktsdefektprotese når det er bekreftet ved legeerklæring at protese er nødvendig. Ved fornyelse av ansiktsdefektprotese ytes det stønad uten at det foreligger legeerklæring.
2.Det kan også ytes stønad til reserveeksemplar.
3.Det ytes stønad til festeanordninger og annet nødvendig tilbehør til ansiktsdefektprotese.
4.Utgifter til ansiktsdefektprotese og tilbehør dekkes fullt ut.
0Endret ved forskrift 7 april 2003 nr. 453.
§ 7.Øyeprotese
1.Det ytes stønad til anskaffelse av hensiktsmessig øyeprotese når det er bekreftet ved legeerklæring at protese er nødvendig. Ved fornyelse av øyeprotese ytes det stønad uten at det foreligger legeerklæring.
2.Utgifter til øyeprotese dekkes fullt ut.
3.Til et medlem under 18 år kan det ytes stønad til reserveeksemplar når dette anses nødvendig.
0Endret ved forskrift 7 april 2003 nr. 453.
§ 8.Parykk

Til et medlem som helt eller delvis har mistet håret på grunn av sykdom eller behandling for sykdom, ytes det stønad til anskaffelse og gjenanskaffelse av parykk. Ved første gangs anskaffelse må det være bekreftet ved legeerklæring at sykdom eller behandling for sykdom er årsaken til håravfallet. Unntaksvis kan det ytes stønad til parykk til personer som har fått tilsagn fra sykehus om at kjønnsskifteoperasjon kan foretas og det ellers er iverksatt hormonbehandling.

Det ytes stønad til en eller flere parykker i kalenderåret etter medlemmets behov. Det kan ytes stønad med inntil 5 605 kroner pr. kalenderår. Hvis medlemmet må bruke individuelt tillaget parykk på grunn av avvikende hodeform eller allergisk reaksjon mot syntetisk materiale, kan det ytes stønad med inntil 14 505 kroner pr. kalenderår. Det er et vilkår at relevant kontaktallergi er dokumentert ved allergologisk utredning fra dermatolog eller spesialavdeling i sykehus.

Uten hensyn til bestemmelsene i annet ledd kan et medlem under 18 år få stønad til full dekning av nødvendige utgifter for inntil to individuelt tillagede parykker eller inntil seks syntetiske parykker pr. kalenderår.

Det ytes ikke stønad til vedlikehold og annet stell av parykk.

Det kan i stedet for stønad til parykk ytes stønad til hodeplagg med inntil 5 605 kroner pr. kalenderår.

0Endret ved forskrifter 21 des 1999 nr. 1522 (i kraft 1 jan 2000), 10 feb 2000 nr. 124 (i kraft 1 mars 2000 med virkning fra 1 jan 2000), 7 april 2003 nr. 453, 11 des 2003 nr. 1492 (i kraft 1 jan 2004), 11 okt 2004 nr. 1374, 23 des 2004 nr. 1811 (i kraft 1 jan 2005), 10 jan 2006 nr. 19 (i kraft 1 jan 2006), 22 des 2006 nr. 1600 (i kraft 1 jan 2007), 4 jan 2008 nr. 22 (i kraft 1 jan 2008), 8 des 2008 nr. 1287 (i kraft 1 jan 2009), 9 april 2010 nr. 603, 22 des 2011 nr. 1485 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2012 nr. 1273 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1660 (i kraft 1 jan 2014), 18 des 2016 nr. 1821 (i kraft 1 jan 2016).

III Standardprodukter

0Overskrift endret ved forskrift 13 mars 2009 nr. 300 (i kraft 1 juni 2009).
§ 9.
1.Det ytes stønad til nødvendig anskaffelse av ekstra par alminnelig fottøy, som medlemmet må ha på grunn av ulik fotstørrelse. Det må godtgjøres ved legeerklæring at medlemmet har ulik fotstørrelse med minst to hele skonummer.
2.Stønad ytes til anskaffelse av inntil to ekstra par alminnelig fottøy per år med inntil 780 kroner per par.
3.Det kan gjøres unntak fra antallsbegrensningen i nr. 2 til barn i vekst og når lege godtgjør at funksjonsforstyrrelsen er av en slik art at fottøyet slites mer enn normalt. Når det gjøres unntak på grunn av funksjonsforstyrrelse, dekkes utgifter til begge par fottøy med inntil 780 kroner per par.
0Tilføyd ved forskrift 15 feb 1999 nr. 215, endret ved forskrifter 4 april 2002 nr. 324, 9 april 2010 nr. 603, 22 des 2011 nr. 1485 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2012 nr. 1273 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1660 (i kraft 1 jan 2014), 18 des 2016 nr. 1821 (i kraft 1 jan 2016).
§ 9a.
1.Det ytes stønad til nødvendig anskaffelse og fornyelse av prefabrikkert overekstremitetsortose til medlemmer med inflamatoriske revmatiske sykdommer og degenerative sykdommer der ortosen er tilpasset av ergoterapeut, fysioterapeut eller lege som er ansatt i spesialisthelsetjenesten. Stønad ytes når det foreligger rekvisisjon fra en spesialist i revmatologi og der ortosen er innkjøpt av helseforetaket.
2.Etter fullmakt fra legen kan medlemmet selv søke om fornyelse av ortose i en periode på inntil fem år. Hvis legen godtgjør at det er åpenbart at hjelpemiddelbehovet ikke vil bli endret, kan fullmakt gis for en periode på inntil ti år.
3.Stønad er begrenset til én ortose pr. år.
4.Det gjøres unntak fra antallsbegrensningen i nr. 3 når det er godtgjort av lege at funksjonsforstyrrelsen er av en slik art at ortosen slites mer enn normalt eller at spesielle forhold gjør det nødvendig av hygieniske grunner å skifte ortose oftere enn normalt.
5.Helseforetakets utgifter til anskaffelsen, inklusive merverdiavgift og eventuell frakt, dekkes.
0Tilføyd ved forskrift 13 mars 2009 nr. 300 (i kraft 1 juni 2009). Endret ved forskrift 21 okt 2009 nr. 1299.

IV Fellesbestemmelser

§ 10.
1.Arbeids- og velferdsetatens tilsagn om stønad til ortopediske hjelpemidler må innhentes før anskaffelsen finner sted. Selv om forhåndstilsagn ikke er innhentet, kan det likevel gis stønad dersom det er klart at tilsagn ville ha blitt gitt.

Arbeids- og velferdsetaten fatter vedtak om stønad med hjemmel i forskriftens avsnitt II om brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk når det er fremmet krav om refusjon. Hvis et medlem av folketrygden ønsker å bringe på det rene om det foreligger rett til stønad kan det søkes om stønad før anskaffelse har funnet sted.

2.Arbeids- og velferdsetaten foretar direkte oppgjør med forhandler av ortopediske hjelpemidler dersom vilkårene for stønad etter denne forskriften er oppfylt.
3.Det kan inngås avtale om direkte oppgjør av stønad til proteser som nevnt i avsnitt II etter retningslinjer som fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det kan herunder stilles særskilte vilkår til forhandleren om vareutvalg, prøverom m.m.
0Endret ved forskrifter 15 feb 1999 nr. 215 (tidligere § 9), 20 juni 2001 nr. 732 (i kraft 1 juli 2001), 12 des 2002 nr. 1487 (i kraft 1 jan 2003), 24 april 2006 nr. 435, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 11.Trygden yter full stønad til nødvendig legeundersøkelse i forbindelse med anskaffelse av ortopedisk hjelpemiddel eller protese som nevnt i denne forskrift etter takster fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
0Endret ved forskrifter 15 feb 1999 nr. 215 (tidligere § 10), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 12.Hvis et medlem må reise til lege, helseinstitusjon, attføringsinstitutt eller forhandler i forbindelse med anskaffelse av ortopedisk hjelpemiddel eller protese, dekker trygden reiseutgiftene etter regler og takster fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
0Endret ved forskrifter 15 feb 1999 nr. 215 (tidligere § 11), 14 juni 2004 nr. 890, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 13.Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om den praktiske gjennomføringen av denne forskriften.
0Endret ved forskrifter 15 feb 1999 nr. 215 (tidligere § 12), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 14.Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.
0Endret ved forskrift 15 feb 1999 nr. 215 (tidligere § 13).