Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer

DatoFOR-1997-04-18-337
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1997 759
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2016-12-18-1822 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§10-7
Kunngjort
Rettet16.05.2011 (overskrift § 7 og innhold § 10)
KorttittelForskrift om stønad til høreapparat mm

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 18. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 10-7 sjette ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 1998 nr. 24, 22 des 1998 nr. 1435, 3 feb 1999 nr. 192, 8 jan 2001 nr. 17, 3 juni 2002 nr. 512, 11 des 2003 nr. 1491, 14 juni 2004 nr. 891, 18 juni 2004 nr. 908, 23 des 2004 nr. 1813, 10 jan 2006 nr. 20, 30 juni 2006 nr. 790, 22 des 2006 nr. 1601, 4 jan 2008 nr. 23, 8 des 2008 nr. 1286, 2 mai 2011 nr. 433, 22 des 2011 nr. 1486, 17 des 2012 nr. 1274, 19 des 2013 nr. 1644, 10 jan 2014 nr. 13, 18 des 2016 nr. 1822.
Rettelser: 10.08.2004 (§ 2), 16.05.2011 (overskrift § 7 og innhold § 10).

I Høreapparat

§ 1.Personkrets

Det kan gis stønad til høreapparat til et medlem som har et hørselstap av et slikt omfang at høreapparat er av vesentlig betydning for hørselsfunksjonen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 2 mai 2011 nr. 433.
§ 2.Stønadsomfang

Etter lov om folketrygd kan det gis stønad til anskaffelse av høreapparat med tilbehør og individuelt tilpassede ørepropper etter bestemmelsene i § 3 – § 8. Til barn under 18 år med høreapparat som krever lang reparasjonstid kan det også gis stønad til å anskaffe reservehøreapparat. Stønad til reservehøreapparat kan også gis dersom det er nødvendig for å kunne skaffe seg eller beholde høvelig arbeid og det er dokumentert at det ikke finnes et høreapparat på markedet som kan dekke både dagliglivets og arbeidslivets behov.

I tillegg gis det stønad til

a)inntil 3 batterier til hvert høreapparat. Det ytes ikke stønad til ytterligere anskaffelse av batterier. Dette gjelder også ved yrkesskade/yrkessykdom.
b)legeundersøkelse etter bestemmelsene i § 9 og
c)reiseutgifter etter bestemmelsene i § 10.
d)nødvendige utgifter til reparasjon av høreapparater som det er gitt stønad til etter denne forskriften. For barn under 18 år dekkes også utgifter til service.

Utgifter til reparasjon av skader som skyldes skjødesløs behandling dekkes ikke. Dette gjelder likevel ikke for skader som skyldes barns normale aktiviteter.

0Endret ved forskrifter 3 juni 2002 nr. 512, 11 des 2003 nr. 1491 (fra 1 jan 2004), 18 juni 2004 nr. 908, 2 mai 2011 nr. 433.
§ 3.Gjenanskaffelse
1.Det gis stønad til gjenanskaffelse av høreapparat når det er gått minst 6 år siden medlemmet fikk stønad til høreapparat, og
a)høreapparatet ikke lenger fungerer tilfredsstillende og det ikke er regningssvarende å reparere det, eller
b)utprøving av nytt høreapparat har vist at dette gir medlemmet en vesentlig bedre hørselsfunksjon.
2.Det kan gis stønad til gjenanskaffelse selv om det ikke har gått 6 år når
a)hørselstapet har endret seg slik at et nytt høreapparat med andre tekniske egenskaper kan gi en vesentlig bedre hørselsfunksjon, eller
b)det er kommet en ny type høreapparat på markedet som kan avhjelpe hørselstapet på en vesentlig bedre måte, eller
c)medlemmet på grunn av vesentlig endring i funksjonsevnen ikke lenger er i stand til å betjene høreapparatet.
3.Dersom medlemmet er under 18 år og har mistet eller ødelagt høreapparatet under lek eller annen aktivitet som er normal for alderen, kan det gis stønad til et nytt høreapparat selv om det ikke er gått 6 år siden medlemmet sist fikk stønad til høreapparat.
0Endret ved forskrifter 3 juni 2002 nr. 512, 2 mai 2011 nr. 433.
§ 4.Søknad om stønad til høreapparat
1.Det er et vilkår for å få stønad til høreapparat og ørepropp at det foreligger søknad om stønad fra hørselssentral eller fra avtalespesialist som fyller de krav og vilkår som er nevnt i § 5. Avtalespesialisten må ha skriftlig avtale med det regionale helseforetaket om å formidle og tilpasse høreapparat og tinnitusmaskerer. Søknad om stønad skrives på blankett fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Søknad om stønad sendes Arbeids- og velferdsetaten etter forutgående undersøkelse av den hørselshemmede og tilpasning av høreapparatet.
2.Det kan bare gis stønad til høreapparat som omfattes av leverings- og prisavtale som nevnt i § 6. Unntaksvis kan det søkes om dispensasjon til å anskaffe en ny apparattype som det ikke er inngått avtale om, når dette er helt nødvendig for å oppnå et ønskelig resultat.
3.En avtalespesialist, lege eller andre profesjonsutøvere i høreapparatformidlingen kan ikke formidle høreapparat som er levert av et firma som avtalespesialisten, legen eller profesjonsutøveren eller noen av deres nærmeste pårørende har økonomiske interesser i.
0Endret ved forskrifter 3 juni 2002 nr. 512, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 2 mai 2011 nr. 433.
§ 5.Undersøkelse og tilpasning

Undersøkelse av den hørselshemmede og tilpasning av høreapparat skal utføres i samsvar med forsvarlig medisinskfaglig framgangsmåte.

Den som utfører eller har ansvaret for å undersøke den hørselshemmede, ta avtrykk av øregangen for framstilling av ørepropper og tilpasning av høreapparat, skal ha nødvendige kvalifikasjoner til å utføre undersøkelsen og gjennomføre behandlingen på en faglig forsvarlig måte.

0Endret ved forskrift 3 juni 2002 nr. 512.
§ 6.Avtaler om pris og levering

Arbeids- og velferdsdirektoratet inngår avtaler med leverandører om levering av og priser på høreapparater med tilbehør som det gis stønad til. Avtalene omfatter også levering av og pris på reparasjon. Avtaler inngås på grunnlag av regelverket for offentlige anskaffelser for så mange apparattyper som er nødvendig for å dekke det antatte behovet i avtaleperioden.

Arbeids- og velferdsdirektoratet skal videre inngå avtaler med leverandører av generiske ørepropper om levering av og priser på generiske ørepropper.

0Endret ved forskrifter 3 juni 2002 nr. 512, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 2 mai 2011 nr. 433.
§ 7.Eiendomsforhold

Høreapparat som det er gitt stønad til er medlemmets eiendom.

0Endret ved forskrift 2 mai 2011 nr. 433.
§ 8.Stønad til høreapparat

Etter lov om folketrygd kan det gis stønad etter avtalte priser for:

a)Høreapparat med tilbehør og individuelt tilpassede ørepropper som er søkt om i samsvar med denne forskriften. Det kan gis stønad med opptil 4 205 kroner for analogt høreapparat uten propp og 4 555 kroner for analogt høreapparat med propp. Stønadsgrensene kan fravikes for analogt høreapparat hvis et dyrere apparat er nødvendig av medisinske grunner for å oppnå en vesentlig bedre hørselsfunksjon.

Stønad til digitalt høreapparat kan gis med opptil 5 910 kroner. Stønadsgrensen for digitalt høreapparat kan ikke fravikes.

Til barn under 18 år og ved hørselstap som skyldes godkjent yrkesskade gis det stønad til full dekning av nødvendige utgifter til hensiktsmessig analogt eller digitalt høreapparat uten hensyn til stønadsgrensen e.

b)Reparasjon av høreapparat ved verksted.

For høreapparater utlevert til barn under 18 år kan det gis en servicegodtgjørelse for apparatservice hos lokal forhandler eller hørselssentral.

Arbeids- og velferdsetatens forhåndsgaranti skal foreligge før høreapparatet utleveres. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gjøre unntak fra dette.

0Endret ved forskrifter 9 jan 1998 nr. 24 (i kraft 1 jan 1998), 22 des 1998 nr. 1435 (i kraft 1 jan 1999), 3 feb 1999 nr. 192, 8 jan 2001 nr. 17, 23 des 2004 nr. 1813 (i kraft 1 jan 2005), 10 jan 2006 nr. 20 (i kraft 1 jan 2006), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006), 22 des 2006 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2007), 4 jan 2008 nr. 23 (i kraft 1 jan 2008), 8 des 2008 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2009), 2 mai 2011 nr. 433, 22 des 2011 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2012 nr. 1274 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1644 (i kraft 1 jan 2014), 10 jan 2014 nr. 13 (i kraft 1 jan 2014), 18 des 2016 nr. 1822 (i kraft 1 jan 2016).
§ 9.Legeundersøkelse

Utgifter til nødvendig legeundersøkelse i forbindelse med anskaffelse av høreapparat dekkes etter refusjonstakstene, se forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Egenandel ved legeundersøkelse dekkes hvis lidelsen skyldes yrkesskade eller krigsskade, se folketrygdloven § 5-25 og lovene om krigspensjonering.

0Endret ved forskrift 2 mai 2011 nr. 433.
§ 10.Reiseutgifter

Hvis et medlem må reise til lege eller hørselssentral i forbindelse med formidling av høreapparat, dekkes reiseutgiftene gjennom folketrygden etter regler og takster fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

0Endret ved forskrifter 14 juni 2004 nr. 891, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 2 mai 2011 nr. 433.
§ 11.Gjennomføring

Arbeids- og velferdsdirektoratet gir retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av denne forskriften og for oppgjør.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 2 mai 2011 nr. 433.

II Tinnitusmaskerer

§ 12.Stønad til tinnitusmaskerer

Til et medlem som er tinnitusrammet, kan det gis stønad til tinnitusmaskerer.

Stønad til tinnitusmaskerer kan ytes med opptil 3 395 kroner. Stønadsgrensen kan fravikes hvis et dyrere apparat er nødvendig av medisinske grunner.

§ 2 – § 11 gjelder tilsvarende.

0Tilføyd ved forskrift 9 jan 1998 nr. 24 (med virkning fra 1 jan 1998), endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1813 (i kraft 1 jan 2005), 10 jan 2006 nr. 20 (i kraft 1 jan 2006), 22 des 2006 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2007), 4 jan 2008 nr. 23 (i kraft 1 jan 2008), 8 des 2008 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2009), 2 mai 2011 nr. 433, 22 des 2011 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2012 nr. 1274 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1644 (i kraft 1 jan 2014), 18 des 2016 nr. 1822 (i kraft 1 jan 2016).

III Ikrafttredelse

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.

0Endret 9 jan 1998 nr. 24 (tidligere § 12).