Forskrift om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte

DatoFOR-1997-04-22-374
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 823
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2013-09-18-1094 fra 01.01.2014
EndrerFOR-1975-04-25-1
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§24, FOR-1992-12-18-1079
Kunngjort
KorttittelForskrift om pensjon for kommuneansatte

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 22. april 1997 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 24 nr. 4, jf. kgl.res. 18. desember 1992 nr. 1079.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726, 18 sep 2013 nr. 1094.

§ 1.Pensjoner/aldersgrenser

De kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger må ikke gi høyere ytelser enn etter lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse.

Aldersgrensen må ikke være lavere enn fastsatt for tilsvarende stillinger i henhold til lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.

0Endret ved forskrift 18 sep 2013 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 2).
§ 2.Omfang

Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere som er obligatorisk medlem i folketrygden, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. Ordningen kan også omfatte de folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner som er obligatorisk medlem i folketrygden. De nærmere vilkårene for medlemskap i pensjonsordningen fastsettes i regelverket for ordningen.

0Endret ved forskrift 18 sep 2013 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 3).
§ 3.Utfyllende bestemmelser

Når særlige grunner taler for det, kan departementet - eller Finanstilsynet i den utstrekning departementet har gitt fullmakt til det - dispensere fra bestemmelsene i forskriften.

Finanstilsynet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av forskriften.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 18 sep 2013 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 5).
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997. Fra samme tidspunkt oppheves forskrifter av 25. april 1975 nr. 1 om kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger.

0Endret ved forskrift 18 sep 2013 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 6).