Forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune

DatoFOR-1997-04-22-375
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1997 824
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2012-12-03-1121 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§43, FOR-1992-12-18-1079
Kunngjort
KorttittelForskrift om pensjon for folkevalgte

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 22. april 1997 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 43 andre ledd, jf. kgl.res. 18. desember 1992 nr. 1079.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726, 17 des 2010 nr. 1745, 3 des 2012 nr. 1121.

§ 1.Omfang

En pensjonsordning skal, dersom den opprettes, omfatte alle folkevalgte med verv av en viss størrelse og være i samsvar med forskriften her. Minstekravet og utfyllende bestemmelser fastsettes i regelverket for ordningen. Alle verv skal ses under ett.

Alternativet til en særskilt pensjonsordning for folkevalgte i samsvar med forskriften her, er den ordinære tjenestepensjonsordningen som kommunens eller fylkeskommunens ansatte er omfattet av.

0Endret ved forskrift 3 des 2012 nr. 1121 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2.Alderspensjon for opptjeningstid fra 1. januar 2014

Alderspensjon til folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner kan for opptjeningstid fra 1. januar 2014 ikke være basert på en høyere opptjeningsprosent eller være av annen art enn det som følger av lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) kapittel 2.

0Endret ved forskrift 3 des 2012 nr. 1121 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3.Alderspensjon for opptjeningstid før 1. januar 2014

Alderspensjon for opptjeningstid før 1. januar 2014 kan ved full opptjening ikke være høyere eller av annen art enn det som følger av lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse.

Pensjonsgrunnlaget skal ikke settes høyere enn den folkevalgtes godtgjørelse i opptjeningsperioden, herunder medregnet verdien av eventuelle naturalytelser.

Det kreves minst 16 års opptjeningstid for full alderspensjon. Ved kortere opptjeningstid avkortes ytelsen forholdsmessig. Opptjeningstiden skal utgjøre den tid det er betalt medlemsinnskudd for vedkommende. Det kan også regnes med tid som folkevalgt før ordningen ble opprettet.

Den folkevalgte kan ha krav på et garantert pensjonsnivå, jf. reglene i lov om Statens pensjonskasse § 24a, likevel slik at garantien tilpasses kravet til full opptjeningstid som gjelder for folkevalgte. For folkevalgte som har mindre enn full opptjeningstid, utgjør det garanterte pensjonsnivået et forholdsmessig nivå.

Det kan ikke utbetales alderspensjon fra ordningen før fylte 65 år.

Alderspensjon etter bestemmelsen her kan ikke ytes så lenge vedkommende mottar godtgjørelse som folkevalgt eller er i stilling med rett til medlemskap i pensjonsordning i offentlig sektor. Dersom den folkevalgte mottar redusert godtgjørelse eller er tilsatt i statlig eller kommunal/fylkeskommunal stilling på deltid, kan det likevel gis en forholdsmessig redusert alderspensjon.

Ved fratredelse før nådd pensjonsalder skal medlemmet gis rett til en oppsatt pensjon som avkortes på grunnlag av opptjeningstiden i forhold til den tid som kreves for full pensjon. Medlemmet får rett til oppsatt pensjon etter 20 måneders opptjeningstid. Er opptjeningstiden kortere, men likevel minst 1/10 av den tjenestetid som kreves for full pensjon, har medlemmet likeledes rett til oppsatt pensjon. Ved vurderingen av om minstekravet er oppfylt inngår også opptjeningstid fra 1. januar 2014.

0Endret ved forskrift 3 des 2012 nr. 1121 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Uføre- og etterlattepensjon

Uførepensjon til folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner og etterlattepensjon til deres etterlatte kan ikke være høyere eller av annen art enn det som følger av stortings- og regjeringspensjonsloven kapittel 5 og 6. Ved omregning av opptjeningstid før 1. januar 2014 benyttes omregningsfaktoren 1,875 for folkevalgte.

0Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1745 (i kraft 1 jan 2011), 3 des 2012 nr. 1121 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5.Utfyllende bestemmelser

Når særlige grunner taler for det, kan departementet - eller Finanstilsynet i den utstrekning departementet har gitt fullmakt til det - dispensere fra bestemmelsene i forskriften her.

Finanstilsynet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av forskriften.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 3 des 2012 nr. 1121 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 7).
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.

0Endret ved forskrift 3 des 2012 nr. 1121 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 8).